Tiedotusvälineiden vapautta ja monipuolisuutta tulisi seurata kaikissa jäsenmaissa ja julkaista vuosittainen raportti seurannan tuloksista toimenpidesuosituksineen, totesi mietinnön esittelijä Renate Weber (ALDE, RO). Weberin mukaan tiedotusvälineiden vapautta voisi valvoa komissio, Euroopan unionin perusoikeusvirasto ja/tai Euroopan yliopistoinstituutin tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja vapauden keskus.

Toimittajien suojaaminen

Parlamentti haluaa varmistaa toimittajien riippumattomuuden sekä päätoimittajilta tai omistajilta tulevista sisäisistä paineista että poliittisen tai taloudellisen lobbauksen kautta ulkoisesti tulevista paineista. Päätöslauselman mukaan toimittajille toimituksen ohjeistus ja erilaiset käytännöt ovat itsenäisyyden kannalta merkittäviä, sillä niiden avulla estetään omistajia, hallituksia ja ulkoisia sidosryhmiä puuttumasta uutisten sisältöön.

Mepit kehottavat jäsenvaltioita ja unionia tukemaan tutkivaa journalismia, sillä sen avulla voidaan valvoa demokratian toteutumista ja se voi myös auttaa paljastamaan rikoksia. Lisäksi mepit korostavat tarvetta edistää eettistä journalismia tiedotusvälineissä. Päätöslauselman mukaan tiedotusvälineiden sääntelyviranomaisten tulisi olla riippumattomia ja tiedotusvälineiden itse perustamia.

Päätöslauselma tukee audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin laajentamista sananvapauden ja tiedonsaantioikeuden sekä tiedotusvälineiden vapauden ja monimuotoisuuden varmistamiseksi.

Uudistetun direktiivin tulisi sisältää sääntöjä liittyen tiedotusvälineiden omistajien avoimuuteen, tiedotusvälineiden keskittymiseen ja eturistiriitoihin. Sääntöjä tarvitaan myös poliittiselle tiedonvälitykselle audiovisuaalisen median alalla, jotta voidaan taata erilaisten poliittisten kilpailijoiden, mielipiteiden ja näkemysten oikeudenmukainen esilläolo erityisesti vaalien ja kansanäänestysten yhteydessä.

Tiedotusvälineiden johdon itsenäisyys taattava

Parlamentin jäsenet korostavat, että tiedotusvälineiden johtajien, hallintoneuvostojen, viestintäneuvostojen ja sääntelyelinten valinta pitäisi perustua ansioihin ja kokemukseen, ei poliittiseen tai puoluesidonnaisiin kriteereihin. Lisäksi mepit kehottavat jäsenvaltioita ottamaan käyttöön takuita, joilla varmistetaan näiden toimielinten riippumattomuus poliittisesta vaikutusvallasta.

Epävarmuus työsuhteiden jatkumisesta

Parlamentti kehottaa komissiota tekemään selvityksen kriisin ja työsuhteiden epävarmuuden vaikutuksista toimittajayhteisöön, jotta epävarmuuden aiheuttamiin negatiivisiin vaikutuksiin tiedostusvälineiden vapaudelle voidaan puuttua.

Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 539 puolesta, 70 vastaan ja 78 tyhjää.