Alan palkat vastaavat yleistä asiantuntijatehtävien palkkatasoa. Yritysten henkilöstömäärät kasvoivat ja palkkakulut nousivat 7 prosenttia vuonna 2009 tehdystä edellisestä mittauksesta. Henkilöstö on nuorta ja korkeasti koulutettua.

Markkinointiviestintäalan yritysten työntekijöiden kuukausiansioiden mediaani vuonna 2011 oli 3 620 euroa. Vuonna 2009 kuukausipalkan mediaani oli 3 480 euroa, joten alan keskipalkka on noussut kahdessa vuodessa 4 prosenttia. Joka kolmannen työntekijän palkka oli sidottu tulokseen. Tulokseen sidottujen palkkojen osuus on noussut vuodesta 2009 merkittävästi.

Yksityisen sektorin erityisasiantuntijoiden mediaanipalkka vuonna 2011 oli 3 843 euroa ja asiantuntijoiden 3 015 euroa (Yksityisen sektorin palkat, Tilastokeskus).

”Markkinointiviestintäalan palkat ovat yksityisen sektorin asiantuntijoiden ja erityisasiantuntijoiden palkkojen välimaastossa. Koska tutkimuksestamme ei saada identtisten henkilöiden palkkoja, emme pysty vertailemaan suoraan alamme palkkakehitystä muiden alojen asiantuntijatehtävien palkkakehitykseen”, toteaa MTL:n toimitusjohtaja Tarja Virmala .

Naisilla kuukausiansion mediaani oli 3 400 euroa ja miehillä 4 065 euroa. Naisten ja miesten välinen palkkaero oli 665 euroa. Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin (2010) mukaan naisten palkat ovat Suomessa noin 18 prosenttia miesten palkkoja pienemmät toimialasta riippumatta, joten palkkaerot ovat samansuuntaiset kuin muillakin aloilla. Kehitys on ollut myönteistä, sillä vuoden 2009 tutkimuksessa ero miesten ja naisten mediaanipalkkojen välillä oli suurempi: 924 euroa.

Kuukausiansiot poikkesivat erikokoisten toimistojen välillä. Alle 30 henkilöä työllistävissä toimistoissa kuukausipalkan mediaani oli 3 520 euroa, kun suuremmissa toimistoissa se oli 3 670 euroa. Isot toimistot panostivat pieniä enemmän henkilöstön koulutukseen.

Henkilöstö nuorta ja korkeasti koulutettua

 

Alan yritysten henkilöstömäärät kasvoivat selvästi edellisestä vuodesta. Palkkakulut nousivat keskimäärin 7 prosenttia, mikä selittyy sekä palkkojen nousulla että henkilöstön määrän kasvulla. Alan henkilöstöstä 77 prosenttia on alle 45 vuotiaita, 40 prosentilla on yliopistotutkinto ja joka kolmannella AMK-tutkinto.

Palkkatutkimuksesta

 

MTL ry:n palkkatutkimus tehdään säännöllisesti. Tutkimuksen toteuttaa Turun yliopiston BID Innovaatiot ja yrityskehitys. Vuoden 2011 tutkimuksen kohderyhmänä oli 94 MTL:n jäsenyritystä. Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2011. Palkkatietoja oli käytettävissä yhteensä 752 kappaletta. Vastausprosentti oli 30. Ansioihin on sisällytetty bruttopalkka, luontaisedut ja vapaaehtoinen eläkevakuutus.