Järjestön edustajat vierailivat  eilen asunto- ja viestintäministeri Pia Viitasen luona. Mukana olivat Radio Sandels (Iisalmi), Sea FM (Oulu), Radio Musa (Tampere), Korpiradio (Pieksämäki), Ocab Oy (Hämeenkyrö) ja Kankaanpään opisto.

Vielä 1980 -luvun loppupuolella Suomessa oli yli 50 paikallisradioasemaa. Tällä hetkellä aidot ja itsenäiset paikallisradiot ovat häviämässä, eikä suurten lehtitalojen ja ylikansallisten ketjuradioiden valtaamalle alalle ole syntymässä uutta paikallisradiotoimintaa kuin nimeksi, todetaan kannanotossa.

”Paikallisradioiden kannalta tilanne on siis erittäin vakava ja se on pahentunut vuosivuodelta kun toimilupien jaossa on suosittu yksinomaan ketjuradioita paikallisradioiden kustannuksella ja niiden nimissä. Jättiketjuradiot ovat onnistuneet vahvistamaan monopoliasemansa radioalalla.”

Olemme menettämässä moniarvoiset, työllistävät ja alueellisesti merkittävät paikallisradiot mikäli paikallisradioiden turvaamiseksi ei tehdä uskottavia ja välittömiä toimia, todetaan lausunossa.

Pikkuradiot toivovat, että ministeri voisi  vaikuttaa riippumattomien ja alueellisesti toimivien paikallisradioiden toimintaedellytysten turvaamiseen Suomessa. ”Tässä asiassa haluamme olla tukemassa työtänne tietäen, että paikallisradiotoiminnan elvyttämiselle on olemassa myös vahva kansalaisten tuki ja sillä on elvyttävä vaikutus kansantalouteemme”, radioasemat toteavat.

Ehdotukset ministerille:

SBS Discovery ja vastaavat valtakunnallisesti toimivat asemat ovat verrattavissa Radio Novaan yms. valtakunnallisiin radioihin, jonka johdosta niiltä tulisi evätä oikeus paikalliseen mainontaan ja myyntiin. Kyseisen laisilla ketjuilla on määräävä markkina-asema lähes koko valtakunnassa. Määräävän markkina-aseman vuoksi alalle ei ole uskaltautunut uusia paikallisradioyrittäjiä ja paikallinen radiotoiminta on häiriintynyt kilpailun vääristymisen takia.

Paikallisradiot, jotka ovat yrittäneet toimia ketjuradioiden valtaamilla alueilla, ovat joutuneet kokemaan epäterveen kilpailun. Pahimmillaan ketjuradiot ovat myyneet kilpailijan ilmaantuessa mainontaa alle mainostuotannon kustannusten.

SBS Discovery Media ja sitä vastaavien ketjujen purkaminen ja toimilupien muuttaminen valtakunnalliseksi tai puolivaltakunnalliseksi antaisi tilaa uusille paikallisradioyrittäjille ja terveelle kilpailulle. Alalle syntyisi merkittävä määrä työpaikkoja ja ketjuradioiden kanssa yhteistyötä tekevät radiot voisivat itsenäistyä uudelleen ja keskittyä paikalliseen radiotoimintaan.

Esimerkiksi SBS Discovery Media hallinnoi Suomen radiokenttää tällä hetkellä noin sadalla eri taajuudella.

Viestintäministeriön tammikuussa 2013 ja elokuussa tekemät taajuuden tarkastukset lisäsivät ko. ketjun määräävää markkina-asemaa edelleen.

Uusien 15.8.2013 toimilupien myöntämisperusteet

Toimilupia tulisi myöntää ensisijaisesti uusille yrittäjille ja lyhytaikaisilla luvilla toimineille hakijoilla joiden tarkoituksena on harjoittaa aidosti paikallisradiotoimintaa. Hakuprosessissa tulisi kiinnittää erityisesti huomio paikallisen ohjelman määrään, sen merkittävyyteen ja sisältöön.

Mikäli hakijoiden joukossa ei ole riittävästi varteenotettavia hakijoita tai hakijoille myönnettävät toimiluvat vahvistaisivat edelleen määräävässä asemassa olevan hakijan asemaa, tulisi hakuaikaa kyseisten taajuuksien osalta jatkaa tai jättää kokonaan taajuudet jakamatta. Toimilupia ei tulisi myöntää myöskään hakijoille, jotka ovat toistuvasti rikkoneet toimilupasäädöksiä.

Toimilupien myöntämisellä ei pitäisi vahvistaa määräävässä markkina-asemassa olevien isojen kaupallisten radioiden asemaa, esimerkkinä SBS Discovery Median toiminta.

Toimilupia myönnettäessä harkinnanvaraaisuus on liian suuri. Nykyään lupapolitiikassa on vain myönnetty pääasiassa iskelmäradioille toimilupia ja lisätaajuuksia ja muunlainen radiotoiminnan hyötykäyttö on sivuutettu toimilupia myönnettäessä sekä asetusta päivitettäessä.

Radiotaajuudet tulisi jaotella käyttötarpeen mukaan valtakunnallisiin-, alueellisiin- ja paikallisiin taajuuksiin, sekä erillisesti opetuskäyttöön. LVM:n asetuksella ei ole vahvistettu opetuskäytölle osoitettuja taajuuksia / taajuussuunnitelmaa mitä mm. oppilaitokset voisivat hyödyntää.

Viestintäministeriön 15.8.2013 tekemien taajuudentarkistuksien oikaisu/purku

Viestintäministeriön 15.8.2013 tekemillä päätöksillä olemassa olevien radioiden kuuluvuutta ja alueita laajennettiin ns. taajuustarkastuksella. Taajuustarkastuksessa ei otettu huomioon lyhytaikaisella luvalla toimivien radioiden toiveita eikä niillä ollut mahdollisuutta hakea ko. taajuuksia.

Taajuuden tarkistuksilla vahvistettiin edelleen valtamedioiden asemaa ja selkeän maakuntaidentiteetin omaaville radioille annettiin uusia taajuuksia niiden luontaisen alueen ulkopuolelle. Tästä on esimerkkinä kainuulaisen Radio Kajauksen laajentuminen Ylä-Savon puolelle.Tämä laajennus sotii paikallisradioiden alkuperäistä toiminta-ajatusta vastaan. Kajauksen tulo Ylä-Savoon on mielestämme suunnattu pysyvää toimilupaa hakevaa Radio Sandelsia vastaan. Tässä tapauksessa ministeriö on todellisuudessa jo tehnyt valinnan ja päätöksen Radio Kajauksen eduksi kilpailutilanteessa taloudellisesti suppealle alueelle. ( kts. Suomen Lähiradiot vaatimukset, liite 2. )

Vastaavanlaisia radiokenttää vahingoittavia ja valta-asemaa lisääviä taajuudentarkistuksia tehtiin muissakin maakunnissa josta syystä toivomme, että Viestintäministeriö ottaa tekemänsä päätökset uudelleen tarkasteluun taajuuskohtaisesti ja avaa kyseiset taajuudet avoimesti kaikkien haettavaksi.

Lyhytaikaisilla luvilla toimivat radiot

Lyhytaikaisilla toimiluvilla (3 kk) toimivien radioiden toimintaedellytykset on pidettävä nykyisellään eikä niiden kaupallista toimintaa tule rajoittaa. Teknisillä luvilla toimivien radioiden lähetystehot tulisi sallia 100W:iin nykyisen 50W sijasta. Tämä korotus ei juurikaan kasvata kuuluvuusaluetta, mutta vähentää häiriöitä radion pienellä toiminta-alueella ja parantaa ns. sisäpeittoaluetta, joka tarkoittaa tavallista kotiradiokuuntelua. Näin ollen pieni radiotoiminta voi olla jollakin tavalla mahdollista, kun kuuntelijoita tavoitetaan paremmin sallitulla lähetysalueella. Myös Tekijänoikeuskorvaukset ovat väliaikaisilla luvilla kiinteitä riippumatta kuuluvuusalueesta (Gramex Ry), joten korotus on mielestämme perusteltu siltäkin osin.

Lyhytaikaiset radiot mahdollistavat radiotoiminnan kokeilun matalalla yrittäjyyden riskillä ja mahdollistavat näin uusien paikallisradioiden syntymisen. Määräaikaisella luvalla voidaan testata osaamista ja markkinapotentiaalia. Viime vuosikymmenten aikana maassamme on koulutettu satoja media-alan ammattilaisia, jotka olisivat tulossa radiotöihin tai jopa ryhtymässä radioalan yrittäjäksi, mikäli kynnystä radioalan yrittäjyyteen laskettaisiin ja kaikki toimiluvat tulisivat avoimesti haettaviksi.

Paikallisradion määritelmä ja tunnusmerkit lainsäädännössä

Alkuperäisen lain mukaan paikallisradion tuli lähettää vähintään 50 % paikallisesti toimitettua ohjelmaa ja sen tuli tarjota lähetysaikaa myös alueen järjestöille ja vähemmistöille. Kyseinen lainsäädäntö turvasi parhaalla mahdollisella tavalla paikallisuuden ja paikallisradiotoiminnan varsinaisessa merkityksessään.

Nykyisessä lainsäädännössä ei ole selkeää määritelmää paikallisradiotoiminnasta ja sen velvoitteista, mikä omalta osaltaan mahdollistaa lain väljän tulkinnan, sekä ketjuradioiden toiminnan näennäisinä paikallisradioina.

Suomen Radio- ja Viestintäjärjestön ehdotus lakiin

Paikallisradion tehtävänä on edistää ohjelmiensa kautta kuuluvuusalueensa kulttuuri-ja elinkeinoelämää sekä lisätä sananvapautta. Paikallisradiolla on oltava vastuullinen toimittaja ja sen tulee esittää toimiluvan ehdoksi hyväksyttävä ohjelmakartta ja ohjelmistosuunnitelma. Paikallisradion toimittamasta aktiivisesta ohjelma-ajasta suurin osa tulee olla paikallisesti toimitettua.

Paikallisradioiden kannattavuus

Paikallisradioiden taloudelliset toimintaedellytykset turvataan lainsäädännön tiukemmalla tulkinnalla, joka ei mahdollista määräävässä markkina-asemassa olevien ketjuradioiden toimintaa paikallisradioluvilla.

Vaihtoehtoisesti kansallisesti ja alueellisesti merkittävien paikallisradioiden toiminta on turvattava yleisradion tapaan kansallisilla verovaroilla.