Cisionin ja Canterbury Christ Church Universityn toteuttama Social Journalism Study -kyselytutkimus kartoitti toimittajien sosiaalisen median käyttöä sekä asenteirta. Globaalisti yli 3000 vastaajaa keräänneeseen kyselyyn vastasi Suomessa tällä kertaa 294 toimittajaa. Tutkimuksessa tarkasteltiin toimittajien suhtautumista sosiaaliseen mediaan osallistumisaktiivisuuden, ammatillisen käytön, tietotaidon sekä sosiaaliseen mediaan liittyvien asenteiden kautta. Suomi sijoittui yhdeksän maan kokonaisvertailussa sijalle seitsemän Kanadan viedessä viime vuoden tapaan nimiinsä kärkipaikan.

Käytön lisääntyminen näkyi myös osaamisen kasvuna, sillä kaksi kolmasosaa vastaajista arvioi sosiaalisen median tietotaitonsa olevan vähintään hyvällä tasolla ja 20 prosenttia asiantuntijatasolla.

Huomionarvoista tutkimuksen tuloksissa oli suomalaistoimittajien poikkeuksellisen positiivinen asennoituminen sosiaalista mediaa kohtaan. Vain 8 prosenttia suomalaistoimittajista suhtautui sosiaalisen median käyttöön ja mahdollisuuksiin negatiivisesti, kun vastaava luku USA:ssa oli 31 %. Lisäksi Suomessa peräti 83 prosenttia vastaajista katsoi sosiaalisen median käyttöön liittyvien uhkien (esim. trollaus ja tietoturvariskit) olevan voitettavissa. Kansainvälisessä vertailussa Suomi sijoittui asenteiden osalta kärkeen, minkä voidaan tulkita johtuvan ainakin osin siitä, että olemme sosiaalisen median käytössä edelleen vasta alkuvaiheessa. Vastaavasti Kanadan ja USA:n kaltaisissa sosiaalisen median edelläkävijämaissa näkökulma on alkuinnostuksen laannuttua muuttunut ja asenteisiin sisältyy nyt myös runsaasti epäilyksiä sekä kritiikkiä sosiaalisen median riskejä ja pitkän tähtäimen vaikutuksia kohtaan.

Tutkimus erotteli jälleen toimittajien keskuudesta viisi keskeistä sosiaalisen median käyttäjätyyppiä. Tällä kertaa suurimmaksi ryhmäksi olivat suomalaistoimittajien keskuudessa nousseet omaa sisältöään aktiivisesti eri kanavissa julkaisevat markkinoijat 29 prosentin (11% vuonna 2012) osuudellaan. Viime vuoden tutkimuksen suurin käyttäjäryhmä, sosiaalista mediaa etenkin verkostoitumisen välineenä hyödyntävät metsästäjät muodostivat nyt 23 prosentin (40% vuonna 2012) osuudella toiseksi suurimman käyttäjäryhmän. Tasaisessa jakaumassa sosiaalisen median käyttöön sekä mahdollisuuksiin epäilevästi suhtautuvia skeptikkoja oli 19 prosenttia (24% vuonna 2012), aktiivisesti avainsisältöjä tuottavia arkkitehteja 18 prosenttia (7% vuonna 2012) ja pääosin muiden käymää keskustelua sivusta seuraavia tarkkailijoita 12 prosenttia (18% vuonna 2012) vastaajista.

Vastaajista on tutkimuksessa käytetty termiä ”toimittaja”, mutta joukkoon sisältyy myös muita media-alan ammattilaisia, kuten esimerkiksi tutkijoita ja tuottajia. Social Journalism Study tutkii vastaajien joukosta eroteltujen alaryhmien välisiä yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia.Tutkimuksen tilastollisessa analyysissa on käytetty 95 prosentin luottamusväliä.