Viestinnän Keskusliiton tiedotteen mukaan tilattujen lehtien verokannan nostaminen nollasta kymmeneen prosenttiin on tehnyt edulliseksi toimittaa lehtitilaukset Suomeen ulkomailta ja Ahvenanmaalta.

Keskusverolautakunta antoi lokakuussa ennakkoratkaisun kysymykseen, joka koski yhtäältä Manner-Suomessa ja toisaalta ulkomailla painettavien lehtien postittamista Ahvenanmaalta Manner-Suomessa asuville tilaajille. Molemmissa tilanteissa on kyse arvonlisäverolain mukaisesta verottomasta myynnistä.

Saattaakseen lehtien postituspalvelut verotuksellisesti samaan asemaan valtiovarainministeriö on luonnostellut lakimuutosta, jossa veronkannon alarajaa alennetaan ja tästä aiheutuvia hallintokustannuksia pyritään hillitsemään ns. kevennetyllä verotusmenettelyllä.

Viestinnän Keskusliitto totesi valtiovarainministeriölle antamassaan lausunnossa, että arvonlisäveron nollaverokanta olisi demokratian edistämisen ja osaamisen kehittämisen kannalta paras ratkaisu lehtien ja kirjojen myynnissä. Verorajoilla voi olla kilpailua vääristävä ja veroneutraliteettia heikentävä vaikutus. Kevennettyä verotusmenettelyä on punnittava myös rajat ylittävän sananvapauden rajoituksena.