Langettavien päätösten määrä väheni. Langetusprosentti oli 37 vuonna 2018, kun se oli edellisenä vuonna 41 prosenttia. Lisäksi neuvosto antoi viime vuonna kaksi lausumaa, Lausuman verkkosisältöjen poistamisen periaatteista ja Kannanoton sananvapauden merkityksestä sekä Journalistin ohjeiden ja lainsäädännön suhteista.

Kanteluiden yleisin aihe oli Journalistin ohjeiden kohta 20 eli olennaisen asiavirheen korjaamatta jättäminen. Toiseksi eniten kanneltiin Journalistin ohjeen kohdasta 11 eli tosiasioiden ja mielipiteiden erottuvuudesta. Kolmanneksi eniten kanteluja tehtiin Journalistin ohjeiden kohdasta 21, joka käsittelee kielteiseen julkisuuteen joutuneen henkilön kuulemista. Sen sijaan piilomainonnasta kanteleminen väheni aiempiin vuosiin verrattuna.

Myös neuvostolle tehtyjen kanteluiden määrä väheni. Kanteluita tehtiin 318, kun niitä tehtiin 369 vuonna 2017.

Julkisen sanan neuvoston puheenjohtajan Elina Grundströmin mukaan kanteluiden väheneminen johtuu neuvoston verkkosivuilla olevan kantelulomakkeen ja kantelijoille annettavan ohjeistuksen parantamisesta.

”Tämä on karsinut turhaa massakantelemista ja asiatonta protestikantelemista, jonka sisältönä on ollut pelkkä mielipiteen ilmaiseminen journalismista. Asiallisten ja käsittelyyn otettujen kantelujen määrä ei ole vähentynyt.”