Ihmiset rakentavat käsityksiään yhä enemmän sosiaalisen todellisuuden varaan. Globaalistuvassa, moniarvoistuvassa ja teknillistyvässä maailmassa mielipiteet muodostuvat yhä useammin sen mukaan, mitä meille tärkeät ihmiset näyttävät ajattelevan ja tekevän.

Tähän perustuu sosiaalisen median valta. Sosiaalinen media tarjoaa käyttäjälleen uudenlaisen yhteisön, jonka avulla tämä pääsee seuraamaan oman ryhmänsä arkipäiväisiä asioita, tuottamaan uutta tietoa ja tekemään tärkeitä valintoja.

Sosiaalinen media mahdollistaa nopean ja välittömän tiedon ja näkemysten jakamisen, minkä ansiosta se on tehokas vaikuttamisen väline. Sosiaalinen media on kasvattanut kansalaisten valtaa ja vähentänyt heidän riippuvaisuuttaan auktoriteeteista. Tästä on osoituksena esimerkiksi se, kuinka netistä saatava terveysinformaatio ja vertaisryhmäpalvelut ovat muuttaneet lääkärin ja potilaan suhdetta. Lääkäri ei ole enää niin suuri auktoriteetti kuin ennen.

Parhaiten sosiaalisessa mediassa pärjää henkilö, joka omaksuu uudet digitaaliset välineet nopeasti ja ymmärtää niiden tuomat mahdollisuudet. Myös kirjallisen ilmaisun merkitys korostuu, sillä taitava sanankäyttäjä saa sosiaalisessa mediassa viestinsä tehokkaimmin perille.

Yrityksillä suhde sosiaaliseen mediaan on usein jakautunut. Moni yritys kokee, että sosiaaliseen mediaan on pakko osallistua. Samalla yritykset eivät kuitenkaan tiedä, mikä olisi paras tapa hyödyntää uutta välinettä. Yrityksillä ei nykyisin ole juuri vaihtoehtoja, sillä ne näkyvät sosiaalisessa mediassa halusivatpa tai eivät. Vaikka yritys päättäisikin olla osallistumatta sosiaaliseen mediaan, mikään ei estä käyttäjiä luomasta palveluihin epävirallisia sivuja. Näin on suomalaisyrityksillä käynyt muun muassa Facebookissa.

Sosiaalisessa mediassa yritykset eivät voi tehdä samanlaisia kontrolloituja ja valvottuja päätöksiä kuin perinteisessä mediassa. Siellä kaikilla on ääni, eikä se ole aina halutun kaltainen. Silti sosiaalinen media avaa yrityksille uusia tehokkaita vaikuttamisen mahdollisuuksia. Se mahdollistaa asiakkaan välittömän kohtaamisen ja kohderyhmän nopean tavoittamisen. Sen avulla on myös mahdollista verkostoitua ja tukea yhteistyösuhteita.

Tällä hetkellä useat suosituista palvelualustoista ovat yhden yrityksen kontrollissa, mikä on herättänyt kysymyksiä siitä, miten palveluntarjoajat hyödyntävät saamiaan käyttäjätietoja. Tiedon omistajuus ja käyttäjän henkilökohtainen oikeus omiin tietoihinsa ovatkin keskeisiä kysymyksiä sosiaalisen median kehittymisessä.

Nykyiset sosiaalisen median työkalut on suunnattu erityisesti nuorille ja työikäisille, mutta tulevaisuudessa palvelutarjonta monipuolistuu. Jatkossa sosiaalinen media voi tavoittaa yhä useampia ihmisryhmiä. VTT tutkii muun muassa, miten sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää vanhusten yksinäisyyden ja eristyneisyyden vähentämisessä. Myös koulumaailmassa nähdään jatkossa sosiaalisen median ratkaisuihin perustuvia palvelukonsepteja