61 prosenttia ihmisistä ympäri maailman näkee yritysjohtajien keskittyvän pääasiassa pitkän tähtäimen tavoitteisiin. Tämä haastaa stereotyyppisen käsityksen, jonka mukaan yritysjohtajat ovat pakkomielteisesti kiinnittyneet vain seuraavan vuosineljänneksen tulokseen. Yritysjohtajat ovat tutkimuksen mukaan myös parhaita vastuunkantajia kiperissä tilanteissa. Poliitikot toisaalta laahaavat kaikkien kategorioiden viimeisimpinä: 60 prosenttia kyselyyn vastanneista totesi poliitikkojen keskittyvän nopeisiin voittoihin, eli toisin sanoen seuraaviin vaaleihin. Tämä viittaa siihen, että poliitikoilla olisi paljon opittavaa yritysmaailmasta.

Tässä joitakin avainteemoja, joita järjestyksessään toinen vuotuinen, kansainvälinen Ketchum Leadership Communications Monitor  -tutkimus paljasti. Siinä haastateltiin 6 000 ihmistä 12 eri maassa johtajuudesta ja viestinnästä sekä niiden välisestä yhteydestä.

Yritysjohtajilla on silti paljon parannettavaa, vaikka he saivat parhaat tulokset melkein kaikilla osa-alueilla. Vastaajista vain 34 prosenttia on sitä mieltä, että yritysjohtajat toimivat tehokkaasti ja vain 35 uskoo heidän olevan tehokkaita viestijöitä. Yritysjohtajat kokivat suurimman pudotuksen (13 prosenttia) avoimessa ja läpinäkyvässä viestinnässä. Se oli johtajaominaisuuksista tärkein jo toisena vuotena peräkkäin. Muutenkin johtajien viestintäosaaminen putosi 24 prosenttia viime vuoden tutkimuksesta.

Huono johtajuus vaikuttaa suoraan yhtiön suorituskykyyn ja myyntiin. Viime vuonna 60 prosenttia ihmisistä lopetti ostamisen tai osti vähemmän yhtiöiltä, joiden johtajien käyttäytymisestä heillä oli huono kuva. Heikko johtajuus vaikuttaa yhtiön tuloslaskelman viimeiselle riville paljon rankemmin kuin mitä hyvä johtajuus sitä vahvistaa.

Huonot näkemykset johtajista johtivat 51 prosentilla vastaajista vähentämään ostojaan näiltä yrityksiltä ja 44 prosentilla boikotoimaan yritystä. Samaan aikaan positiivinen johtajanäkemys kannusti 36 prosenttia vastaajista ostamaan enemmän yhtiön tuotteita ja palveluja ja 42 prosentilla aloittamaan ostamisen. Ihmiset pitävät myös yhtiön työntekijöitä ja kolmansia osapuolia, kuten analyytikkoja, kaikista uskottavimpina yhtiön edustajina, myös ylintä johtoa uskottavampina. Yhtiön toimitusjohtaja ja ylin johto sijoittuivat kuudennelle ja seitsemännelle sijalle, kun rankattiin 12 luotettavinta tietolähdettä.

Kaiken kaikkiaan vain yksi neljästä vastaajasta oli sitä mieltä, että johtajat yleisesti olivat tehokkaita, ja johtajilla oli 21 yksittäistä eri tekijää, joissa heihin kohdistuvat odotukset eivät koskaan täyttyneet.

Kyynisyys on tyypillisintä Euroopassa, jossa vain 8 prosenttia vastaajista suhtautuu luottavaisesti siihen, että johtajat ovat tehokkaita tänä vuonna, 16 prosenttia uskoo johtajien olevan tehokkaita viestijöitä ja vain 14 prosenttia luottaa eurooppalaisten johtajien ottavan heille kuuluvaa vastuuta, kun yhtiön tulokset eivät vastaa niille asetettuja odotuksia.

”Tämän vuoden tulokset osoittavat huutavan eron johtajien sanojen ja tekojen välillä, sekä tämän konkreettisen vaikutuksen yhtiön myyntiin ja maineeseen,” toimitusjohtaja Rob Flaherty  Ketchumilta sanoo. ”Samaan aikaan tietoa siitä, että työntekijöillä on suurempi uskottavuus yhtiön lähettiläinä kuin ylimmällä johdolla, ei voida ohittaa pelkällä olankohautuksella.”

Vaikka luottamus johtajuuden paranemiseen tänä vuonna onkin ohuissa kantimissa, tutkimus paljastaa selkeästi globaalin tarpeen erilaiselle uudelle, avoimelle, yhteistyökykyiselle ja konsultoivalle johtamiselle, joka tasapainottelee esimerkillä johtamisen ja nöyryytyksen välillä, joka syntyy virheiden myöntämisestä. Lisäksi X-sukupolven johtajat, 35-50-vuotiaat luovat yhteisön, johon maailma nyt luottaa tulevaisuuden luomisessa.

Jos jotkut johtajat pitää nostaa roolimalleiksi, he löytyvät teknologia-sektorilta. He saavat parhaat tulokset kaikilla johtamisen alueilla ja nauttivat 14 prosentin etumatkaa lähimpiin kilpailijoihinsa verrattuna. Teknologia-toimialalla johtajat ovat myös tehokkaita viestijöitä – 44 prosenttia vastaajista pitää heitä vaikuttavina viestijöinä, jotka kantavat vastuuta kriisitilanteissa.

”Viime vuoden tutkimus antoi ymmärtää johtajien uskottavuuden olevan kiinni avoimesta ja läpinäkyvästä viestinnästä, päättäväisestä toiminnasta sekä johtajan henkilökohtaisesta läsnäolosta. Tämän vuoden tulos, jonka mukaan johtajuudella ja viestinnällä on suora vaikutus yhtiön myyntiin osoittaa, kuinka tärkeää yrityksissä on kiinnittää huomiota merkitykselliseen ja aitoon johtamiseen. Sen merkitys tulee kasvamaan entisestään tällä vuosikymmenellä”, sanoo toimitusjohtaja Kaija Langenskiöld Cocommista, joka edustaa Ketchumia Suomessa.