Markkinointiviestinnän palveluyrityksistä 45 prosenttia odottaa alan suhdanteen paranevan, 47 prosenttia pysyvän ennallaan ja vain kahdeksan prosenttia heikkenevän. Luvut ovat merkittävästi suurempia kuin teollisuuden ja palvelujen odotukset EK:n barometrissä, todetaan MTL-Barometrissä.

Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton barometrissä arvioidaan, että trendiodotus on samansuuntainen suurissa ja pienissä yrityksissä sekä koko valtakunnassa. Kehitys on ollut koko tämän vuoden laskeva: alkuvuonna vielä jopa 81 % odotti suhdanteen paranevan, edelliselläkin neljänneksellä 68 %.

Palvelutoimialoittain optimismin jakavat nyt yhtä lailla mainostoimistot (50 % arvioi, että suhdanne paranee), digitoimistot (46 %) kuin viestintätoimistotkin (43 %). Sen sijaan mediatoimistojen odotukset ovat kääntyneet selvästi pessimistisiksi (45 % heikkenee, 27 % ennallaan, 28 % kasvaa).

MTL-Barometri 3Q/2007 toteutettiin kattavampana kuin yksikään toinen asiantuntijapalvelujen suhdannekuvaa mittaava aiempi tutkimus. Kysely lähti 306 yritykselle, vastaajien määrä oli 119, joka edustaa noin 208 milj eur myyntikatetta eli yli 50 % markkinasta. Tulokset on painotettu yrityskoon mukaan.

Myynti vetää eniten sähköisessä viestinnässä

Myynti vetää edelleen: sekä yksikköhintojen odotetaan nousevan että myynnin kasvavan. Kapasiteetin käyttöaste on hyvä, eikä henkilöstö ole enää yhtä pahasti ylityöllistetty kuin alkuvuodesta. Lisää henkilökuntaa palkataan edelleen, mutta maltillisemmilla palkoilla. Ammattitaitoisen henkilökunnan puute on yhä kasvun este 50 %:lle alasta, jos kohta luku on pienempi kuin alkuvuonna.

Asiakastoimialoista B2B on ottanut kuluttajapuolen paikan kasvun veturina. Palvelulajeista kovimmat kasvualueet ovat yhä digitaalisen markkinointiviestinnän suunnittelu sekä viestintästrategiat ja –konsultointi. Suhteellisesti heikoimmatkin alueet, kuten asiakaslehdet ja advertoriaalit sekä vuosikertomukset ja muut julkaisut, ovat edelleen kysyntätasapainossa.

Isoimmat muutokset palvelulajeissa ovat: tv-mainonnan kysyntä kasvaa, yhteiskunnallisen vaikuttamisen kysynnän kasvu taittunut, digitaalisen mainonnan tuotannon kysynnän kasvu tasoittuu, ambient- ja ei-perinteisten mainosvälineiden kysynnän kasvu taittunut ja mediasuunnittelun kysynnässä on lievää kasvua.