Markkinointiviestintätoimistot:

Myyntikate yli 5 milj. euroa: Bob the Robot
Myyntikate alle 5 milj. euroa: Superson

Asiakasymmärrystoimistot:
Kopla

Design-toimistot:
Pentagon Design

Teknologia- ja markkinointitoimistot:
P+SBD

Mediatoimistot:
Mindshare

Viestintä-, PR- ja sisältötoimistot:
Republic of Communications

Lisäksi kunniamaininnat erityisosaamisestaan saivat seuraavat toimistot: Dagmar, N2 Albiino ja Folk Finland.

Vuoden toimisto – tutkimuksen toteutus

Toimistojen toimintaa arvioidaan Vuoden toimisto –tutkimuksessa asiakkaan kokeman palvelun ja toteutuneiden projektien/tulosten perusteella. Haastatteluja hyväksyttiin lopulliseen aineistoon vuoden 2016 tutkimuksessa 725. Pääosa haastatteluista tehtiin internetkyselynä toimistojen itse toimittamiin asiakasrekistereihin. Aineistoa täydennettiin puhelinhaastatteluin.

Toimistoja eri kategorioissa oli yhteensä 58. Osallistuminen jakaantui eri kategorioiden välillä seuraavasti: markkinointiviestintätoimistot (myyntikate yli 5 miljoonaa euroa) 8; markkinointiviestinnäntoimistot (myyntikate alle 5 milj. euroa) 15; asiakasymmärrystoimistot 4; design-toimistot 10; teknologia- ja markkinointitoimistot 6; mediatoimistot 8; sekä viestintä, PR ja sisältötoimistot 7 toimistoa. Neljä toimistoa osallistui kahteen kategoriaan.

Osallistumiskriteereinä olivat asiakasyrityksen antamien arvioiden sekä myyntikatteen ja markkinointipanostusten määrä. Eri asiakkaiden antamia arvioita tuli olla minimissään kahdeksan ja jokaisessa kategoriassa oli euromääräinen vähimmäisvaatimus viimeisen 12 kuukauden myyntikatteelle. Lisäksi vastaajilta edellytettiin, että asiakassuhde arvioitavaan toimistoon oli ollut voimassa vähintään kolme kuukautta ja markkinointi-investoinnit olivat olleet vähintään 30 000 euroa viimeisen 12 kuukauden aikana.

Tutkimuksessa on arvioitu toimiston valintakriteereitä ja yhteistyötä asiakkaan kanssa usein eri kriteerein: projektin johto ja hallinta, brändiosaaminen, sisällöntuotanto ja luovuus, liiketoimintaosaaminen, digiosaaminen, asiakkaan kokema hinta-laatu –suhde, asetettujen tavoitteiden toteutuminen, suosittelutodennäköisyys, heikkoudet ja kehityskohteet, toimiston mahdollinen vaihtohalukkuus tai syyt vaihtoon sekä millaista osaamista asiakas toivoo toimistolta tulevaisuudessa.

Tutkimukseen osallistuminen on ollut veloituksetonta. Toimistojen asiakkaat ovat arvioineet sellaisia toimistoja, joihin heillä on ollut aktiivinen asiakassuhde viimeksi kuluneen vuoden aikana. Kaikki tutkimukseen osallistuneet toimistot sekä vastaajat saavat käyttöönsä yleisen yhteenvedon Vuoden Toimisto –tutkimuksesta. Halutessaan toimisto voi ostaa käyttöönsä toimistokohtaisen raportin.

Vuoden Toimisto –tutkimus on ruotsalaisen Regin Årets Byrå -konseptiin perustuva tutkimus, jolla kartoitetaan markkinointi-, mainos- ja viestintäpalveluja ostavien asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluja tarjoaviin toimistoihin, merkittävimpiä toimiston valintaan vaikuttavia kriteereitä ja markkinointialan kehityssuuntia. Tutkimus järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Tutkimuksen tiedonkeruusta ja tulosten analysoinnista vastaa tutkimustoimisto Norstat Finland, konseptin markkinoinnista ja jalkautuksesta Alma Media sekä Mainostajien Liitto sekä markkinoinnin valintakonsultti Breezeway.