Viestinnän Keskusliitto toteaa Yleisradiolain uudistukseen annetussa lausunnossa näin:

1. Viestinnän Keskusliitto esittää, että julkisen palvelun tehtävää koskevaan säännökseen kirjattaisiin julkisen yleisradiopalvelun tarkoitus – viestinnän moniarvoisuuden edistäminen sekä yhteiskunnan demokraattisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tarpeiden tyydyttäminen. Pidämme tarpeellisena myös kirjausta siitä, ettei julkisen palvelun tehtävän tarjoaminen saa vääristää kilpailua yleisen edun vastaisesti. Yleisradion erityistehtävät tulisi asettaa toiminnan painopisteiksi ehdotettua selkeämmin.

2. Yleisradion erityistehtäviä määriteltäessä painotus nuorille suunnattuun ohjelmistoon on ongelmallinen ja esitämme sen poistamista. Nuoret kuuluvat useiden yksityisten radio- ja televisiotoimijoiden kohderyhmiin ja nuorten saatavilla on runsaasti ohjelmatarjontaa. Julkista palvelua ei mielestämme tulisi painottaa demografisten seikkojen nojalla, vaan kansalaisten saatavilla olevan kokonaistarjonnan pohjalta.

3. Julkisen palvelun valvonta tulisi keskittää kaikilta osin Viestintävirastolle. Ehdotettu neljän eri toimijan valvontamalli on hallinnollisesti tarpeettoman raskas ja monimutkainen.

4. Yleisradion hallintoneuvosto ei mielestämme ole objektiivinen ja riippumaton elin suorittamaan yhtiön uusien palvelujen ennakkoarviointia. Hallintoneuvosto on yhtiön johtoon kuuluva elin ja se on osakeyhtiölain nojalla velvollinen edistämään huolellisesti yhtiön etua. Hallintoneuvoston päätöksestä ei voi valittaa, mikä muodostaa kilpailijoiden oikeusturvan kannalta merkittävän ongelman. Jääviyden ja oikeusturvaongelmien välttämiseksi Viestintäviraston tulisi vastata ennakkoarvioinnista.

5. On hyvä, että julkinen palvelu rahoitetaan julkisin varoin. Julkisen rahoituksen tasoa tulisi arvioida määräajoin perusteellisesti, ei pelkästään vuotuisina indeksitarkistuksina. Esitämme määräajaksi kahta vuotta. Jos yrityksiltä kerätään yleisradioveroa joko esityksen mukaisesti liikevaihdon pohjalta tai muulla tavoin, veron enimmäismäärän tulee olla esitetty 350 / 700 euroa. Emme myöskään vastusta luopumista yhteisöverosta, jos tällaiseen ratkaisuun käsittelyssä päädytään.