EU-komissio on hyväksynyt ensimmäiset digipalvelusäädöksen mukaiset päätökset, joissa nimetään 17 erittäin suurta verkkoalustaa ja 2erittäin suurta hakukonetta, joilla on kuukausittain vähintään 45 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Nämä ovat:

Erittäin suuret verkkoalustat:

 • Alibaba AliExpress
 • Amazon Store
 • Apple AppStore
 • Booking.com
 • Facebook
 • Google Play
 • Google Maps
 • Google Shopping
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Pinterest
 • Snapchat
 • TikTok
 • Twitter
 • Wikipedia
 • YouTube
 • Zalando

Erittäin suuret hakukoneet:

 • Bing
 • Google Search

Alustat on nimetty niiden keräämien käyttäjätietojen perusteella. Käyttäjämäärät oli julkaistava 17. helmikuuta 2023 mennessä.

Seuraavat vaiheet nimettyjen alustojen ja hakukoneiden näkökulmasta

Nimettyjen yritysten on nyt neljän kuukauden kuluessa täytettävä kaikki digipalvelusäädöksen mukaiset uudet velvoitteet. Tavoitteena on lisätä verkon käyttäjien, myös alaikäisten, vaikutusmahdollisuuksia ja suojella heitä edellyttämällä, että nimetyt palvelut arvioivat ja lieventävät järjestelmäriskejään ja käyttävät toimivia sisällönmoderointivälineitä. Velvoitteisiin kuuluvat seuraavat:

 • Käyttäjille lisää vaikutusmahdollisuuksia:
  • Käyttäjät tulevat saamaan selkeää tietoa siitä, miksi heille suositellaan tiettyä sisältöä, ja heillä on oltava oikeus jättäytyä profilointiin perustuvien suositusjärjestelmien ulkopuolelle.
  • Käyttäjien on kyettävä helposti tekemään ilmoitus laittomasta sisällöstä, ja alustojen on käsiteltävä tällaiset ilmoitukset huolellisesti.
  • Mainoksia ei saa kohdentaa perustuen käyttäjän arkaluonteisiin tietoihin (esim. etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet tai sukupuolinen suuntautuminen).
  • Alustojen on merkittävä kaikki mainokset sellaisiksi ja kerrottava käyttäjille, mikä taho mainosten takana on.
  • Alustojen on tarjottava helposti ymmärrettävä, selkokielinen tiivistelmä käyttöehdoistaan niiden EU-maiden kielillä, joissa ne toimivat.
 • Alaikäisten vahva suoja:
  • Alustojen on suunniteltava järjestelmänsä uudelleen varmistaakseen alaikäisten yksityisyydensuojan, tietoturvan ja yleisen suojan korkean tason.
  • Lapsiin kohdistuvaan profilointiin perustuva mainonta ei ole enää sallittua.
  • Komissiolle on toimitettava riskinarvioinnit, joiden on katettava myös mielenterveyteen kohdistuvat kielteiset vaikutukset, neljän kuukauden kuluessa nimeämisestä, ja arvioinnit on julkaistava viimeistään vuotta myöhemmin.
  • Alustojen on suunniteltava uudelleen palvelunsa, käyttöliittymät mukaan lukien, suosittelujärjestelmänsä ja käyttöehtonsa riskien lieventämiseksi.
 • Sisällön tarkempaa moderointia ja vähemmän disinformaatiota:
  • Alustojen ja hakukoneiden on toteutettava toimenpiteitä, joilla puututaan laittoman verkkosisällön levittämiseen sekä sananvapauteen ja tiedonsaannin vapauteen kohdistuviin kielteisiin vaikutuksiin liittyviin riskeihin.
  • Alustoilla on oltava selkeät käyttöehdot, joiden noudattamista on valvottava huolellisesti ja ilman mielivaltaa.
  • Alustoilla on oltava mekanismi, jonka avulla käyttäjät voivat ilmoittaa laittomasta sisällöstä, ja alustojen on reagoitava ilmoituksiin nopeasti.
  • Alustojen on analysoitava itselleen ominaiset riskit ja otettava käyttöön lieventäviä toimenpiteitä. Niiden on esimerkiksi puututtava disinformaation leviämiseen ja palvelunsa käyttöön valehenkilöllisyyksillä.
 • Lisää läpinäkyvyyttä ja tiukempi vastuuvelvollisuus: 
  • Alustojen on varmistettava, että riippumaton ulkopuolinen taho auditoi niiden riskinarvioinnit ja kaikkien digipalvelusäädöksen velvoitteiden noudattamisen.
  • Niiden on annettava julkisesti saatavilla oleva data tutkijoiden käyttöön. Myöhemmin perustetaan erityismekanismi hyväksyttyjä tutkijoita varten.
  • Alustojen on julkaistava käyttöliittymässään näytettyjen mainosten rekisterit.
  • Alustojen on julkaistava läpinäkyvyyttä lisääviä raportteja sisällön moderointipäätöksistä ja riskinhallinnasta.

Nimetyillä alustoilla ja hakukoneilla on nimeämispäätösten julkaisusta neljä kuukautta aikaa mukauttaa järjestelmänsä, resurssinsa ja prosessinsa vaatimusten mukaisiksi. Lisäksi niiden on perustettava riippumaton järjestelmä vaatimusten noudattamiseksi, laadittava ensimmäinen vuotuinen riskinarviointinsa ja raportoitava siitä komissiolle.

Riskinarviointi

Nimettyjen alustojen on tunnistettava, analysoitava ja vähennettävä monenlaisia järjestelmäriskejä. Esimerkkeinä näistä voidaan mainita laittoman sisällön ja disinformaation leviämistavat alustoilla tai alustojen vaikutus sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen. Samoin on arvioitava ja vähennettävä riskejä, jotka liittyvät sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan verkossa sekä alaikäisten ja heidän mielenterveytensä suojeluun. Nimettyjen alustojen ja hakukoneiden riskinvähentämissuunnitelmille tehdään komission valvonnassa riippumaton auditointi.   

Uusi valvontarakenne

Digipalvelusäädöksen noudattamista valvotaan yleiseurooppalaisen rakenteen avulla. Vaikka komissio on nimettyjen alustojen ja hakukoneiden valvonnasta vastaava toimivaltainen viranomainen, se tekee tiivistä yhteistyötä kansallisten digipalvelukoordinaattorien kanssa digipalvelusäädöksellä perustetussa valvontakehyksessä. EU-maiden on 17. helmikuuta 2024 mennessä perustettava nämä kansalliset viranomaiset, jotka vastaavat myös pienempien alustojen ja hakukoneiden valvonnasta. Samaan päivämäärään mennessä kaikkien muidenkin alustojen on noudatettava digipalvelusäädöksen mukaisia velvoitteitaan ja tarjottava käyttäjilleen digipalvelusäädöksessä säädetty suoja.

Digipalvelusäädöksen valvontaa varten myös komissio vahvistaa asiantuntemustaan lisäämällä käytössään olevaa sisäistä ja ulkoista monitieteistä osaamista. Tätä varten komissio perusti hiljattain EU:n algoritmikeskuksen (European Centre for Algoritmic Transparency, ECAT). Se tuottaa arvioita siitä, onko tiettyjen algoritmisten järjestelmien toiminta riskinhallintavelvoitteiden mukaista. Komissio on parhaillaan myös perustamassaa digitäytäntöönpanon ekosysteemiä, joka kokoaa yhteen asiantuntemusta kaikilta asiaankuuluvilta aloilta.

Tietoa tutkijoiden käyttöön

Komissio julkaisi tänään myös kannanottopyynnöndigipalvelusäädöksen säännöksistä, jotka koskevat tutkijoiden pääsyä tietoihin. Säännösten tarkoituksena on auttaa seuraamaan paremmin alustojen ylläpitäjien toimia, joilla torjutaan laitonta sisältöä, kuten laitonta vihapuhetta, sekä muita yhteiskunnallisia riskejä, kuten disinformaation leviämistä, ja riskejä, jotka voivat vaikuttaa käyttäjien mielenterveyteen. Hyväksytyille tutkijoille annetaan pääsy minkä tahansa erittäin suuren verkkoalustan tai hakukoneen tietoihin, jotta he voivat tehdä tutkimusta järjestelmäriskeistä EU:ssa. Tämä tarkoittaa, että saamalla pääsyn aiemmin julkistamattomaan dataan tutkijat voisivat esimerkiksi analysoida alustojen päätöksiä siitä, mitä käyttäjät näkevät ja kohtaavat verkossa. Saadun palautteen perusteella komissio laatii delegoidun säädöksen, jolla luodaan helppo, käytännöllinen ja selkeä prosessi tietojen saannille ja joka sisältää riittävät suojatoimet väärinkäytöksiä vastaan. Kuuleminen kestää 25. toukokuuta asti.

Tausta

Komissio julkaisi 15. joulukuuta 2020 digipalvelusäädöstä koskevan ehdotuksen samaan aikaan digimarkkinasäädöstä koskevan ehdotuksen kanssa. Tällä kattavalla säädöskehyksellä luodaan kaikkien kannalta turvallisempi ja oikeudenmukaisempi verkkoympäristö. EU:n lainsäätäjät pääsivät digipalvelusäädöksestä poliittiseen yhteisymmärrykseen huhtikuussa 2022, ja se tuli voimaan 16. marraskuuta 2022.

Digipalvelusäädös koskee kaikkia verkkopalveluja, joiden kautta kuluttajat hankkivat tai käyttävät tavaroita, palveluja tai digitaalisia sisältöjä. Digipalvelusäädöksellä velvoitetaan verkkoalustat vähentämään haittoja ja torjumaan riskejä verkossa, suojataan verkon käyttäjien oikeuksia entistä paremmin ja luodaan verkkoalustoille ainutlaatuiset läpinäkyvyys- ja vastuusäännöt. Tämä yhtenäinen säännöstö koskee koko EU:ta ja antaa verkon käyttäjille uudenlaista suojaa ja yrityksille oikeusvarmuutta EU:n sisämarkkinoilla. Digipalvelusäädös on lajissaan ensimmäinen sääntelyväline koko maailmassa, ja se muodostaa kansainvälisen mittapuun verkossa toimivien välityspalvelujen sääntelylle.

Lisätietoa

Digipalvelusäädös EU:n virallisessa lehdessä

Digipalvelusäädös: Kysymyksiä ja vastauksia

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *