Digitaaliset sisämarkkinat saattaisivat tuottaa jopa 260 miljardia euroa vuodessa ja lisätä EU:n kilpailukykyä, todetaan parlamentin hyväksymässä päätöslauselmassa. Mepit kuitenkin huomauttavat, että ennen kuin tämä on mahdollista, on puututtava markkinoiden pirstoutumiseen ja yhteentoimivuusongelmiin.

EU-sääntöjen täytäntöönpano

Päätöslauseessa todetaan, että “sähköisen haun markkinoilla on erityinen merkitys pyrittäessä varmistamaan kilpailuedellytykset digitaalisilla sisämarkkinoilla”. Parlamentin jäsenet ovat tyytyväisiä, että komissio on ilmoittanut tutkivansa tarkemmin hakukoneisiin liittyviä käytäntöjä.

Parlamentin jäsenet kehottavat komissiota estämään hakukoneiden “mahdollisuus väärinkäytöksiin toisiinsa kytköksissä olevien palvelujen markkinoinnissa”. Mepit korostavat, että internethakujen on toteuduttava syrjimättömästi. “Hakukoneiden suorittaman indeksoinnin, arvioinnin, esitystavan ja järjestykseen asettamisen on oltava puolueetonta ja avointa”, päätöslauselmassa todetaan.

Koska hakukoneilla on mahdollisuus “kaupallistaa hankitun tiedon toisiokäyttö” ja EU:ssa on tarve panna kilpailusäännöt määrätietoisesti täytäntöön, mepit kehottavat komissiota “harkitsemaan ehdotuksia, joiden tarkoituksena on erottaa hakukoneet muista kaupallisista palveluista” pitkällä aikavälillä.

Mepit korostavat, että “kaikkea internetliikennettä olisi kohdeltava yhdenvertaisesti, syrjimättä, rajoituksitta tai häiriöittä”. Mepit kehottavat neuvostoa etenemään ripeästi ja aloittamaan parlamentin kanssa neuvottelut televiestintäpaketista, jotta voitaisiin lopettaa verkkovierailumaksujen periminen EU:ssa ja parantaa tietoverkon neutraaliuteen liittyvää oikeusvarmuutta ja kuluttajansuojaa.

Yhteiset standardit pilvipalveluille

Parlamentin jäsenet kehottavat komissiota ottamaan johtoaseman ”pilvipalvelujen kansainvälisten normien ja määritysten edistämisessä, mikä mahdollistaisi yksityisyyttä kunnioittavien, luotettavien, helposti saatavilla olevien, hyvin yhteentoimivien, turvallisten ja energiatehokkaiden pilvipalvelujen käyttöönoton”.