Eduskunta käsittelee parhaillaan valtioneuvoston kirjelmää komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Valtioneuvoston mielestä Suomi tukee yleisellä tasolla komission pyrkimyksiä edistää tekijänoikeudella suojattujen sisältöjen rajat ylittävää saatavuutta sisämarkkinoilla sekä tavoitetta saattaa tekijänoikeuden rajoitukset ajan tasalle tavalla, joka huomioi uudet hyödyntämistavat. Suomi katsoo, että direktiivissä tulee pyrkiä löytämään tasapaino toisaalta tekijöiden ja muiden oikeudenhaltijoiden oikeutettujen etujen ja elinkeinovapauden suojelemisen ja toisaalta yhteiskunnallisten tavoitteiden ja perusoikeuksien, kuten tieteen ja kulttuurin vapauden ja sananvapauden, välillä.

Suomi pitää tärkeänä, että sääntelyllä ei aseteta esteitä tietoyhteiskunnan ja tietoverkkojen toiminnan kannalta tärkeiden palveluiden ja infrastruktuurien toimivuudelle, kuten hakukoneille ja linkitykselle. Tekijänoikeussääntelyn ja siihen liittyvän sähköisen kaupankäynnin sääntelyn tulee tukea myös uusien ja innovatiivisten sisältöjen, palveluiden ja tuotteiden sekä liiketoimintamallien kehittämistä ja markkinoille tuomista. Sääntelyn lähtökohtina tulee olla toimivuus digitaalisessa toimintaympäristössä, uusien liiketoimintamallien mahdollistaminen ja teknologianeutraalius.

Suomi katsoo, että sisämarkkinoilla pikemminkin tulisi vähentää kuin lisätä oikeuksien pirstaloitumista ja pyrkiä välttämään uusien oikeudenhaltijoiden ja oikeuksien synnyttämistä.

Journalistiliitto torjuu uuden lähioikeuden

Journalistiliitto ei pidä Euroopan komission ehdotusta kustantajan uudesta lähioikeudesta toimivana ratkaisuna. Journalistiliiton mielestä kustantajan lähioikeus merkitsisi lehtijulkaisun kustantajan lakisääteistä yksinoikeutta valmistaa lehtijulkaisusta kappaleita ja saattaa niitä yleisön saataville. Suojan tarkoitus on turvata sanoma- ja aikakauslehtien tai uutissivustojen kustantajalle uusi oikeussuojakeino esimerkiksi uutisaggregointipalveluja ja Google Newsin kaltaisia mediaseurantapalveluja vastaan.

Kustantaja voisi lähioikeuden avulla lisensoida kustantamiensa julkaisujen käyttöä tällaisissa palveluissa ja toisaalta kieltää luvattoman käytön.

Kustantajat toivovat uutta tulonlähdettä

Medialiitto eli kustantajat kannattavat uuden ansaintamahdollisuuden syntymistä. ”Kustantajat saisivat mahdollisuuden uuteen digitaaliseen ansaintaan – lehtikustantajan oikeuden lisensiointiin – perinteisen ilmoitus- ja tilausmyynnin rinnalle. Digitaalinen kasvu on media-alalle pidemmällä aikavälillä elinehto”, Medialiiton puiheenjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi perustelee.

Medialiiton mukaan uuden lähioikeuden myötä lehtikustantajien neuvotteluasema vahvistuisi suhteessa erilaisiin verkkopalveluihin, kuten uutisaggregointi- ja mediaseurantapalveluihin, hakupalveluihin ja sosiaalisen median palveluihin. Myös mahdollisuudet puuttua sisältöjen luvattomaan käyttöön paranisivat.

Toivon mukaan Medialiiton kanta ei voita. Sen sijaan toivottavasti Suomen hallituksen ja edelleen  vastaavasti eduskunnan kanta tulisivat hyväksytyiksi myös EU:ssa, koska näin syntyy uutta digitaalista liiketoimintaa, työtä ja toimeentuloa kansantalouteen.