Uusi sähköisen viestinnän tietosuojalaki astuu voimaan 25.5.2011. Se on osa laajempaa teleoperaattoreita ja verkkomediaa koskevaa EU:n lakipakettia. Voimaan astuva muutos on monilta keskeisiltä kohdiltaan yhteneväinen voimassaolevan lain kanssa.

Verkkomediaa ja verkkomainontaa harjoittavien toimijoiden kannalta uuden lain tärkeimpiä kohtia on informaatiovelvoitteen korostaminen. Verkkopalvelun tulee kertoa, kerääkö se suoraan verkossa tietoa verkkopalvelun käytöstä. Tietojen kerääminen ja tiedonkeruutapa on viestittävä selvästi verkkopalvelussa esimerkiksi käyttöehdoissa. Verkkopalvelun käyttäjän tulee kyetä helposti sanoutumaan irti käytön seurannasta. Verkkopalvelun sekä seurantaa tarjoavien palvelujentarjoajien on yhdessä huolehdittava seurannan poistamisen helppoudesta.

Lainsäädännön lisäksi alan pelisäännöt muuttuvat. Eurooppalaiset verkkomedian ja verkkomainonnan toimijat ovat lupautuneet huolehtimaan vastuullisesti verkkomainonnan kehityksestä ja käyttäjien tietosuojasta. Alan toimijat ovat laatineet verkkomainonnan kohdentamista (online behavioral advertising, OBA) koskevan itsesääntelyohjeistuksen, joka tulee käyttöön myös Suomessa.

Käyttäytymisen perusteella kohdennetulla verkkomainonnalla tarkoitetaan sellaista mainontaa, joka hyödyntää tietoa käyttäjän aiemmasta verkkokäyttäytymisestä. Uuden ohjeistuksen mukaan tällaisen kohdennetun verkkomainonnan tulee olla tunnistettavaa. Toimiala luo mainosten yhteyteen tunnisteen (ikonin), jonka avulla käyttäjä voi tunnistaa aiempaan käyttäytymiseen perustavan kohdentamisen. Käyttäjä voi siten halutessaan estää kohdentamisen helposti.

IAB Finlandin toiminnanjohtaja Birgitta Takala sanoo, että ”haluamme huolehtia verkkomainonnan oikeanlaisesta kehityksestä. Käyttäytymistieto on tärkeä väline luotaessa hyviä, käyttäjien tarpeita vastaavia verkkopalveluita. Haluamme myös samalla kantaa vastuumme käyttäjien yksityisyydestä. Siksi olemme kehittämässä alalle pelisääntöjä, joiden ansiosta käyttäjä voi helposti estää aiemman käyttäytymistiedon hyödyntämisen.”

Yksityisyydensuojan vahvistuminen ei kuitenkaan usein palvele käyttäjän tarpeita. Huonoimmillaan käyttäjä ei näe itseään kiinnostavia mainoksia, vaan kokonaan toisenlaisille ihmisille tarkoitettua mainontaa. ”Kohdentamisesta kieltäytyminen ei tarkoita että verkkomainonta häviää kokonaan, vaan pikemmin sitä, että käyttäjä ei näe kohderyhmämainontaa, IAB:n tietosuojatyöryhmän puheenjohtaja Petra Wikström toteaa.”

IAB Finland huolehtii pelisääntöjen jalkautuksesta suomalaisessa mediakentässä. EU-laajuisen aikataulun mukaan, Suomessa järjestelmä on oltava täydessä käytössä toukokuuhun 2013 mennessä.