Yleisradio Oy:llä on laissa säädettyjä julkisen palvelun tehtäviä. Yle esimerkiksi tekee ohjelmia ja tuottaa palveluja suomeksi, ruotsiksi sekä mm. saameksi, romaniksi ja viittomakielellä. Lain mukaan Ylen ohjelmatarjonnan televisiossa, radiossa ja verkossa on oltava kaikkien suomalaisten saatavilla varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta.

Yleisradion toiminnasta vastaavat laissa määritellyt hallintoelimet, viime kädessä eduskunnan valitsema hallintoneuvosto.

Yleisradion julkisen palvelun kustannukset on katettu vuoden 2013 alusta yleisradioverolla, joka on 0,68 prosenttia verovelvollisen henkilön ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä.

Yhteisöjen yleisradioveron määrä perustuu verotettavaan tuloon siten, että veron määrä on 140 euroa, jos verotettava tulo ylittää 50 000 euroa. Rajan ylittävältä osalta veroa peritään 0,35 prosenttia niin, että veron määrä on enintään 3 000 euroa vuodessa.

Yleisradiota koskevan lainsäädännön valmistelee ja julkisen palvelun rahoituksen varmistaa valtioneuvosto. Lisäksi valtioneuvosto päättää yhtiön käyttöön tulevista radiotaajuuksista.

Kaupallinen media on vaatinut Yleisradion aseman ja rahoituksen uudelleenarviointia, koska Ylen on väitetty heikentävän kaupallisen median taloutta kohtuuttoomasti.