EU-komissio on perustanut EU:n algoritmikeskuksen (ECAT)  Yrityksille, jotka Euroopan komissio on nimennyt erittäin suuriksi verkkoalustoiksi ja erittäin suuriksi verkossa toimiviksi hakukoneiksi, asetetaan digipalvelusäädöksessä riskinhallintavaatimuksia.

Nimettyjen alustojen on tunnistettava, analysoitava ja vähennettävä järjestelmäriskejä alustoillaan. Esimerkkeinä näistä moninaisista riskeistä voidaan mainita laittoman sisällön ja disinformaation leviäminen alustoilla tai alustojen vaikutus sananvapauteen tai tiedotusvälineiden vapauteen. Samoin on arvioitava ja vähennettävä riskejä, jotka liittyvät sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan verkossa sekä alaikäisten ja heidän mielenterveytensä suojeluun. Nimettyjen alustojen ja hakukoneiden riskinvähentämissuunnitelmille tehdään riippumaton tarkastus ja Euroopan komissio valvoo niitä.    

EU:n algoritmikeskus tarjoaa komissiolle teknistä ja tieteellistä asiantuntemusta, jonka avulla voidaan varmistaa, että erittäin suurten verkkoalustojen ja erittäin suurten verkkohakukoneiden käyttämät algoritmijärjestelmät ovat riskien hallintaa ja vähentämistä sekä läpinäkyvyyttä koskevien digipalvelusäädöksen vaatimusten mukaisia.

Keskus tekee muun muassa algoritmien teknisiä analyyseja ja arviointeja. Monialainen tiimi, jossa yhdistyy datatutkijoiden, tekoälyasiantuntijoiden, yhteiskuntatieteilijöiden ja lakiasiantuntijoiden asiantuntemus, arvioi algoritmien toimintaa ja ehdottaa parhaita käytäntöjä niiden vaikutuksen lieventämiseksi. Monialainen asiantuntemus on keskeistä, jotta nimettyjen yritysten toimittamien avoimuusraporttien ja riskien itsearvioinnin perusteellinen analysointi voidaan varmistaa ja tehdä tarkastuksia niiden järjestelmiin aina, kun komissio sitä vaatii.

Tämä ei onnistuisi ilman asianmukaisia tutkimus- ja ennakointivalmiuksia, jotka kuuluvat olennaisesti algoritmikeskuksen tapaan toimia. Yhteisen tutkimuskeskuksen tutkijat kehittävät edelleen pitkäaikaista tekoälyasiantuntemustaan, joka on nytkin ollut keskeisessä asemassa valmisteltaessa muita tärkeitä säädöksiä, kuten tekoälysäädöstäkoordinoitua tekoälysuunnitelmaa ja sen vuonna 2021 tehtyä uudelleentarkastelua. EU:n algoritmikeskuksen tutkijat eivät keskity pelkästään erittäin suurista verkkoalustoista ja erittäin suurista verkkohakukoneista johtuvien järjestelmäriskien tunnistamiseen ja käsittelyyn vaan myös algoritmien pitkän aikavälin yhteiskunnallisten vaikutusten tutkimiseen.

Taustaa

Komissio julkaisi 15.12.2020 digipalvelusäädöstä koskevan ehdotuksen samaan aikaan digimarkkinasäädöstä koskevan ehdotuksen kanssa. Tällä laajalla säädöskehyksellä luodaan kaikkien kannalta turvallisempi ja oikeudenmukaisempi verkkoympäristö. EU:n lainsäätäjät pääsivät digipalvelusäädöksestä poliittiseen yhteisymmärrykseen huhtikuussa 2022, ja se tuli voimaan 16.11.2022. Määräaika, johon mennessä alustojen ja hakukoneiden oli ilmoitettava aktiivisten käyttäjiensä kuukausittainen määrä, oli 17.2.2023.

Nyt komissio analysoi ilmoituksia nimetäkseen erittäin suuret verkkoalustat ja erittäin suuret verkkohakukoneet, joilla on sen jälkeen neljä kuukautta aikaa täyttää kaikki digipalvelusäädöksen velvoitteet ja erityisesti toimittaa ensimmäinen riskinarviointinsa. Digipalvelusäädöstä sovelletaan kaikkiin välityspalveluihin viimeistään 17.2.2024, ja samaan päivään mennessä jäsenvaltioiden on nimettävä digitaalisten palvelujen koordinaattorit.

Digipalvelusäädös koskee kaikkia verkkopalveluja, joiden kautta kuluttajat hankkivat tai käyttävät tavaroita, palveluja tai digitaalisia sisältöjä. Digipalvelusäädöksellä velvoitetaan verkkoalustat vähentämään haittoja ja torjumaan riskejä verkossa, suojataan verkon käyttäjien oikeuksia entistä paremmin ja luodaan verkkoalustoille ainutlaatuiset avoimuus- ja vastuusäännöt. Tämä yhtenäinen säännöstö koskee koko EU:ta ja antaa verkon käyttäjille uudenlaista suojaa ja oikeusvarmuutta EU:n sisämarkkinoilla. Digipalvelusäädös on lajissaan ensimmäinen sääntelyväline koko maailmassa, ja se muodostaa kansainvälisen mittapuun verkossa toimivien välityspalvelujen sääntelylle.

Lisätietoa

EU:n algoritmikeskus (ECAT)

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *