ICT-Feedback -yrityskuvatutkimus selvittää alan yrityskuvat ja kilpailutilanteen neljässä eri tuote- ja palveluryhmässä. Tutkimuksessa on lisäksi laaja yleisosa, joka selvittää mm. vastaajien mediakäyttöä, eri tietolähteiden merkitystä ja alan näkymiä. Tämän vuoden tutkimus on valmistunut toukokuussa 2013.

Tutkimuksen yleisosasta selviää paljon mielenkiintoista. ICT-alan päättäjien ja asiantuntijoiden mediakäyttö on muuttunut, alan lehtien lukeminen on romahtanut. Usealla lehdellä lukijapeitto on laskenut kahdessa vuodessa kolmasosalla: Tietokone 40 % → 27 %, MikroPC 33 % → 22 %, Tietoviikko 38 % → 21%. Tekniikka & Talous on pitänyt asemansa lähes ennallaan (26 % → 23 %). Uusi tulokas 3T on ollut mukana kahdella mittauskerralla, viime vuonna lukijapeitto oli 10 % ja tänä vuona käytännössä aivan sama (9 %).

Talousalan lehdissä muutokset kahden vuoden aikana ovat paljon pienempiä: Kauppalehti 39 % → 34 %, Talouselämä 29 % → 26 % ja Kauppalehti Optio 25 % → 20 %. Tuloksia tarkasteltaessa on muistettava, että tälläkin vastaajamäärällä (n=1627) satunnaisvaihtelun osuus on noin plus/miinus 2–3 prosenttiyksikköä.

Kysyttäessä alan tietolähteitä tilanne on aika lailla sama kuin vuosi sitten. Vastaajia pyydettiin valitsemaan lomakkeella olevista vaihtoehdoista itsensä kannalta tärkeimmät tietolähteet (enintään 3 kpl). Tulos on mielenkiintoinen, kärjessä on ihmisiin ja henkilökohtaiseen kontaktiin perustuvat tietolähteet. Tärkeimpänä tietolähteenä pidetään kollegoita muissa yrityksissä (63 % vastaajista) ja henkilökohtaisia kontakteja yritysten edustajiin (54 %). Seuraavina tärkeydessä ovat työtoverit omassa yrityksessä (43 %) sekä asiantuntijat ja konsultit (38 %). Vasta viidennellä sijalla ovat sähköiset tietolähteet (Internet-kotivut 38 %). Tässä kysymyksessä alan ammattilehdet ovat 6. sijalla, vastaajista 20 % pitää näitä tärkeimpinä tietolähteinään. Arvioitaessa alan lehtien tärkeyttä tietolähteenä on havaittavissa lukijapeiton tapaan selvää laskua kahdessa vuodessa (27 % → 20 %). Muiden tietolähteiden tärkeydessä ei ole tapahtunut muutosta.

Lyhyt kuvaus ICT-Feedback -yrityskuvatutkimuksen toteutuksesta ja mittareista

Taloustutkimus Oy on toteuttanut vuodesta 1994 alkaen vuosittain laajan ICT-Feedback -tutkimuksen, jossa ICT-alan hankinnoista vastaavat päättäjät ja asiantuntijat arvioivat investointejaan ja suunnitelmiaan sekä arvioivat alan yrityksiä eri tuoteryhmien tuotteiden ja palvelujen toimittajina. Samalla selvitetään päättäjien suosimat alan lehdet ja verkkomediat. Vastaajina on tänä vuonna peräti 1627 ammattilaista sekä yksityiseltä (1183 vastaajaa) että julkiselta sektorilta (444 vastaajaa). Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelininformoituna internet-kyselynä maalis-huhtikuussa 2013.

Tutkimus kertoo yritysten tunnettuuden, ja vastaajat antavat yrityksille arvostuksesta kokonaisarvosanan sekä arvioivat, mitkä yrityskuvan osatekijät ovat yrityksen vahvuuksia tai heikkouksia. Tutkimuksesta selviää myös alan yritysten kilpailutilanne eri tuote- ja palveluryhmissä. Tulosten tulkinnassa on apuna trenditieto aikaisemmilta mittauskerroilta ja vertailu tärkeimpien kilpailijoiden tuloksiin.

Tutkimus on kaikkien halukkaiden tilattavissa. Raportti sisältää tulokset kaikista tilatussa tuote- ja palvelu -ryhmässä tutkituista yrityksistä ja räätälöidyn osan oman yrityksen tuloksista kilpailija- ja trendivertailuineen.

Lue täältä mitkä yritykset menestyivät parhaiten tämän vuoden mittauskerralla!