Valikko
Kirjaudu
Tilaa ilmainen uutiskirje
Twitter Facebook
|
|
|
Tilaa ilmainen uutiskirje

Kategoriat - ePressi

ePressi

Kraftfulla medel i bruk vid fångst av invasiva främmande smårovdjur

ti 12.11.2019

Jaktperioden är som hetast, men kvällsmörkret begränsar effektivt fångsten av invasiva främmande smårovdjur. Med stöd av den förnyade lagstiftningen lyckas jakten även i mörker.

Invasiva främmande arter är ett hot mot naturens biodiversitet i Finland och särskilt för sjöfåglar som häckar på marken. Det finns ett stort behov av att minska mängden invasiva främmande arter. Lagstiftningen som berör främmande arter har ändrats för att underlätta fångsten av invasiva främmande arter.

Jaktlagen ändrades 1.6.2019 för mårdhund, mink, bisam, sumpbäver och tvättbjörnens del så att arterna ändrades från viltarter till invasiva främmande arter.

Fångst av invasiva främmande arter är tillåten även för en person utan jaktkort.

–Avlivning av djur skall alltid ske smärtfritt och i enlighet med djurskyddslagen, så det lönar sig för en icke jagande person att kontakt en lokal jägare innan man börjar med fångsten. Man kan be jägare om hjälp även vid anskaffning och användning av fångstredskap säger Kari Karhula vid Finlands viltcentral.  

Vid fångst av invasiva främmande arter är det tillåtet att använda redskap, som är förbjudna vid jakt. Sådana redskap är konstgjort ljus, elektroniska siktanordningar, anordningar som maskinellt producerar ljud och lövblåsare.

-Avsikten med användning av specialredskap är att göra fångsten av invasiva främmande arter mer effektiv och säkrare, berättar Karhula.

Lagstiftningen tillåter även avlivning av en invasiv främmande art i fälla på närmare avstånd än 150 meter från en bebodd byggnad. Förutom sakenliga avlivningsmetoder, som sker i närheten av bebodda byggnader är det orsak till att även komma ihåg ordningsstadgan. Informering av människor som bor i närheten av fällan, och ett samtal till polisen innan avlivningen förhindrar onödiga samtal till nödcentralen.  

Tilläggsuppgifter: viltplanerare Kari Karhula, t. 029 431 2277

 
Lue uutinen ▸
ePressi

Tehokeinot käyttöön vieraspienpetojen pyynnissä

ti 12.11.2019

Metsästyskausi on kuumimmillaan, mutta iltojen pimeys rajoittaa tehokasta vieraspienpetojen pyyntiä. Uudistuneen lainsäädännön turvin pyynti onnistuu myös pimeässä.

Haitalliset vieraslajit ovat uhka Suomen luonnon monimuotoisuudelle, erityisesti maassa pesiville vesilinnuille. Haitallisten vieraslajien vähentämiselle on suuri tarve ja vieraslajeja koskevaa lainsäädäntöä on muutettu helpottamaan haitallisten vieraslajien pyyntiä.

Metsästyslaki muuttui 1.6.2019 supikoiran, minkin, piisamin, rämemajavan ja pesukarhun osalta siten, että lajit muuttuivat riistalajeista haitallisiksi vieraslajeiksi.

Haitallisten vieraslajien pyytäminen on sallittu myös metsästyskortittomalle henkilölle.

–Eläinten lopettaminen tulee aina tapahtua kivuttomasti ja eläinsuojelulain mukaan, joten ei metsästävän henkilön kannattaa olla yhteydessä paikallisiin metsästäjiin ennen pyynnin aloittamista. Metsästäjiltä voi kysyä apua myös pyyntivälineiden hankintaan ja käyttämiseen, riistasuunnittelija Kari Karhula Suomen riistakeskuksesta sanoo.

Haitallisten vieraslajien pyynnissä on sallittua käyttää välineitä, jotka on metsästyksessä kielletty. Näitä välineitä ovat keinovalot, elektroniset tähtäinlaitteet, koneellisesti ääntä tuottavat laitteet ja lehtipuhallin.

–Erikoislaitteiden tarkoitus on tehdä haitallisten vieraslajien pyynnistä tehokkaampaa ja turvallisempaa, Karhula kertoo.

Lainsäädäntö sallii myös haitallisen vieraslajin loukkuun lopetuksen lähempänä kuin 150 metriä asutusta rakennuksesta. Asianmukaisten lopetuskeinojen lisäksi, lähellä asuttua rakennusta tapahtuvassa lopetuksessa tulee muistaa järjestyslaki. Loukun lähellä asuvien ihmisten informointi, ja soitto poliisille ennen lopetusta ehkäisee turhia soittoja hätäkeskukseen.

Lisätietoja: riistasuunnittelija Kari Karhula, p. 029 4312277

 
Lue uutinen ▸
ePressi

Vt 4 Oulu-Kemi: Kello-Räinänperä avautuu moottoritieksi

ti 12.11.2019

Vt 4:n parannustyöt ovat edenneet syksyn aikana suunnitelmien mukaisesti.

Uutena kohteena valmistuu Kello-Räinänperä -osuuden moottoritie, joka avataan liikenteelle torstaina 14. marraskuuta puoliltapäivin.

Kyseisen tieosuuden pituus on noin 8,0 km ja sen talvinopeusrajoitus on tulevana talvena 80 km/h. Nopeusrajoitus pudotetaan ajoittain töiden vuoksi tasolle 60 km/h.

Avattava moottoritieosuus, kuten muukin Kello-Räinänperä -osuudesta valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2020.

Työt jatkuvat läpi talven

Väylän projektipäällikkö Jukka Päkkilän mukaan nyt avattava osuus parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta kyseisellä tieosuudella. Se tuo helpotusta myös raskaalle liikenteelle.

Hankkeen pohjoisemmalla osuudella on niin ikään valmistumassa ohituskaistat Iin Olhavan ja Kuivaniemen välille. Jaksolla pohjoisin ohituskaistapari on valmis ja muut ohituskaistat valmistuvat erikoiskuljetusten edellyttämien kaidesiirtojen valmistuttua.

”Töiden painopiste on tulevina kuukausina Oulujoen silloilla sekä aiemmin syksyllä käynnistyneessä Simon Viantienjoki-Maksniemi -urakassa. Kaasujalka kannattaa silti pitää edelleen kurissa, sillä työt jatkuvat monissa kohteissa läpi talven ja kyseisillä osuuksilla on ajoittain muuttuvia liikennejärjestelyjä”, Päkkilä opastaa.

”Ensi vuonna käynnistyvät viimeiset kohteet, joihin sisältyy Kiiminkijoen ylittävän sillan leventäminen sekä ohituskaistajaksoja Ii - Simo -välillä. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu syksyllä 2021”, hän toteaa. 

Hankkeen etenemisestä saa ajantasaista tietoa hankkeen verkko- ja Facebook-sivuilta.
http://www.vayla.fi/vt4oulu-kemi
https://www.facebook.com/vt4oulukemi/

Lisätietoja:

Jukka Päkkilä
Projektipäällikkö, Väylä
Puh. 029 534 3755
jukka.pakkila@vayla.fi

Keijo Heikkilä
Projektipäällikkö, Väylä (Vt 4 Viantienjoki-Maksniemi)
Puh. 029 5343 582
keijo.heikkila@vayla.fi

Risto Lippo
Projektijohtaja, Destia Oy (Oulun kohta sekä Kello-Räinänperä)
Puh. 040 5836128
risto.lippo@destia.fi

 
Lue uutinen ▸
ePressi

Valtio hoitaa ja restauroi rakennettua miljoonaomaisuuttaan

ti 12.11.2019

Restauroinnin ammattilaiset kokoontuvat Valtio restauroi II -seminaariin Suomenlinnaan 14.11.2019. Luupin alla ovat restauroinnin käytännöt ja toimintatavat valtion kohteissa.

Arvokkaan rakennusperinnön vastuullinen käyttäminen vaatii ymmärrystä ja asiantuntemusta. Nyt toista kertaa järjestettävässä Valtio restauroi -seminaarissa aiheena on tieto. Seminaari on suunnattu erityisesti alan asiantuntijoille ja opiskelijoille.

Valtion rakennusperinnön hoitajat

Valtio restauroi II -seminaarin järjestävät Museovirasto, Senaatti-kiinteistöt, Metsähallitus ja Suomenlinnan hoitokunta. Yhteistyötä tehden ne huolehtivat hallinnassaan olevan valtion omistaman arvokkaan rakennusperinnön tunnistamisesta ja säilyttämisestä, kuten valtion kokonaisetuun kuuluu.

Valtion hoidossa on merkittävä määrä kulttuurisesti arvokkaita kiinteistöjä, joiden rahallista arvoa on mahdoton mitata. Arvioita on kuitenkin esitetty esimerkiksi Suomenlinnan rakennuskannasta. Jos Suomenlinnan 250 rakennusta ja linnoituslaitetta rakennettaisiin uudestaan, niiden jälleenhankinta-arvo olisi konsulttilaskelman mukaan noin 900 miljoonaa euroa.

Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnassa on noin 400 suojeltua rakennusta ja rakennelmaa, joista suurin osa on luonnonsuojelualueilla. Vuonna 2018 näiden arvokkaiden rakennusten ja arkeologisten kohteiden korjausvelka arvioitiin 70,3 miljoonaksi euroksi. Luontopalvelujen rakennusperintö on pienpiirteisiä, vanhan maankäytön tuottamia kohteita eri puolilla maata. Viime vuosina sen haltuun on siirtynyt myös valtionhallinnon tuottamaa rakennusperintöä, kuten armeijan linnakesaaria, luotsirakennuksia ja rauniolinnoja. Luontopalvelujen hoitamiin kulttuuriympäristöihin kerrostuu erilaisia arvoja: rakennusperintöä, arkeologisia kohteita, arvokkaita lajeja ja luontotyyppejä.

Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevista 8000 valtion rakennuksesta noin 600 on virallisesti suojeltu. Suojelukohteissa on mm. ministeriöiden ja virastojen hallinto- ja toimistorakennuksia, kulttuurirakennuksia, museoita sekä keskiaikaiset linnamme. Lisäksi ns. arvokiinteistöiksi on valittu myös uudempaa rakennuskantaa, joita hoidetaan samoin periaattein kuin suojeltuja rakennuksia.

Museovirasto on koko kansallisen kulttuuriperinnön ja sen suojelun asiantuntija, alan kehittäjä ja viranomainen. Tehtävään kuuluu lisätä rakennusperinnön yleistä tuntemusta ja ymmärrystä sekä ylläpitää keskustelua alalla. Valtionhallinnossa Museovirasto on rakennusperinnön asiantuntija ja vastaa valtion kohteiden restauroinnin ohjauksesta ja suojelun valvonnasta tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Restaurointi on tietoa, taitoa ja ymmärrystä

Rakennuksen restauroinnilla tarkoitetaan kohteen kulttuurihistoriallisen arvon säilymisestä huolehtivaa korjaamista, myös muutoksissa. Restaurointi ei ole pelkästään teknistä tietoa ja toteuttamista. Tarvitaan aktiivista tiedon, taidon ja ymmärryksen vuorovaikutusta, jotta rakennuksen arvot pystytään ensin konkretisoimaan ja sitten korjauksissa säilyttämään.  

Restauroinnin suunnittelu alkaa tiedon keräämisestä ja kohteen tutkimisesta. Aiemmissa korjauksissa, ylläpidossa ja käytössä kertynyt arvokas kokemus ja tieto hankitaan arkistosta ja haastatteluin. Rakennuksen tutkiminen antaa tietoa rakennustavasta ja -materiaaleista sekä vaurioitumisen, kulumisen, korjausten ja muutosten historiasta.

Korjausten suunnittelun edistyessä tutkimus tarkentuu korjauskohteisiin sekä tarvittaviin materiaaleihin ja -tekniikoihin. Millaisia korjauksia ja muutoksia tarvitaan, miten ne ajoitetaan, mitoitetaan ja kohdistetaan? Valinnoissa punnitaan teknistä tietoa, kohteen kulttuurihistoriallista merkitystä sekä käytön tarpeita.

Restauroinnilla on oltava jatkuvuutta. Toimenpiteiden dokumentointi ja ymmärryksen jakaminen ovat tärkeä osa kohteen hoitoa ja tulevia korjauksia. Vaikka tekijät ja suunnittelijat aikojen saatossa vaihtuvat, tiedon tulee säilyä.

---

Valtio restauroi II- seminaari Suomenlinnassa 14.11.2019

Seminaarin ohjelma: https://www.museovirasto.fi/fi/kulttuuriymparisto/kulttuuriymparistopalvelut-tehtavat-ja-yhteistyo/kulttuuriymparistopalveluiden-tilaisuudet-ja-tapahtumat/valtio-restauroi-restaurointien-esittelypaivat

Esityksiä voi seurata ja kommentoida suorana Museoviraston verkkosivuilla: www.mediaserver.fi/live/museovirasto

 

Lisätiedot

Yli-intendentti Helena Hirviniemi, Museovirasto
p. 0295 33 6179 helena.hirviniemi@museovirasto.fi

Erikoissuunnittelija Päivi Tervonen, Metsähallitus
p. 040 743 7478, paivi.tervonen@metsa.fi

Rakennuttajapäällikkö Selja Flink, Senaatti-kiinteistöt
p. 040 669 5337, Selja.Flink@senaatti.fi

Valtiollerakennettu.fi-sivusto käsittelee valtion kiinteistöomistuksen kestävää hoitoa kansallisena kulttuuriperintönä: www.valtiollerakennettu.fi

 

Kuvatekstit

metsahallitus_lammaspaimenmokki.jpg
Ärjän Lammaspaimenmökin kunnostus 2019. Kuva Päivi Tervonen, Metsähallitus Luontopalvelut

Museovirasto_2018_Seurasaari_001_HIRES.jpg
Seurasaaren ulkomuseo on Museoviraston oma museokohde, jossa sen oma työryhmä restauroi rakennuksia perinteisin menetelmin ja työvälinein. Museo toimii tärkeänä perinteisen kansanrakentamisen tietopankkina ja rakennuskonservoinnin laboratoriona. Kuva: Museovirasto.

senaatti_louhisaari.jpg
Tutustumiskäynti Louhisaaren sivurakennuksen kattotyömaalle. Sivurakennuksissa on säilynyt uralautakate 1700-luvulta uudemman tiilikatteen alla. Kuva Selja Flink /Senaatti-kiinteistöt

suomenlinna_Siwan_rantamuuri_IsoMustan_rantamuuri_kiven_hakkau
Kivimies Pekka Salin rakentaa rantamuuria Suomenlinnan Iso-Mustasaarella. Valokuvaaja Anu Ahoniemi / Suomenlinnan hoitokunta. (31.3.2014)

 
Lue uutinen ▸
ePressi

Avain stand up - Naura asunnottomien hyväksi.

ti 12.11.2019

Sininauhasäätiö ja All Female Panel järjestävät hyväntekeväisyys stand up -illan Manalassa 21.11.2019. Illan tuotolla tuetaan Sininauhasäätiön asiakkaiden terveyttä ja arjen hallintaa edistävää toimintaa.

 

AVAIN -stand up on jatkoa parin vuoden takaiselle stand up -illalle, jonka avulla kerättiin talvivaatteita asunnottomille. Idea Toppatakki Stand up -tapahtumasta syntyi koomikko Jape Grönroosin halusta auttaa.

 

"Grönroosin kuultua kuinka asunnottomat kulkevat kesät-talvet crocseissa ja ohuissa takeissa, hän halusi tehdä asialle jotakin ja keräsi ryhmän stand upisteja esiintymään hyvänteväisyyden nimissä. Pääsymaksuksi tapahtumaan toimi lämmin talvitakki, joita saimmekin runsain määrin", Sininauhasäätiön varainhankinnan koordinaattori Soile Bar-Yosef muistelee.

 

Viime kertainen tapahtuma veti Ravintola Bottan 250 paikkaisen juhlasalin täyteen ja vaikka pääsymaksuna pyydettiin vain yksi talvitakki niin monet toivat mukanaan useampia. Takkeja kertyi loppujen lopuksi kaksi pakettiautollista ja niitä jaetaan vielä tänäkin vuonna Sininauhasäätiön palveluiden kautta.

 

Tällä kertaa tapahtumaan myydään perinteisiä lippuja 25€ hintaan. Lipuista saatavat tuotot käytetään mm. asunnottomien naisten tukipisteen ja Kiva keskiviikko -toiminnan ylläpitämiseen. Ja koska talvitakkeja ei tällä hetkellä tarvita niin tapahtuman nimeksi muutettiin Auta Välittämään Asunto Ihmiselle Naurulla eli tuttavallisemmin AVAIN -stand up.

 

Illan tuotantotiimiin lähti tänä vuonna mukaan All Female Panel , viiden stand up-koomikon kollektiivi. Kollektiiviin kuuluvat Ida Grönlund, Saana Peltola, Kaisa Pylkkänen, Helena Pöllänen ja Anna Rimpelä. Illassa yleisöä naurattavat Kaisa Pylkkänen, Raisa Omaheimo,Aurora Vasama, Jape Grönroos, Robert Pettersson, ja Pete Heininen. Illan emännöi Saana Peltola.

 

“Lähes aina kun sympatiaa tai hyväntekeväisyyseuroja on jaossa, tuntuu saajapuolella olevan samat ”suloiset ja viattomat”, pääasiassa lapset ja eläimet. Stigma on leimannut asunnottomuutta – etenkin jos siihen liittyy mielenterveys- tai päihdeongelmia – vuosikymmenet, eikä auttajia koskaan tahdo löytyä heille, joihin harva tahtoo samastua. Samalla kuitenkin elämä kovenee koko ajan, turvaverkot löystyvät, vuokrat nousevat ja elämä muuttuu kiihtyvää tahtia epävarmemmaksi,” Kaisa Pylkkänen kirjoittaa Avain-stand upin tärkeydestä tapahtuman Facebook-sivuilla.

 

AVAIN -stand up Manalassa (Dagmarinkatu 2, Helsinki) torstaina 21.11.2019 klo 20:00. Ovet klo 19:00. Liput 25€ myynnissä TIKETTI.fi-palvelussa.

 

Lisätiedot tapahtumasta:

Soile Bar-Yosef

Puh. 040 637 2900

soile.bar-yosef@sininauhasaatio.fi

 

 

 
Lue uutinen ▸
ePressi

Tervetuloa tutustumaan Kulkurin Valssin ja Vuokkokodin asumispalveluyksiköihin 18.11.

ti 12.11.2019

Turun kaupungin uudet vanhusten asumispalveluyksiköt Kulkurin Valssi ja Vuokkokoti vastaanottivat asukkaansa lokakuun alussa.

Media on tervetullut tutustumaan uusiin yksiköihin maanantaina 18. marraskuuta.

Kierrosajat

 • klo 10.00 Kulkurin Valssi (Kuralankatu 2, sisäänkäynti Kuralankadun puolelta)
 • klo 11.15 Vuokkokoti (Murkionkatu 10)

Kulkurin Valssissa mediaa opastaa yksikön esimies Irene Kankaanranta ja Vuokkokodissa asiakasvastaava Mia Siutla. Medialla on mahdollisuus myös kuulla asukkaiden mietteitä.

Kulkurin Valssin ja Vuokkokodin asukkaat muuttivat useasta pienestä, eri puolilla Turkua sijainneista asumispalveluyksiköistä. Asukkaat saivat läheistensä kanssa vaikuttaa siihen, kumpaan taloon he muuttavat. Kulkurin Valssissa on asumispaikat 118 ja Vuokkokodissa 119 asukkaalle. Yksiköissä työskentelee yhteensä yli 150 työntekijää. Uusien talojen myötä myös henkilökunnan työtavat muuttuvat. Hoitajilla ei ole esimerkiksi taloissa enää omia kanslioita, vaan hoitajat työskentelevät ja ruokailevat asukkaiden kanssa. Kummassakin talossa on käytössä uusi ja moderni tekniikka, mm. potilaskutsut tulevat puhelinsovellukseen ja turvarannekkeet oppivat asukkaan liikkumista. Lisäksi käytössä olevat erilliset hyllytys-, siivous- ja turvallisuuspalvelut vapauttavat hoitajien työaikaa hoitotyöhön ja muuhun läsnäoloon. Yksiköissä on myös kaksioita, joissa on mahdollista asua oman puolison kanssa.

Lisätiedot

 • Ilmoittaudu mediakierroksille sähköpostitse pe 15.11. klo 13 mennessä osoitteeseen hytoviestinta@turku.fi ja kerro, osallistutko molemmille kierroksille vai ainoastaan toiseen.
 
Lue uutinen ▸
ePressi

Muistutuskutsu medialle: Asiakastyytyväisyys kuluttajapalveluihin ja kaupan joulupaketti 14.11.

ti 12.11.2019

Asiakastyytyväisyys kaupassa on kasvanut. Yli viisikymppiset arvostavat palvelukokemusta päivittäistavarakaupassa, Z-sukupolvi taas urheilukaupassa. Rautakauppa houkuttelee asioimaan uudelleen! Miten on käynyt lääkäripalveluille? 

Kaupan liitto julkaisee selvityksen:  

Asiakastyytyväisyys kuluttajapalveluihin 2019 

Aikatorstaina 14.11. klo 10 

Paikka: Ravintola Lasipalatsi / Palmuhuone, Mannerheimintie 22-24, Helsinki 

Selvityksen* tuloksia esittelee Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja, ja niitä kommentoivat Värisilmäliikkeiden toimitusjohtaja Ulla Pöllänen ja K-Supermarket Postitalon kauppias Aki Luomanen, joka toimii myös K-Supermarket-ketjun puheenjohtajana. 

Tilaisuudessa on jaossa myös tietopaketti** joulukaupasta. 

Asiakaspalvelu on suomalaisen kaupan kilpailutekijä joulukaupassa, mutta uhkaako verottaja sesonkia? Miten suomalainen kuluttaja eroaa ruotsalaisesta Black Friday -tarjouksia metsästäessään? Tietoa ja keskustelua tarjolla myös näistä teemoista.  

Katettuna on myös kevyt, jouluinen brunssi.  

Lämpimästi tervetuloa!  

 

* Asiakastyytyväisyysindeksit on suunniteltu yhteistyössä Aalto-yliopiston työelämäprofessori Lasse Mitrosen kanssa. Selvitys julkaistaan nyt toista kertaa, ja sitä varten TNS Kantar on kerännyt lähes 13 000 asiakasarviota 78 yrityksestä 9 eri kuluttajapalvelualalta. 

** Tietopaketti sisältää joulukauppaan liittyvän tilastoanalyysin tuloksia, Kaupan liiton suunnitteleman ja TNS Kantarin toteuttaman kuluttajakyselyn tuloksia veronpalautusten ja verokortin vuositulorajan vaikutuksista sekä Googlen ja Picodi.com-tarjousalustan keräämiä tietoja Black Fridaysta. 

 

Ilmoittaudu tilaisuuteen:anu.ojanen(at)kauppa.fi 

 

Lisätiedot: 

viestintäjohtaja Pia Pere-Vanhanen, pia.pere-vanhanen(at)kauppa.fi, p. 040 867 1708 

viestintäasiantuntija Anu Ojanen, anu.ojanen(at)kauppa.fi, p. 050 409 2255 

 
Lue uutinen ▸
ePressi

Pohjoismaat voivat johtaa kehitystä hiilineutraaliuteen

ti 12.11.2019

Hiljattain tehdyt tutkimukset valottavat mahdollisuuksia, jotka voivat tarjota Pohjoismaille poikkeuksellisen ja tehokkaan tavan torjua ilmastonmuutosta. Tässä on tulevaisuuden malli.

– Tiedämme, miten hiilidioksidipäästöistä päästään eroon. Meidän on vain pystyttävä toteuttamaan ilmastosuunnitelmamme. Pohjoismailla on ennennäkemättömät mahdollisuudet tulla hiilineutraaleiksi ja jopa hiilinegatiivisiksi. Jos käytettävissä olevat teknologiat otetaan käyttöön ja niitä yhdistellään oikeilla tavoilla Pohjoismaissa, alueella pystytään kehittämään skaalautuvia ratkaisuja myös muuta maailmaa varten, selittää energiayhtiö St1:n perustaja ja pääosakas Mika Anttonen.

Neljän viime vuoden aikana Nordic Energy Research on rahoittanut kolmea tutkimusprojektia, joiden tulokset julkistetaan nyt. Projekteissa selvitettiin energiajärjestelmien joustavuutta, hiilidioksidin talteenottoa ja kuljetussektorin hiilidioksidipäästöjen poistamista.

Tulokset osoittavat, että tekemällä oikeanlaista yhteistyötä Pohjoismaat pystyvät luomaan hyvät olosuhteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle.

– Toisin kuin valtaosa muuta maailmaa, Pohjoismaiden energiasektori on valmis siirtymään päästöttömään energiantuotantoon, mikä on ensimmäinen askel kohti täydellistä hiilineutraaliutta. Suuri osa uusiutuvan energian lähteistämme ja tavat, jolla yhdistelemme niitä, ovat ratkaisevia tulevaisuudessa, toteaa Nordic Energy Researchin johtaja Klaus Skytte ja jatkaa:

– Poliittisia ja yhteiskunnallisia esteitä on kuitenkin ylitettävä ennen sitä, ja tutkimuksemme osoittaa, miten se tehdään. Jos teemme kaiken oikein, Pohjoismaista tulee hiilineutraalin yhteiskunnan malliesimerkki.

Pohjoismaiden pääministerit järkähtämättöminä

Nordic Energy Research on hallitustenvälinen organisaatio, joka tällä hetkellä pyrkii luomaan perustaa Pohjoismaiden hiilineutraaliudelle. Pohjoismaiden pääministerit allekirjoittivat tämän vuoden tammikuussa julistuksen ja tekivät seuraavan ilmastojulkilausuman:

– Suomi, Islanti, Ruotsi, Norja ja Tanska haluavat johtaa esimerkillä. Tämän julistuksen myötä kaikki viisi Pohjoismaata sitoutuvat hiilineutraaliuteen.

Nordic Energy Researchin rahoittamat kolme tutkimushanketta ovat Shift, Negative CO2 ja Flex4RES. Niiden kaikkien tuloksena on syntynyt lainsäädäntösuosituksia, jotka edistävät taloudellisesti kannattavia tapoja toteuttaa hiilineutraaliutta Pohjoismaissa.

Shift-tutkimuksessa esitetään, miten kuljetuksiin liittyviä päästöjä voidaan vähentää, ja todetaan, että kuljetusalan sähköistäminen vaatii tiekuljetusten verotuksen uudelleenarviointia Pohjoismaissa. Negative CO2 -tutkimuksessa selvitetään uutta ja mullistavaa tapaa ottaa talteen hiilidioksidia biomassan polton yhteydessä, mikä on nykyisiä menetelmiä huomattavasti tehokkaampaa.

Flex4RES – synergiaetuja vahvuuksia yhdistämällä

Flex4RES-projekti osoittaa, että oikeanlaiset poliittiset toimet voivat auttaa kaikkia Pohjoismaita saavuttamaan hiilineutraaliuden ilman laajoja teknologisia muutoksia. Se kuitenkin vaatii laajaa uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämistä, mikä ei aina ole helppoa.

– Uusiutuvan energian tuottaminen riippuu luonnonvaroista, kuten sademääristä, tuulesta ja auringosta. Sääolot ovat kuitenkin epäluotettavia, mikä tuo haasteita, kun pitäisi saavuttaa yhdenmukainen energiantuotanto, Skytte selittää.

Yksi Flex4RES-projektin ratkaisuista on Pohjoismaiden rajat ylittävä eri energiasektorien välinen yhteistyö.

– Joustavuutta saadaan, jos Norjan ja Ruotsin vesivoimajärjestelmä yhdistetään Suomen, Ruotsin ja Tanskan kaukolämpöjärjestelmään. Vesivoima- ja kaukolämpöjärjestelmät toimivat lähes akkujen tavoin, sillä pato voidaan sulkea ja pitää vesi näin varastossa, Skytte selittää.

Se puolestaan mahdollistaa laajamittaisen tuulivoimalatoiminnan Ruotsissa ja Tanskassa. Vesivoiman ja kaukolämmön joustavuus siis täydentävät tuuli- ja aurinkoenergian saatavuuden vaihteluja. Tuloksena on edullista uusiutuvaa energiaa, josta hyötyy koko alue.

– Ilmastonmuutoksen torjumisessa ei tarvitse rajoittua vain paikallisiin toimiin. Pohjoismaat ovat hiilineutraaliuden edelläkävijämaita, ja oikeilla toimilla alueesta voi tulla maailmanlaajuinen roolimalli, Skytte sanoo.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Klaus Skytte

Nordic Energy Researchin johtaja ja Flex4RES-projektin entinen johtaja

Matkapuhelin: +47 941 31 447

Sähköposti:Klaus.Skytte@nordicenergy.org

 

Tärkeimpien projektien tiedot:

Flex4RES

Flex4RES-projekti osoittaa, että nykyisen teknologian sekä aurinko-, tuuli- ja kaukolämpöenergian kasvun perusteella Pohjoismaiden sähkön- ja lämmöntuotosta voidaan saada hiilineutraalia jo 2030-luvulla. Joustavuuden lisäämiselle näillä energiasektoreilla on kuitenkin esteitä, jotka ovat pääasiassa lainsäädännöllisiä. Flex4RES selvittää nämä esteet perusteellisesti, luo pohjaa uudelle lainsäädännölle, arvioi sen vaikutusta energiankulutukseen ja investointeihin sekä määrittää tämän jälkeen tarvittavat teknologiset ja lainsäädännölliset toimet, joilla Pohjoismaiden energiajärjestelmästä saadaan hiilineutraali.

 

Negative CO2

Hiilineutraalit ratkaisut eivät yksin riitä torjumaan ilmaston lämpenemistä. Lisäksi hiilidioksidia on pystyttävä poistamaan ilmakehästä. Pohjoismaiset tutkijat ovat nyt päässeet askelen lähemmäs kannattavia tapoja polttaa biomassaa. Tutkijoiden löydökset voivat johtaa maailman halvimpiin ja energiatehokkaimpiin tapoihin tuottaa energiaa ja samalla poistaa hiilidioksidia ilmakehästä.

 

Shift

Pohjoismaiden kuljetusalan päästöjä on pystyttävä leikkaamaan rajusti, jotta hiilineutraalius voi toteutua. SHIFT-projektissa (Sustainable Horizons in Future Transport) käsiteltiin useita kuljetusalan osa-alueita: kuljetustyyppien muutoksia, vaihtoehtoisia kuljetusteknologioita, uusia liiketoimintamalleja ja matkustuskäyttäytymistä. Tutkimuksessa esitetään arviointeja ja lainsäädäntösuosituksia, jotka auttavat pienentämään pitkänmatkan rahtikuljetusten, kaupunkijoukkoliikenteen ja kaupunkilogistiikan päästöjä.

 

Nordic Energy Research

Nordic Energy Research on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen hallitustenvälinen energiatutkimuksen ja lainsäädännön kehittämisen yhteistyöelin.

 

Pohjoismaat ovat asettaneet kunnianhimoiseksi tavoitteekseen kehittyä hiilineutraaliksi ja maailman vastuullisimmaksi ja yhdistyneimmäksi alueeksi sekä vähentää hiilidioksidipäästöjä ja riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista ja samalla luoda uutta kasvua vihreään teknologiaan perustuvilla aloilla. Nordic Energy Research rahoittaa näitä tavoitteita tukevia yhteispohjoismaisia hankkeita jakamalla tietoa vastuullisista energiamuodoista ja edistämällä uusien, kilpailukykyisten energiaratkaisujen kehittämistä.

 
Lue uutinen ▸
ePressi

Mökki talvikuntoon viimeistään nyt - ota vinkit talteen!

ti 12.11.2019

Kesäasuntojen suojaus talvea varten on ajankohtaista viimeistään nyt. Vesi-, vuoto- ja jäätymisvahinkoja vastaan voi varautua helposti etukäteen.

Päävesihanan sulkeminen ja putkien sekä LVI-laitteiden tyhjentäminen ovat tärkeimmät tehtävät mökeillä. Talviasuttavan mökin vedensaanti on kuitenkin turvattava ympäri vuoden. Ratkaisun tuovat eristetyt ja lämpökaapelilla varustetut vesijohdot, jotka pitävät mökin ulkopuoliset vesijohdot sulina. Yhteisiä suojaustoimia sekä talviasuttaville että kylmäksi jätettäville mökeille ovat vesi-/kosteusvahinkojen estäminen, ilmanvaihdosta huolehtiminen sekä ulkona tehtävät toimet, kuten salaojien tarkistukset, kattovesien ohjaus pois perustuksista sekä lehtien ja roskien puhdistukset vesiränneistä.

Vinkit talviasuttavan mökin suojaukseen

 1. Sulje päävesihana, kun olet mökiltä pois pidemmän aikaa.
 2. Varmista vedensaanti ja suojaa ulkona olevat putket esim. käyttämällä lämmitettyä ja eristettyä vesijohtoa.
 3. Huolehdi ilmanvaihdosta.
 4. Säädä peruslämpö halutulle tasolle.
 5. Tarkista ja korjaa tarvittaessa ulkopuolisten vesien ohjaus (mm. kattovedet ja salaojat).

Hyvin varustellulla ja talviasuttavalla mökillä päävesihanat on aina syytä sulkea, jos mökiltä ollaan pois pidempiä aikoja. Näin estetään mahdollinen vuotovahinko sisätiloissa. Ulkona vesiputkien jäätymistä voidaan estää eristetyillä ja lämpökaapeleilla varustetuilla vesijohdoilla.

– Läpi vuoden asuttavien kesäasuntojen ja haja-asutusalueilla sijaitsevien rakennusten vedensaanti on turvattava. Joskus vesiputket on pakko tuoda maan pinnalla tai lähellä maan pintaa, esimerkiksi pihan kallioisuuden vuoksi. Tällöin ratkaisuna on Uponor Supra Plus, joka on eristetty ja lämmitetty vesijohto. Erillisen ohjausyksikön avulla energiankulutus on hallittua verrattuna ohjaamattomiin järjestelmiin, Uponorin tuoteryhmäpäällikkö Marko Haljoki painottaa.

Lisäturvaa tuovat älykkäät vedenvalvontayksiköt, jotka ilmoittavat vuodoista sekä varoittavat mahdollisesta putkien jäätymisvaarasta tai liian korkeasta paineesta rakennuksen käyttövesiputkistossa. Veden tulo voidaan myös avata ja sulkea milloin tahansa etänä laitteen avulla.

Talviasuttavan mökin ilmanvaihtokoneen talviasetuksissa voi olla konekohtaisia eroja, jotka on aina syytä varmistaa laitteen valmistajalta.

– Perussääntö on, jos mökillä on koneellinen tulo-poistoilmanvaihto ja peruslämpö päällä, ilmanvaihtoa ei saa sammuttaa talveksi vaan se jätetään poissa-asentoon. Tällöin pitää myös huomioida, ettei mökin peruslämpö laske liian alas, jolloin koneen automatiikka saattaa sammuttaa laitteen, tarkentaa ilmanvaihdon tuoteryhmäpäällikkö Kaisa Airas-Kojo Uponorilta.

Kesäasuttavan mökin varautumistoimet

 1. Tyhjennä putkistot ja lvi-laitteet sekä astiat, padat ym. säiliöt vedestä. Tyhjennä tai suojaa myös lattiakaivot.
 2. Suojaa hormi piipunhatulla (jollei hormissa sitä ole jo valmiina).
 3. Huolehdi ilmanvaihdosta jättämällä hormin pelti raolleen ja mahdolliset venttiilit tai ilmanvaihtoräppänät auki.
 4. Tarkista ja korjaa tarvittaessa ulkopuolisten vesien ohjaus (mm. kattovedet ja salaojat).

Kun kesäasuttava mökki jätetään kylmäksi tai peruslämmölle talvea varten, estetään vuotovahingot ja putkirikot sulkemalla päävesihana tai vesipumppu talven ajaksi. Lisäksi vesiputket ja mahdolliset koneet ja laitteet on tyhjennettävä kokonaan vedestä esimerkiksi paineilmalla. Myös vesilukot ja lattiakaivot tyhjennetään; jos se ei ole mahdollista, niihin kannattaa laittaa jäänestoainetta, jotta ne eivät jäädy ja riko rakenteita. Ilmanvaihdosta on huolehdittava myös talvella. Perusmökeissä on yleensä painovoimainen ilmanvaihto, jolloin on tärkeä huolehtia, että kaikkia korvausilmaventtiilejä ei suljeta talveksi. Ilman täytyy päästä vaihtumaan, muuten voi syntyä kosteusvaurioita. Useimmiten takanpellit voidaan jättää raolleen, kunhan piippu on suojattu.

Lisätietoja:
Marko Haljoki 
tuoteryhmäpäällikkö
Uponor Suomi Oy
puh. 020 129 2296 

Liitteenä oleva kuva on vapaasti käytettävissä artikkelin yhteydessä.

Kuvateksti: Uponor Ecoflex Supra on täydellinen järjestelmä käyttöveden johtamiseen Pohjolan vaativissa olosuhteissa. Jäätymisen estävä itsesäätyvä lämmityskaapeli varmistaa veden saannin kovillakin pakkasilla.

 
Lue uutinen ▸
ePressi

Lava auki! -keikkailta kutsuu nuoria aikuisia livemusiikin pariin

ti 12.11.2019

Kolmatta kertaa järjestettävä nuorille aikuisille suunnattu avoin Lava auki! -musiikkitapahtuma tarjoilee livemusiikkia rapista, rockista ja indiepopista kantriin perjantaina 15.11. kello 19 alkaen Sammonkatu 8:n kellarissa Lahdessa.

Lavalle nousee tänä vuonna kahdeksan eri kokoonpanoa. Tapahtuma on kerta toisensa jälkeen nostanut suosiotaan ja halukkaita esiintyjiä ilmoittautui mukaan enemmän kuin tällä kertaa lavalle mahtuu.

Yleisölle tapahtuma on maksuton. Ikäraja on 16 vuotta. 

Lava auki!-keikkailtaa järjestää Lahden nuorisopalveluiden AVI- rahoitteinen Porukka-hanke. Hankkeen tarkoitus on kehittää erilaisia vapaa-ajantoimintoja lahtelaisille nuorille aikuisille.

 

Lisätietoja:

Lahden kaupunki, Nuorisopalvelut

Hankekoordinaattori, K16-hanke

Reetta Möller

reetta.moller@lahti.fi

050 387 8797

 
Lue uutinen ▸