Tämän myötä Posti kykenee hinnoittelemaan osoitteettoman suorajakelun huomattavan alhaiselle tasolle ja subventoimaan sitä perusjakelustaan saamillaan tuotoilla. Menettelyssä on Kärkimedian näkemyksen mukaan kyse kielletystä saalistushinnoittelusta.

Posti on korottanut merkittävästi perusjakelutuotteittensa ja varhaisjakelutuotteittensa hintoja. Samaan aikaan Posti on kuitenkin laskenut huomattavasti osoitteettoman suorajakelun hintojaan. On mahdollista, että Posti pyrkii eliminoimaan kilpailun alalta hinnoitellen osoitteettoman suorajakelunsa niin alhaiseksi, että kilpailijat eivät pysty vastaamaan siihen. Menettely on siten omiaan johtamaan kilpailun eliminoitumiseen sekä osoitteettomassa suorajakelussa että sanomalehtien liitemainonnassa, joka on useille mainostajille vaihtoehtoinen tapa tavoittaa kohdeyleisönsä. Kilpailun poistuminen johtaa tyypillisesti hintojen voimakkaaseen nousuun.

Kärkimedian näkemyksen mukaan Postilla on määräävä markkina-asema kirjeiden jakelussa, lehtien päiväjakelussa sekä osoitteellisessa suorajakelussa valtakunnallisesti. Lisäksi Postilla on Kärkimedian käsityksen mukaan määräävä markkina-asema myös sanomalehtien varhaisjakelussa alueellisesti sekä osoitteettoman suoramainonnan jakelussa valtakunnallisesti.

”On mainontaa ostavan asiakkaan etu selvittää, onko eri jakelutuotteiden toimijoiden hinnoittelu reilua ja ennen kaikkea voimassa olevien säädösten mukaista. Syystä tai toisesta aiheutuva kilpailun väheneminen koituu lopulta aina asiakkaan vahingoksi”, Kärkimedian toimitusjohtaja Tom Jungell sanoo.