Markkinoinnin automaatio kiinnostaa yrityksiä, mutta käyttöönottoa jarruttaa erityisesti osaamisen ja tiedon puute. Tämä selviää Koodiviidakon keväällä 2017 toteuttamasta kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin markkinoinnin automaation hyötyjä ja haasteita markkinoinnin ja viestinnän alan ammattilaisten näkökulmasta.

Koodiviidakko toteutti kyselyn toukokuussa 2017 ja siihen vastasi kaikkiaan 421 markkinoinnin ja viestinnän ammattilaista. Tutkimuksessa selvitettiin yritysten suhtautumista automaatioteknologiaan, automaatiolla saavutettuja konkreettisia hyötyjä sekä syitä siihen, miksi osa yrityksistä yhä empii uuden teknologian käyttöönottoa.

Kyselytulosten perusteella automaatioteknologiaa hyödynnetään jo monissa yrityksissä, sillä yli kolmasosa kyselyyn vastanneista kertoo käyttävänsä markkinoinnin automaatiota työssään. Nekin yritykset, joissa automaatio ei vielä ole käytössä, ovat hyvin kiinnostuneita teknologiasta. Lähes 40% yrityksistä aikoo panostaa markkinoinnin automaatioon vielä kuluvan vuoden aikana. Yli puolet vastaajista ei vielä tiennyt aikeistaan.

Automaation käyttöönottoa hidastaa eniten tietotaidon puute. Lähes 60% kyselyn vastaajista kertoi, että tietämyksen tai osaamisen puute on pääasiallinen syy siihen, miksi automaatiota ei vielä hyödynnetä yrityksessä. Lähes puolet vastaajista koki henkilöstöresurssien jarruttavan automaation aloittamista, reilu kolmannes puolestaan mainitsi syyksi strategian puutteen. Myös tekniset haasteet, kuten käyttöönoton hankaluus ja käytön monimutkaisuus nousivat tuloksissa selkeästi esille.

Koodiviidakon markkinoinnin automaation asiantuntija Juho Mattilalle tilanne on tuttu. ”Liian usein automaatioteknologian käyttöönotto tyssää siihen, ettei päästä suunnitteluvaiheesta eteenpäin. Pitkän määrittelyprojektin sijaan kannattaa lähteä rohkeasti tekemään ja hyödyntämään olemassa olevaa asiakasdataa. Saadun datan perusteella toimintamalleja ja automaatioita voidaan jatkuvasti parantaa ja muokata. Samalla oma osaaminen kehittyy huomaamatta siinä sivussa”, kertoo Mattila.

Automaatioiden käyttöönotto kannattaa, sillä käyttäjät kokevat saavuttaneensa teknologian avulla selkeitä konkreettisia hyötyjä. Koodiviidakon kyselytutkimuksessa ylivoimaisesti merkittävimmäksi yksittäiseksi hyödyksi nousi viestien parempi kohdennettavuus, jonka mainitsi lähes 70% vastaajista. Myös parantunut asiakaskokemus sekä liidien parempi laatu nousivat vastauksissa voimakkaasti esille.

”Teknologiakumppanin valinnalla on hyvin suuri merkitys automaation onnistumiselle. Automaation tehtävä on nimenomaan helpottaa markkinoijan työskentelyä, joten sen valintaan kannattaa käyttää aikaa. Toimivilla työkaluilla työskentely on miellyttävää ja tehokasta, ja näkyviä tuloksia syntyy nopeasti”, kertoo Koodiviidakon Business Director Juho Mattila.