Neuvottelutulos hallitusohjelmasta (17.6.2011) sisältää maininnan siitä, että ”Arvonlisäveropohjaa laajennetaan sanoma- ja aikakauslehtien tilauksiin, jotka siirretään alimpaan arvonlisäverokantaan”.

Hallitusohjelman liitteessä 1 todetaan, että sanoma- ja aikakauslehtien tilausten 9 prosentin vaikutus verokertymään on + 83 miljoonaa euroa.

Hallitusohjelma ei sisällä tietoa siitä, milloin kyseinen arvonlisäveron muutos toteutetaan – toisin sanoen, milloin asiaa koskeva arvonlisäverolain muutos on tarkoitus saattaa voimaan. Hallitus kuitenkin ilmoittaa tavoittelevansa valtiontalouden tasapainoa mahdollisimman nopeassa aikataulussa.

Arvonlisäverokannan muutos merkitsee nykyiseen arvonlisäverolakiin tehtävää muutosta. Lain käsittelyä eduskunnassa edeltää hallituksen esityksen (HE) antaminen. Vastuuministerinä asiassa on valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd).

Varsinainen asiakäsittely tapahtuu eduskunnan valtiovarainvaliokunnassa. Kansanedustaja Kimmo Sasi (kok) toimii kyseisen valiokunnan puheenjohtajana. Todennäköistä on, että tämä lain muutos käsitellään yhdessä muiden lukuisten ns. budjettilakien kanssa.

Viestinnän Keskusliiton jatkotoimenpiteet asiassa

 

Arvonlisäverokannan muuttamisesta sovittiin hallitusneuvotteluissa tiukan tiedotussulun vallitessa. Muutos on esitetty hallitusohjelmassa puhtaasti fiskaalisena toimenpiteenä, eikä sen yhteiskuntapoliittista merkitystä ole arvioitu.

Huolimatta syksystä asti jatkuneesta systemaattisesta vaikuttamistyöstä, lukuisista suorista yhteydenotoista neuvottelijoihin ja heidän avustajiinsa, lehdissä julkaistuista ilmoituksista sekä kirjoituksista nolla-arvonlisäverokannan säilyttämisen puolesta, asia päätettiin vastoin koko media-alan vastustusta.

Liitot jatkavat vaikuttamistyötä monin eri tavoin. Tapaamispyynnöt valtiovarainministerille sekä muille ministereille (ml. elinkeino-, työ-, viestintä- ja kulttuuriministerit) lähetetään heti, kun tasavallan presidentti on nimittänyt hallituksen.

Kesän 2011 aikana liiton sekä sen jäsenliittojen, erityisesti Sanomalehtien Liiton ja Aikakauslehtien Liiton, puheenjohtajat tulevat vahvistamaan yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman arvonlisäverolain muutokseen liittyvistä vaikuttamistoimenpiteistä.

Liitto tulee tekemään kaikkensa, jotta hallitusohjelmaan kirjattu verokannan muutos ei tulisi voimaan.