Lausuttavana olleen esityksen tavoitteena on tarkentaa Yleisradion roolia julkisen palvelun mediatalona ja muuttaa yhtiötä koskeva sääntely EU:n valtiontukisääntelyn mukaiseksi. Ehdotetut säännökset rajoittaisivat Yleisradion julkaiseman tekstimuotoisen sisällön tukemaan pääosin liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältäviä julkaisuja.

Saadun lausuntopalautteen perusteella suhtautuminen esitettyyn Yleisradion julkisen palvelun tehtävän tarkennukseen on jakautunutta. Yksityiset kansalaiset, kansalaisjärjestöt sekä muun muassa tutkijat kiinnittivät lausunnoissaan huomiota siihen, miten ehdotettu muutos vaikuttaisi kansalaisten tiedonsaantiin. Toisaalta erityisesti media-alan yritykset ja etujärjestöt kannattivat Yleisradion julkisen palvelun tehtävän tiukempaa rajaamista, jotta vallitsevassa median murroksessa voitaisiin taata yksityisen mediasektorin toimintaedellytykset. Lausunnoissa tunnustettiin kuitenkin myös tarve lakimuutokselle, jossa Yleisradion julkisen palvelun tehtävää tarkennetaan niin, että se täyttää EU:n valtiontukisääntelyn vaatimukset.

Lausuntopalaute tullaan huomioimaan asian jatkovalmistelussa. Lakiehdotuksen valmistelu jatkuu virkamiestyönä ja tarkoituksena on, että liikenne- ja viestintäministeriö keskustelee tulevasta hallituksen esityksestä eduskuntaryhmien kanssa. Suomessa kaikki yleisradiotoimintaan liittyvä lainvalmistelu toteutetaan vakiintuneen käytännön mukaisesti parlamentaarisessa ohjauksessa.

Lausuntopalvelun kautta jätetyt lausunnot ovat julkisia ja löytyvät palvelusta. Valtioneuvoston julkiseen hankeikkunaan on viety sekä lausuntopalveluun että suoraan ministeriön kirjaamoon jätetyt lausunnot.