Liikenne- ja viestintäministeriön asettama lehtiasiain neuvottelukunta esittää 18 toimenpide-ehdotusta, joiden avulla pyritään takaamaan korkealaatuinen kotimainen mediasisällöntuotanto myös tulevaisuudessa.

Kansliapäällikkö Harri Pursiaisen johtama neuvottelukunta luovutti raporttinsa asunto- ja viestintäministeri Pia Viitaselle 17. joulukuuta. Neuvottelukunta on yhteistyöfoorumi, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä kysymyksiä käsitellään yhdessä alan toimijoiden kesken.

Suurten kansainvälisten yritysten kuten Googlen ja Facebookin tulo Suomeen vaikuttaa kotimaiseen sisällön- ja palveluntarjontaan. Neuvottelukunta pitää tärkeänä, että kotimaisille toimijoille luodaan sellainen ympäristö, jossa ne kykenevät toimimaan omilla vahvuuksillaan ja tuottamaan laadukasta kotimaista sisältöä.

– Neuvottelukunta päätti omasta aloitteestaan laatia selvityksen suomalaisen lehdistön nykytilasta, tulevaisuudesta sekä mahdollisista toimenpiteistä. Tarve tällaiselle selvitykselle on ilmeinen tilanteessa, jossa perinteinen lehdistö kohtaa digitalisoitumisen, kansainvälisen kilpailun ja kuluttajakäyttäytymisen muutosten tuomat haasteet, Pursiainen toteaa.

Neuvottelukunta oli ehdottamistaan toimenpiteistä yksimielinen.

Toimenpide-ehdotukset käsittelevät media-alan omia toimia, sääntelyn kehittämistä, verotusta, valtion tukea ja teknologian kehittämistä, postitoimintaa ja lehtijakelua sekä toimittajakoulutusta ja mediakasvatusta.

Neuvottelukunta katsoo, että vastuu lehdistön tulevaisuudesta on ensisijaisesti lehtien kustantajilla itsellään. Niiden tulee ottaa käyttöön uusia toimintamalleja ja sopeutua uuteen toimintaympäristöön.

Kaupallisten toimijoiden tulisi myös arvioida yhteistyömalleja, mm. postijakelun tehostamista, joka saattaisi hyödyttää sekä postitoimijoita että lehdistötoimijoita. Hallitus voi puolestaan vaikuttaa postiyrityksille myönnettäviin toimilupiin ja postin yleispalveluun.

Valtion toimista keskeisenä neuvottelukunta pitää sitä, että lehtitilauksiin tulisi soveltaa alhaisinta mahdollista arvonlisäverokantaa. Painettujen lehtien verotuksen lisäksi on pohdittava myös sähköisten lehtien arvonlisäveron alentamista samalle tasolle niiden kanssa EU:n lainsäädäntö huomioon ottaen.

Neuvottelukunta ehdottaa määräaikaista valtion lehdistötukea, jolla helpotettaisiin sisällöntuotannon digitalisoitumista ja toimialan sopeutumista median murrokseen. Tukivaihtoehtoja tulee selvittää siten, että lehdistötuesta voitaisiin päättää jo seuraavan kehyspäätöksen yhteydessä keväällä 2014. Selvityksen tekotapaan neuvottelukunta ei ota kantaa.

Myös lehdistöä koskevaa sääntelyä on arvioitava tarkasti. Tärkeimpiä tarkasteltavia sääntelykohteita ovat tekijänoikeuslainsäädännön vaikutukset lehdistöön ja se, kuinka lehdistön toimintaedellytyksiä voitaisiin tekijänoikeuslainsäädännön avulla kehittää.

Kuluttajan oikeuksien ja mainonnan sääntelyssä tulee ottaa huomioon niiden vaikutukset lehdistölle. Eurooppalaisessa tietosuojasääntelyssä tulisi etsiä tasapainoa, jolla turvataan journalistien tiedonsaanti yksityisyyden suojaa kehitettäessä.

Yleisradion julkisen palvelun tarjonnan vaikutuksia mediamarkkinoihin ja lehdistöön seurataan lain edellyttämällä tavalla.

Neuvottelukunta esittää arvioitavaksi myös toimittajakoulutuksen aloituspaikkojen määrää ja mediakasvatuksen kehittämistä.

Lisäksi neuvottelukunta esittää, että Suomen on pidettävä huoli teknologiakehityksen perusedellytyksistä kuten nopeasta ja kattavasta laajakaistaverkosta.

Ehdotetut toimet tiiviisti:

1. Media-alan toimijat kehittävät aktiivisesti uusia liiketoimintamalleja, sähköisiä palveluita ja tuotteita korkealaatuisten sisältöjen tarjoamiseksi kuluttajille.(Media-ala, lehtien kustantajat)

2. Kotimainen media-ala käy laajasti sisäistä keskustelua erilaisista yhteistyömalleista kilpailulainsäädäntö huomioon ottaen. Keskusteluihin osallistuvat lehtien kustantajat ja sähköisen viestinnän yritykset Yleisradio Oy mukaan lukien. (Media-ala, lehtien kustantajat, Yleisradio)

3. Lehtitilauksiin tulisi soveltaa alhaisinta mahdollista arvonlisäverokantaa.

4. Toimitaan aktiivisesti Euroopan unionissa sen hyväksi, että arvonlisäverodirektiivin sääntelemä sähköisten lehtien ja kirjojen arvonlisävero voitaisiin alentaa samalle tasolle painettujen lehtien kanssa.

5. Otetaan käyttöön määräaikainen valtiontuki sisältötuotannon digitalisoitumisen helpottamiseksi ja toimialan sopeutumiseksi mediamurrokseen. Selvitetään eri vaihtoehtoja siten, että lehdistötuesta voidaan päättää jo seuraavaa kehyspäätöstä tehtäessä keväällä 2014.

6. Jatketaan vähemmistölehtitukea ja siirretään ne opetus- ja kulttuuriministeriön jaettavaksi

7. Yleisradion julkisen palvelun tarjonnan vaikutuksia mediamarkkinoihin ja lehdistöön seurataan lain edellyttämällä tavalla.

8. Tekijänoikeuslain kehittämistä jatketaan vahvan tekijänoikeussuojan ja oikeuksien turvaamisen pohjalta. Lisärajoituksista lehtialan oikeudenhaltijoiden oikeuksiin pidättäydytään. Panostetaan verkkopiratismin torjutaan. Tekijänoikeussuojaa ja hyvitysmaksujärjestelmää uudistetaan lehtialan oikeudenhaltijoiden (tekijät ja kustantajat) ja muiden eri osapuolten edut tasapainoisella tavalla.

9. Mainontaa koskevia uusia rajoituksia harkittaessa on arvioitava sääntelyn vaikutukset myös kotimaiseen lehdistöön mukaan lukien niiden digitaaliset tuotteet.

10. Kuluttajalainsäädäntöä kehitettäessä otetaan huomioon lehdistön puhelinmarkkinoinnin erityispiirteet ja markkinoinnin kieltämisen tai rajoittamisenvaikutukset lehdistön asemaan ja työllisyyteen sekä tasapuolisen kilpailun edellytyksiin ja tarjonnan monipuolisuuteen kuluttajan näkökulmasta.Puhelinmyyntiä ei tule kieltää, vaan siihen liittyviä mahdollisia lieveilmiöitä tulee poistaa muilla keinoin.

11. Etsitään Euroopan unionissa vireille tulevissa tietosuojakysymyksissä hyvää ja toimivaa tasapainoa rekisteröidyn oikeuksien ja rekisterinpitäjän velvollisuuksien välillä siten, että turvataan journalistien tiedonsaanti rekistereistä ja pyritään turvaamaan lehdistön asema tietosuojalainsäädäntöä uudistettaessa.

12. Itella Oyj ja lehtien kustantajat käyvät laajasti keskustelua erilaisista jakelun yhteistyömalleista ja kehittävät uusia kustannustehokkaita ratkaisuja jakeluun kilpailulainsäädäntö huomioon ottaen. (Itella, kustantajat)

13. Arvioidaan postitoimilupien ehtoja nykylainsäädännön puitteissa ottaen huomioon korkeimman hallinto-oikeuden tuleva oikeuskäytäntö.

14. Viestintäalan yhteisiä tutkimus- ja kehityshankkeita jatketaan ja kehitetään edelleen. Lisäksi arvioidaan mahdollisuuksia verokannustimien käyttöönottoon lehdistön tutkimus- ja kehitystoiminnassa.

15. Toimitaan aktiivisesti Euroopan unionissa ja kansainvälisessä yhteistyössä suomalaisen media-alan toimintaedellytysten turvaamiseksi. Erityisesti edistetään digitaalisten tuotteiden yhtenäistä verokohtelua koko Euroopan unionissa.

16. Laajakaistayhteyksiä parannetaan ja niiden käytettävyys varmistetaan aiemmin päätettyjen viestintäpoliittisten linjausten mukaisesti. 

17. Toimittajakoulutuksen koulutuspaikkoja ja -määriä suhteessa alan työllistymiseen seurataan nykyistä tarkemmin ja viestintäalan koulutuspaikkoja vähennetään vastaamaan paremmin alan todellisia työvoimatarpeita.

18. Kehitetään korkealaatuista, lasten ja nuorten kehityksestä lähtevää arjen mediakasvatusta sekä turvataan kestävät rakenteet hyvän medialukutaidon edistämiseksi.

Lue raportti