Vielä alkusyksystä yritykset arvioivat suhdanteidensa kehittyvän negatiiviseen suuntaan. Alan yritysten luottamus oman myyntinsä positiiviseen kehitykseen säilyi vahvana. Odotukset ovat positiivisemmat kuin teollisuuden ja palveluiden Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n elokuun barometrissä.

Alan yritysten suhdanteiden saldoluku on nyt +6, kun vastaava lukema vuoden kolmannella neljänneksellä oli -22. Toimialan yrityksistä 65 prosenttia arvioi liiketoimintansa pysyvän ennallaan, 20 prosenttia uskoo sen kasvavan ja 15 prosenttia heikkenevän.

Koko toimialan suhdanneodotus (myyntikatteen saldoluku) on +0,6 prosenttia. Vahvimmat suhdanneodotukset ovat digitoimistoilla (5,9 %) ja viestintätoimistoilla (4,4 %). Mainostoimistoilla on heikommat näkymät (-5,5 %) ja myös tapahtumatoimistojen odotustila on negatiivinen (-9,1 %).

”Digitoimistot kasvavat, koska mainostajat tekevät sisältöä digitaaliseen kanavaan. Viestintätoimistojen kasvua vauhdittavat toisaalta suhdanteet: julkisuutta pyritään samaan ansaitussa mediassa, koska median ostamisesta säästetään. Toisaalta niiden palvelujen kysyntää kasvattaa pidempikestoinen viestinnän merkityksen korostuminen ja ammattimaistuminen”, sanoo MTL:n toimitusjohtaja Tarja Virmala.

”Mainostoimistoissa tunnelmat ovat synkemmät, sillä mainosmarkkinoiden odotetaan edelleen kutistuvan. Huomattavaa on, että mainostoimistotkin kertovat tekevänsä merkittävän määrän työtä asiakkaan omaan kanavaan. Vuoden 2012 alussa sen osuus oli 20 % ja vuoden 2013 lopussa 40 %. Ostettuun mediaan tehdyn työn osuus on pienentynyt samassa suhteessa”, sanoo Virmala.

”Trendi kertoo markkinoinnin muutoksesta. Mediaa ostetaan yhä vähemmän, asiakkaasta tiedetään yhä enemmän ja tätä tietoa hyödynnetään tehokkaasti omassa kanavassa. Markkinoijat rekrytoivat osaajia myös omaan organisaatioonsa tuottamaan digitaalista sisältöä, muun muassa videoita omiin kanaviin. Tämä työ pienentää ostopalveluiden markkinoita”, sanoo Tarja Virmala.

Alan yritysten luottamus oman myyntinsä positiiviseen kehitykseen on vahvistunut: 67 prosenttia vastaajista odottaa sen kasvavan, 22 prosenttia pysyvän ennallaan ja 12 prosenttia laskevan. Henkilökunnan kasvuodotukset vaihtelevat. Digi- ja viestintätoimistot uskovat vahvasti kasvattavansa henkilökuntansa määrää, mainostoimistoista laskuun uskoo 30 %.

MTL-Barometri uudistuu

MTL-Barometri uudistuu. Toimialan lukuja raportoidaan osana PALTAn suhdannekatsausta, joka ilmestyy 18.2 ja MTL-barometri ilmestyy seuraavan kerran helmikuussa viikolla 7.

MTL-Barometrillä mitataan markkinointiviestinnän asiantuntijapalveluyritysten käsitystä toimialan suhdannekehityksestä lähitulevaisuudessa. Tutkimus tehdään neljännesvuosittain ja jatkossa se tehdään osana Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n barometriä.

Vuoden 2013 neljännen vuosineljänneksen kysely lähetettiin 428 suurimmalle markkinointiviestintäalan yrityksen toimitusjohtajalle. Vastaukset kerättiin 4.12.–30.12.2013. Tulokset on painotettu yrityskoon mukaan. Tutkimuksen toteutti MTL:n toimeksiannosta tutkimusyritys Think If Laboratories Oy.