Tutkimuksen seitsemässä kategoriassa asiakkaiden vastauksiin perustuen korkeimman arvostuksen saavuttivat seuraavat toimistot:

Markkinointiviestintätoimistot:
Myyntikate yli 5 milj. euroa: Bob the Robot
Myyntikate alle 5 milj. euroa: Ivalo Creative Agency

Asiakasymmärrystoimistot:
Frankly Partners

Design-toimistot:
Agency Leroy

Teknologia- ja markkinointitoimistot:
Oikio Digital Performance Agency

Mediatoimistot:
IUM Finland

Viestintä-, PR- ja sisältötoimistot:
Republic of Communications

Lisäksi kunniamaininnat tutkimuksen perusteella erityisosaamisestaan saivat seuraavat toimistot:

TBWA: strateginen osaaja

Sherpa: innovatiivisuus

Virta: digitaalinen osaaja

Ellun Kanat: aloitteellisuus ja ennakoivuus

Kurio: luovuus ja ideointikyky

Vuoden Toimisto –tutkimus on ruotsalaisen tutkimus- ja strategiatoimisto Regin konseptiin perustuva tutkimus, joka kartoittaa markkinointi-, mainos- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluja tarjoaviin toimistoihin, toimiston valintaan vaikuttavia kriteereitä sekä markkinointialan kehityssuuntia. Tutkimus toteutetaan samansisältöisenä Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Tutkimuksen tiedonkeruusta ja tulosten analysoinnista vastaa tutkimustoimisto Norstat Finland, konseptin markkinoinnista ja jalkautuksesta Alma Media ja Regi. Mainostajien Liitto ja Markkinointi- ja viestintätoimistojen Liitto ovat koko markkinointialan kattavan tutkimuksen tukijoita.

”Olen erityisen iloinen, että Suomessa lähes kaikki tutkimukseen ensimmäisellä kerralla osallistuneet toimistot olivat mukana myös tänä vuonna ja uusia osallistuja oli toistakymmentä. Tämä kertoo mielestäni siitä, että tutkimus on koettu selvästi hyödylliseksi. Asiakassuhteiden kehittäminen on pitkäjänteistä työtä ja tutkimus antaakin osallistuville toimistoille paljon arvokasta ymmärrystä omista vahvuuksistaan ja toisaalta mahdollisuuden kehittyä omille asiakkaille merkityksellissä asioissa. Toista kertaa mukana olevat näkevät jo kehityksensä. Tämä on mielestäni tutkimuksen suurin anti, ja syy siihen miksi Ruotsissa tutkimus on noussut alan merkittävimmäksi kehityshankkeeksi, johon vuosittain osallistuu jo 150 toimistoa ja lähes 2500 vastaajaa”, sanoo Pia Grahn, tutkimustoimisto Regin toimitusjohtaja.

Vuoden toimisto – tutkimuksen toteutus

Toimistojen toimintaa arvioidaan Vuoden toimisto –tutkimuksessa asiakkaan kokeman yhteistyön arvon, palvelun, osaamisen ja tulosten perusteella. Vastauksia hyväksyttiin lopulliseen aineistoon vuoden 2017 syys–marraskuussa toteutetussa internet -kyselytutkimuksessa 905, mikä oli 180 vastausta enemmän kuin vuosi sitten. Aineisto kerättiin toimistojen ilmoittamista asiakasyrityksistä, pääasiallisilta yhteistyökumppaneilta. Kyselytutkimuksen aineistoa täydennettiin puhelinhaastatteluin.

Tutkimuksessa toimistoja eri kategorioissa oli mukana yhteensä 56. Toimiston osallistumiskriteereinä tutkimukseen olivat tutkimukseen vastaavien asiakasyritysten määrä (min. 8 asiakasyritystä per toimisto) asiakkaan markkinointipanostusten määrä (min. 25 000 euroa viimeisen 12 kuukauden ajalla per asiakas) ja toimiston myyntikate per 12 kuukautta. Lisäksi vastaajilta edellytettiin, että asiakassuhde arvioitavaan toimistoon oli ollut voimassa vähintään kolme kuukautta viimeisen 12 kuukauden aikana.

Tutkimuksessa on arvioitu toimiston valintaperusteita ja yhteistyötä asiakkaan kanssa usein eri kriteerein: projektin johto ja hallinta, brändiosaaminen, sisällöntuotanto ja luovuus, liiketoiminta- ja strategiaosaaminen, digiosaaminen, asiakkaan kokema hinta-laatu –suhde, asetettujen tavoitteiden toteutuminen, suosittelutodennäköisyys, heikkoudet ja kehityskohteet, toimiston mahdollinen vaihtohalukkuus tai syyt vaihtoon sekä millaista osaamista asiakas toivoo toimistolta tulevaisuudessa. Tutkimukseen osallistuminen on toimistoille ja vastaajille veloituksetonta. Kaikki tutkimukseen osallistuneet toimistot sekä vastaajat saavat käyttöönsä yleisen yhteenvedon Vuoden Toimisto –tutkimuksesta ja halutessaan toimisto voi ostaa käyttöönsä toimistokohtaisen syventävän analyysin omasta toiminnastaan.

”Vuoden Toimisto -tutkimus on koko alan kehityshanke, jonka tavoitteena on edesauttaa markkinointi- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden ja toimistojen tuloksellista ja pitkäaikaista yhteistyötä. Haluamme, että Suomessa markkinointiosaaminen, tavoiteasetanta ja tulokset paranevat. Näiden myötä markkinoivien yritysten kasvu ja kansainvälistyminen vauhdittuu. On hienoa, että näin moni toimisto Suomessa on rohkeasti lähtenyt mittaamaan ja kehittämään omaa toimintaansa ja että markkinointipäättäjät vastaajina ovat lähteneet laajasti mukaan”, toteaa Alma Median viestintä- ja brändijohtaja Elina Kukkonen.