Neuvosto totesi, että sananvapauteen kuuluu ilmaisunvapauden lisäksi oleellisesti myös yleisön oikeus saada tietoa. Lehdistönvapaus ei ole ensisijaisesti tarkoitettu toimittajien ilmaisunvapauden vaan kansalaisten tiedonsaantioikeuden turvaamiseen.

Neuvosto painottaa, että kannanotto ei käsittele mitään yksittäistä tapausta, vaan se on luonteeltaan yleinen.

Kannanoton mukaan journalistien tulee työssään noudattaa sekä Journalistin ohjeita että lakeja. Yleisön tiedonsaantioikeuden varmistaminen voi kuitenkin poikkeustapauksissa edellyttää journalistilta toimintaa, joka saattaa olla myöhemmin tulkittavissa lainvastaiseksi. Näin toimiessaan journalisti ottaa riskin siitä, että hänen toimintansa oikeutusta tulkitaan myöhemmin tuomioistuimessa.

Neuvosto muistutti, että Suomi on oikeusvaltio, jossa sananvapaus on vahva perustuslaillinen oikeus.

”Kannanotto ei kiistä millään tavoin tuomioistuinten toimivaltaa, eikä se anna toimittajille lupaa rikkoa lakia. On muistettava, että Suomen perusoikeusmyönteisessä oikeuskäytännössäkin sananvapauden käyttäminen voi oikeuttaa toiminnan, joka voisi muutoin olla tulkittavissa lainvastaiseksi”, puheenjohtaja Elina Grundström toteaa.

Neuvosto myös muistutti, että viranomaisten salassapitosäännökset koskevat ensisijaisesti tiedon lähdettä eivätkä journalistia.

”Journalistin ohjeet edellyttävät toimittajalta suurta vastuullisuutta esimerkiksi yksityiselämään kuuluvien arkaluonteisten asioiden julkaisemisessa. Ohjeissa korostetaan, että kaikki julkinenkaan ei ole julkaistavissa.”

Lisäksi neuvosto totesi, että journalistin tulee tuntea työnsä kannalta keskeiset lait.

Neuvosto käytti kannanottonsa työstämisen apuna asiantuntijalausuntoja. Lausuntonsa neuvostolle lähettivät professori Päivi Korpisaari, professori Olli Mäenpää, OTT, dosentti Riku Neuvonen, professori Anu Koivunen, professori Kai Ekholm ja OTT, VT Jarkko Tontti. Neuvoston kokouksessa kannanoton hyväksymistä vastaan äänesti Paula Paloranta.