Parlamentaarinen Yleisradio-työryhmä arvioi hallitusohjelman mukaisesti Yleisradion tehtävää ja rahoitusta.

Liitto on esittänyt parlamentaariselle Yleisradio-työryhmälle ehdotuksensa julkisen yleisradiopalvelun tehtävästä, rahoituksesta ja valvonnasta.

VKL:n mielestä viestintäviraston tulee arvioida ennakolta uudet palvelut. ”Yhtiön on toimitettava viestintävirastolle tiedot tällaisesta uudesta palvelusta ennen palvelun aloittamista. Viestintävirasto arvioi palvelun suhteessa julkisen palvelun tehtävään ja viestintämarkkinoiden kokonaisuuteen. Viestintävirasto päättää arvioinnin perusteella palvelun aloittamisesta ilmoitetussa tai muutetussa muodossa taikka aloittamatta jättämisestä. Päätös perusteluineen on julkaistava.
Viestintävirasto arvioi säännöllisesti julkisten yleisradiopalveluiden vaikutukset viestintämarkkinoiden kokonaisuuteen. Arviointi suoritetaan neljän vuoden määräajoin. Arviointi on julkaistava”, VKL linjaa.

Julkisen palvelun tehtävänä pitäisi olla audiovisuaalisten sisältöpalvelujen ja radio-ohjelmistojen tuottaminen, hankkiminen ja välittäminen kansalaisille. Tekstimuotoiset, vain verkkoon tuotettavat sisältöpalvelut jäisivät tehtävän ulkopuolelle.

Liiton ehdotus ei sisällä voimassa olevan lain korostusta alueellisesta tarjonnasta. Julkisen toimijan pitää jättää elintilaa alueellisille ja paikallisille lehdille.

Julkisen palvelun on tavoiteltava erottuvuutta kaupallisesta tarjonnasta eikä palvelutehtävän hoitaminen saa vääristää kilpailua yleisen edun vastaisesti.

Julkiseen yleisradiotoimintaan tulee osoittaa rahoitusta sen verran, että välttämätön palvelu tulee tehokkaasti hoidetuksi. Rahoituksen indeksisidonnaisuus on purettava, koska se ei kannusta tehostamaan toimintaa.