Cision Finland Oy  on tehnyt yhteistyössä Canterbury Christ Church Universityn kanssa vuodesta 2011 alkaen vuotuisen tutkimuksen toimittajien sosiaalisen median käytöstä.

Tutkimusraportin keskeisiin havaintoihin lukeutui sosiaalisen median vakiintuminen osaksi toimittajien päivittäisiä rutiineja maasta ja käyttäjätyypistä riippumatta, sillä peräti 2/3 vastaajista kertoi käyttävänsä sosiaalista mediaa työssään joka päivä. Toisaalta sosiaalisessa mediassa vietetty aika osoitti tasaantumisen merkkejä, mikä kertoo toimittajien keskittävän huomionsa ensisijaisiksi katsomiinsa kanaviin sekä sisältöihin. Kanavista suosituimpia olivat edelleen Facebook ja Twitter, joita ilmoitti käyttävänsä yli 50 prosenttia vastaajista.

Kaiken kaikkiaan globaali tutkimusraportti osoitti englanninkielisten maiden toimittajien olevan edelleen edelläkävijöitä sosiaalisen median hyödyntämisessä. Näissä maissa esimerkiksi aktiivisesti omaa sisältöä sosiaaliseen mediaan tuottavien toimittajien osuus oli peräti 53 prosenttia, kun se muissa tutkimusmaissa jäi 26 prosenttiin. Englanninkielisissä maissa toimittajilla oli myös selkeästi muita maita enemmän Twitter-seuraajia. Molempia löydöksiä selittänee ainakin osin englannin kielen vahva asema sosiaalisen median yleiskielenä sekä näiden maiden rooli sosiaalisen median käyttöönoton keihäänkärkenä.

Huoli sosiaalisen median käyttöön liittyvistä tietoturva- ja yksityisyydensuojakysymyksistä oli kasvussa Suomea lukuunottamatta kaikissa tutkimusmaissa. Puolet kyselyyn vastanneista toimittajista myös koki sosiaalisen median uhkaavan perinteisiä journalistisia arvoja, kuten riippumattomuutta ja puolueettomuutta. Perinteinen näkemys toimittajan roolista valtaapitävien tahojen valvojana oli tutkimustulosten perusteella edelleen voimissaan kaikkien sosiaalisen median käyttäjäryhmien keskuudessa.