Hel­sin­gin Sa­no­mat sel­vit­tää, kuin­ka leh­den po­li­tii­kan ja ta­lous­toi­mi­tus­ten yh­teis­työ­tä voi­tai­siin sy­ven­tää. ”Kaik­ki mah­dol­li­suu­det tut­ki­taan ny­kyi­ses­tä kah­den it­se­näi­sen toi­mi­tuk­sen mal­lis­ta ai­na toi­mi­tuk­sien täy­del­li­seen yh­dis­tä­mi­seen”, sa­noo vas­taa­va pää­toi­mit­ta­ja Mi­kael Pen­ti­käi­nen HS:ssä.

Ta­lou­den ja po­li­tii­kan uu­tis­ai­heet ovat eu­ro­krii­sin vuok­si en­tis­tä lä­hem­pä­nä toi­siaan ja yh­teis­työn tii­vis­tä­mi­nen mah­dol­lis­tai­si myös toi­mi­tus­ten re­surs­sien jous­ta­vam­man käy­tön, Pen­ti­käi­nen pe­rus­te­lee HS:ssä.

Sel­vi­tyk­sen on mää­rä val­mis­tua lo­ka­kuun 12. päi­vään men­nes­sä. 

Taloustoimituksen päällikkönä kaksi vuotta toiminut Annukka Oksanen on irtisanoutunut.