Aineisto luovutettiin alkujaan lähdesuojan turvaamana saksalaiselle Süddeutsche Zeitungille. Tutkivien journalistien kansainvälinen konsortio ICIJ sai aineiston myöhemmin haltuunsa ja myönsi lukuoikeuksia aineiston sisältävään tietokantaansa Ylelle ja yhtiön kahdelle toimittajalle.

Verohallinto on huhtikuussa 2016 antamillaan kolmella päätöksellä kehottanut Yleä ja sen kahta toimittajaa esittämään ICIJ:ltä saadun aineiston kokonaisuudessaan sekä tausta-aineistot, muun toimituksellisen materiaalin sekä aineistosta ilmenevät tunnistettujen suomalaisten tahojen nimet. Verohallinnon päätökset nojautuivat verotusmenettelylain 19 §:n säännökseen sivullisen erityisestä tiedonantovelvollisuudesta sekä 14 §:n ja 21 §:n säännöksiin aineiston esittämisvelvollisuudesta verotarkastuksessa.

Yle ja kaksi toimittajaa valittivat päätöksistä Helsingin hallinto-oikeuteen

Tänään annetussa ratkaisussa hallinto-oikeus toteaa, että säännösten sanamuodon mukainen velvollisuus luovuttaa tietoja on varsin laaja. Hallinto-oikeus toteaa lisäksi, että kyseiset lainkohdat eivät ole olleet perustuslakivaliokunnan arvioitavana.

Hallinto-oikeus huomioi ratkaisussaan perustuslain ja sananvapauslain säännökset sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan määräykset sananvapaudesta ja lähdesuojasta. Näiden yhtenä keskeisenä tarkoituksena on turvata tiedotusvälineiden riippumattomuus ja itsenäisyys muista tahoista ja niiden on katsottava osaltaan suojaavan paitsi aineiston luovuttaneen henkilöllisyyttä, myös tiedotusvälineille luovutetun aineiston käyttöä vain journalistiin tarkoituksiin. Asiassa otettiin huomioon myös hallinnon yleiset oikeusperiaatteet.

Hallinto-oikeus arvioi, että tiedotusvälineiden mahdollisuudet saada käyttöönsä tarpeellista aineistoa voivat vaarantua, jos aineisto velvoitetaan luovuttamaan viranomaisille vastoin tiedotusvälineen ja aineistoa luovuttaneen tahon tahtoa. Asiassa ei myöskään voida sulkea pois, etteikö Panama-aineiston alkuperäinen luovuttaja voisi käydä materiaalista ilmi.

Hallinto-oikeus katsoo, ettei Ylen ole esitettävä ICIJ:ltä käyttöönsä saamaa aineistoa tai toimituksellista taustamateriaalia Verohallinnolle. Päätöksessä hallinto-oikeus katsoo myös, ettei toimittajia voitu velvoittaa luovuttamaan materiaalia, jonka omistus- ja muut oikeudet ovat työnantajalla.