Tekoälyn kehittäjillä ja sääntelyviranomaisilla on ainutlaatuinen tilaisuus luoda eettinen tekoälykehys, joka edistää innovointia ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja varmistaa samalla, että tekoäly kehittyy vastuullisella ja kestävällä tavalla. Näin vaativat maailman suurimmat kustantajaorganisaatiot.

On olennaista, että tekoälyjärjestelmät koulutetaan sisällöllä ja tiedoilla, joihin on päästy laillisesti käsiksi, mukaan lukien tekijänoikeudella suojattujen teosten ja muun aineiston käyttöä varten hankitut asianmukaiset ennakkoluvat, ja että järjestelmien kouluttamiseen käytetty sisältö ja lähteet yksilöidään selkeästi.

Tekoälyjärjestelmien, erityisesti generatiivisen tekoälyn (GAI), yleistyminen merkitsee suurta muutosta siinä, miten olemme vuorovaikutuksessa teknologian ja luovan sisällön kanssa ja miten käytämme niitä. Vaikka tekoälyteknologiat tuovat huomattavia etuja yleisölle, sisällöntuottajille, yrityksille ja yhteiskunnalle yleensä, ne aiheuttavat myös riskejä luovien alojen kestävyydelle, yleisön luottamukselle tietoon, journalismiin ja tieteeseen sekä demokratiaan.

Johtavat kustantajat vaativat tekoälyjärjestelmien ja -sovellusten vastuullista kehittämistä ja käyttöönottoa. Uudet työkalut helpottavat innovatiivisia läpimurtoja, kun niitä kehitetään noudattaen vakiintuneita periaatteita ja lakeja, jotka suojelevat kustantajien immateriaalioikeuksia, arvokkaita tuotemerkkejä, luotettavia kuluttajasuhteita ja investointeja. Se, että tekoälyjärjestelmät anastavat mielivaltaisesti henkistä omaisuuttamme, on epäeettistä, haitallista ja rikkoo suojattuja oikeuksia.

Immateriaalioikeudet

1) Tekoälyjärjestelmien kehittäjien, operaattoreiden ja käyttöönottajien on kunnioitettava teollis- ja tekijänoikeuksia, jotka suojaavat oikeudenhaltijoiden investointeja alkuperäiseen sisältöön. Näihin oikeuksiin kuuluvat kaikki sovellettavat tekijänoikeudet, liitännäisoikeudet ja muut oikeudelliset suojat sekä oikeudenhaltijoiden asettamat sopimusperusteiset rajoitukset tai rajoitukset, jotka koskevat niiden sisällön saatavuutta ja käyttöä. Sen vuoksi tekoälyjärjestelmien kehittäjien, operaattoreiden ja käyttäjien sekä lainsäätäjien, sääntelyviranomaisten ja muiden tekoälyä sääntelevien lakien ja toimintalinjojen laatimiseen osallistuvien tahojen on kunnioitettava tekijöiden ja oikeudenhaltijoiden omistusoikeuden alaisen sisällön arvoa tekijöiden ja oikeudenhaltijoiden toimeentulon turvaamiseksi.

2) Kustantajilla on oikeus neuvotella ja saada riittävä korvaus immateriaalioikeuksiensa käytöstä. Tekoälyjärjestelmien kehittäjät, operaattorit ja käyttöönottajat eivät saisi ryömiä, imuroida tai käyttää omistuksemme alaista luovaa sisältöä ilman nimenomaista lupaa. Tekoälyjärjestelmien käyttämä immateriaalioikeuksien käyttö harjoitteluun, pintakäsittelyyn tai syntetisointiin on yleensä nimenomaisesti kielletty oikeudenhaltijoiden online-ehdoissa, eivätkä ennalta tehdyt lisenssisopimukset kata sitä. Jos kehittäjät ovat saaneet luvan indeksoida sisältöä tiettyä tarkoitusta varten (esimerkiksi indeksointi hakua varten), heidän on pyydettävä nimenomaista lupaa teollis- ja tekijänoikeuksien käyttöön muihin tarkoituksiin, kuten sisällyttämiseen elinikäisen oppimisen ohjelmiin. Näissä sopimuksissa olisi myös otettava huomioon haitat, joita tekoälyjärjestelmät voivat aiheuttaa tai ovat jo aiheuttaneet tekijöille, omistajille ja yleisölle.

3) Tekijänoikeudet ja lähioikeudet suojaavat sisällön tekijöitä ja omistajia heidän sisältönsä luvattomalta käytöltä. Kuten kaikki muutkin suojattujen teosten käyttötarkoitukset, myös suojattujen teosten käyttö tekoälyjärjestelmissä edellyttää tekijänoikeuksia, lähioikeuksia ja pöytäkirjoihin sisältyviä lupia koskevien asiaankuuluvien lakien noudattamista. Jotta voidaan varmistaa, että tekoälyjärjestelmissä käytettävän sisällön käyttö on laillista muun muassa asianmukaisilla lisensseillä ja asianomaisilta oikeudenhaltijoilta saaduilla luvilla, on olennaisen tärkeää, että oikeudenhaltijat pystyvät tehokkaasti valvomaan oikeuksiaan ja tarvittaessa vaatimaan tekijänoikeuksia ja korvauksia.

4) Olisi tunnustettava olemassa olevat markkinat, joilla lisensoidaan tekijöiden ja oikeudenhaltijoiden sisältöä. Kustantajien oikeutettujen immateriaalioikeudellisten etujen arvostamisen ei tarvitse estää tekoälyinnovaatioita, koska jo nyt on olemassa puitteet, joissa käyttö sallitaan maksua vastaan, myös lisensoinnin kautta. Kannustamme tehokkaisiin lisensointimalleihin, jotka voivat helpottaa luotettavien ja korkealaatuisten tekoälyjärjestelmien kouluttamista.

Avoimuus

5) Tekoälyjärjestelmien olisi tarjottava yksityiskohtaista läpinäkyvyyttä tekijöille, oikeudenhaltijoille ja käyttäjille. On olennaisen tärkeää, että otetaan käyttöön vahvat säännökset, joilla tekoälyjärjestelmien kehittäjät velvoitetaan pitämään yksityiskohtaista rekisteriä kustantajien teoksista ja niihin liittyvistä metatiedoista sekä oikeudellisesta perustasta, jonka nojalla niitä on käytetty, ja antamaan nämä tiedot saataville siinä määrin kuin kustantajien on tarpeen, jotta ne voivat valvoa oikeuksiaan silloin, kun niiden sisältö sisältyy koulutustietoaineistoihin. Velvoitteen säilyttää tarkat tiedot olisi ulotuttava tekoälyn kehittämisen alkuvaiheeseen, jotta voidaan varmistaa täydellinen käyttöketju riippumatta siitä, millä lainkäyttöalueella koulutus tai testaus on mahdollisesti tapahtunut. Yksityiskohtaisen kirjanpidon laiminlyönnin pitäisi johtaa oletukseen kyseisen tiedon käytöstä. Kun voittoa tavoittelemattomien, tutkimus- tai koulutusalan ulkopuolisten tahojen kehittämiä tietokokonaisuuksia tai sovelluksia käytetään kaupallisten tekoälyjärjestelmien käyttövoimana, tästä on ilmoitettava selkeästi, jotta julkaisijat voivat valvoa oikeuksiaan. Kun kehittäjät käyttävät tekoälytyökaluja osana tietämyksen tuottamisprosessia, näiden työkalujen käytön olisi oltava avointa, mukaan lukien asianmukaiset ja selkeät vastuuvelvollisuus- ja alkuperämekanismit sekä tarvittaessa selkeä maininta alkuperäisen sisällön julkaisijoiden ehtojen mukaisesti. Rajoittamatta 6 ja 9 kohdan soveltamista ja jollei niistä muuta johdu, tekoälyn kehittäjien olisi työskenneltävä kustantajien kanssa kehittääkseen molemminpuolisesti hyväksyttäviä viittaus- ja navigointistandardeja ja -muotoja. Käyttäjille olisi myös annettava ymmärrettävää tietoa siitä, miten tällaiset järjestelmät toimivat, jotta he voivat arvioida järjestelmän ja tuotoksen laatua ja luotettavuutta.

Vastuullisuus

6) Tekoälyjärjestelmien tarjoajien ja käyttöönottajien olisi tehtävä yhteistyötä varmistaakseen vastuullisuuden järjestelmän tuotoksista. Tekoälyjärjestelmät aiheuttavat riskejä kilpailulle ja yleisön luottamukselle tiedollisen ja tieteellisen sisällön laatuun ja tarkkuuteen. Tätä voi pahentaa se, että tekoälyjärjestelmät tuottavat sellaista sisältöä, joka antaa virheellisesti väärää tietoa julkaisijoille. Informaatio- tai tieteellistä sisältöä tuottavien tekoälyjärjestelmien käyttöönottajien olisi annettava kaikki olennaiset ja merkitykselliset tiedot vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi, eikä niitä saisi suojella vastuulta tuotoksistaan, myös rajoitetun vastuun järjestelmien ja safe harbours -järjestelyjen avulla.

Laatu ja rehellisyys

7) Laadun ja eheyden varmistaminen on olennaisen tärkeää, jotta voidaan luoda luottamus tekoälytyökalujen ja -palvelujen soveltamiseen. Näiden arvojen olisi oltava tekoälyn elinkaaren ytimessä aina algoritmien suunnittelusta ja rakentamisesta tekoälytyökalujen ja -palvelujen kouluttamiseen käytettäviin syötteisiin ja tekoälyn käytännön soveltamisessa käytettäviin syötteisiin. Tietojenkäsittelyn perusperiaate on, että prosessi voi olla vain niin hyvä tai puolueeton kuin järjestelmän opettamiseen käytetty panos (rubbish-in-rubbish-out). Tekoälyn kehittäjien ja käyttöönottajien olisi tunnustettava, että kustantajat ovat korvaamaton osa niiden toimitusketjua, sillä ne tuottavat laadukasta sisältöä koulutukseen sekä pintakäsittelyyn ja synteesiin. Laadukkaan sisällön käyttö tuotantoketjun alkupäässä edistää korkealaatuisten tuotosten syntymistä tuotantoketjun loppupään käyttäjille.

Oikeudenmukaisuus

8) Tekoälyjärjestelmät eivät saisi luoda tai olla vaarassa luoda epäoikeudenmukaisia markkina- tai kilpailutuloksia. Tekoälyjärjestelmät olisi suunniteltava, koulutettava, otettava käyttöön ja käytettävä tavalla, joka on lain, myös kilpailulainsäädännön ja -periaatteiden, mukainen. Kehittäjiä ja käyttöönottajia olisi myös vaadittava varmistamaan, että tekoälymalleja ei käytetä kilpailunvastaisiin tarkoituksiin. Hyvin suuret verkkoalustat eivät saa käyttää tekoälyjärjestelmiä markkinavoimansa vahvistamiseen, määräävän markkina-aseman väärinkäytön helpottamiseen tai kilpailijoiden sulkemiseen pois markkinoilta. Alustojen on noudatettava syrjimättömyyden periaatetta, kun kyse on kustantajien oikeudesta valita, miten niiden sisältöä käytetään.

Turvallisuus

9) Tekoälyjärjestelmien olisi oltava luotettavia. Tekoälyjärjestelmät ja -mallit olisi suunniteltava siten, että ne edistävät luotettavia ja luotettavia tietolähteitä, jotka on tuotettu samojen ammatillisten standardien mukaisesti kuin kustantajat ja mediayhtiöt. Tekoälyn kehittäjien ja käyttöönottajien on pyrittävä parhaansa mukaan varmistamaan, että tekoälyn tuottama sisältö on tarkkaa, oikeaa ja täydellistä. Tärkeää on, että tekoälyjärjestelmät varmistavat, että alkuperäisiä teoksia ei vääristellä. Tämä on välttämätöntä alkuperäisteosten arvon ja eheyden säilyttämiseksi ja yleisen luottamuksen säilyttämiseksi.

10) Tekoälyjärjestelmien olisi oltava turvallisia ja niiden olisi käsiteltävä yksityisyyden suojaan liittyviä riskejä. Erityisesti tekoälyjärjestelmät ja -mallit olisi suunniteltava siten, että niiden kanssa vuorovaikutuksessa olevien käyttäjien yksityisyyttä kunnioitetaan. Henkilötietojen keräämisen ja käytön tekoälyjärjestelmien suunnittelussa, koulutuksessa ja käytössä olisi oltava laillista, ja niistä olisi ilmoitettava käyttäjille täysimääräisesti ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Järjestelmät eivät saisi vahvistaa ennakkoluuloja tai helpottaa syrjintää.

Suunnittelun avulla

11) Nämä periaatteet olisi sisällytettävä suunnittelun kautta kaikkiin tekoälyjärjestelmiin, mukaan lukien yleiskäyttöiset tekoälyjärjestelmät, perusmallit ja GAI-järjestelmät. Niiden olisi oltava suunnittelun merkittäviä osia, eikä niitä saisi pitää jälkikäteen ajateltuna tai vähäpätöisenä huolenaiheena, jota käsitellään, kun se on tarkoituksenmukaista tai kun kolmas osapuoli esittää vaatimuksen.

Kestävä kehitys

12) Tekoälyjärjestelmien monitieteinen luonne antaa niille ihanteelliset mahdollisuudet käsitellä maailmanlaajuisia huolenaiheita. Tekoälyjärjestelmät lupaavat hyödyttää kaikkia ihmisiä, myös tulevia sukupolvia, mutta vain siinä määrin kuin ne ovat linjassa inhimillisten arvojen kanssa ja toimivat globaalien lakien mukaisesti. Pitkäaikainen rahoitus ja muut kannustimet laadukkaiden syöttötietojen toimittajille voivat auttaa mukauttamaan järjestelmät yhteiskunnallisiin tavoitteisiin ja poimimaan tärkeintä, ajantasaisinta ja käyttökelpoisinta tietoa.

Join the Conversation

1 Comment

  1. Vaikuttaa tekstiltä, joka on puolittain jo tekoälyistynyt? Pitkiä lauseita, vaikeaa terminologiaa sekä vierasperäisiä (most in english) ilmaisuja. Hyvää tarkoittava sääntelyteksti on turhan monimutkaisesti laadittu. Siitä puuttuu riittävä ja mahdollista tulevaa kehitystä luotaava analyysi. Toivottavasti inhimillisesti älykäs (emotional intelligent) taho saa oikeuden edellä esitetyn tekstin viimeistelyyn.

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *