YTM Laura Ahvan tiedotusopin alaan kuuluva väitöskirjan aiheena ”Making News with Citizens: Public Journalism and Professional Reflexivity in Finnish Newspapers” (Uutistyötä lukijoiden kanssa: Kansalaisjournalismi ja toimittajien ammatillinen refleksiivisyys)
Vastaväittäjänä on professori Lewis A. Friedland (University of Wisconsin-Madison, USA). Kustoksena toimii professori Risto Kunelius.

Laura
Ahva on syntynyt Pirkkalassa ja hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden
maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa. Tällä hetkellä hän
työskentelee tutkijana Tampereen yliopistossa, Journalismin
tutkimusyksikössä “Kohti kiinnostavaa journalismia” -hankkeessa
(2009-2011).

Lukijoiden
osallistuminen journalismin tekemiseen on ollut viime vuosien nouseva
trendi sanomalehdissä. Yleisön kommentteja, kuvia ja vinkkejä pyydetään
ja hyödynnetään toimituksissa yhä enemmän. “Making News with Citizens”
-tutkimuksessa tarkastellaan, millaista lukijoiden osallistuminen
sanomalehtijournalismiin on ollut vuosituhannen alussa ja kuinka siitä
voisi jatkossa tehdä entistä mielekkäämpää. Yleisön osallistumista
käsitellään kansalaisjournalismin ajatuksen kautta.

Kansalaisjournalismilla
tarkoitetaan sellaista ammattimaisesti tehtyä journalismia, jossa
toimittajat tekevät juttuja yhteistyössä kansalaisten kanssa. Idean
taustalla on demokratiaa tukeva ajatusmalli: osallistumalla journalismin
tekemiseen ihmiset voivat tulla tietoisemmiksi omista
vaikutusmahdollisuuksistaan ja tuoda julkiseen keskusteluun tavallisten
ihmisten kokemuksia.

Tutkimuksen kohteena on kolme erikokoista
sanomalehteä: Helsingin Sanomat (valtakunnallinen), Aamulehti
(maakunnallinen) ja Itä-Häme (paikallinen). Tutkimuksessa tarkastellaan
näissä lehdissä tehtyjä kansalaisjournalistisia hankkeita
toimittajahaastatteluiden ja lehtijuttujen avulla. Aineisto on
analysoitu laadullisen tutkimuksen menetelmin.

Väitöskirjan
teoreettisessa osassa määritellään kansalaisjournalismin käsitettä ja
sen suhdetta professionaaliseen journalismiin sekä julkisuusteorioihin.
Tutkimuksen aineisto-osassa puolestaan tyypitellään lehtien erilaisia
jutuntekokäytäntöjä ja osallistavia juttuelementtejä sekä analysoidaan,
millaiseksi muutokseksi toimittajat ovat kokeneet kansalaisjournalismin
omassa työssään.

Helsingin Sanomissa on tehty lyhytkestoisia
vaaliprojekteja, joissa lehtijutut ovat pohjautuneet äänestäjien
näkemyksiin ja kysymyksiin. Toimittajien mukaan kansalaisjournalismi
näyttäytyi kevyehkönä muistutuksena siitä, miten journalismista voisi
tehdä lukijoille ymmärrettävämpää. Aamulehdessä kansalaisjournalismin
ajatusta on sovellettu erilaisissa keskusteluun pohjautuvissa
juttusarjoissa ja -formaateissa, ja toimittajien mukaan
kansalaisjournalismi vaatii koko toimitukselta henkistä suunnanmuutosta.
Heinolalaisessa Itä-Hämeessä on toiminut erityinen kansalaistoimittaja,
joka on ollut vastuussa lehden “kansalaisjutuista”. Itä-Hämeessä
kansalaisjournalismiin suhtauduttiin käytännöllisenä työtapojen
muutoksena.

Väitöskirjan keskeinen tulos on, että
kansalaisjournalismia on perusteltu demokraattisesta näkökulmasta mutta
myös taloudellisin syin. Hankkeet ovat tuottaneet toimituksissa
sellaisen ilmapiirin, jossa tavalliset ihmiset on otettu osallistujina
tosissaan, vaikka yhteistyö ei aina ole ollut ongelmatonta. Kokemukset
kansalaisjournalismista voivat siksi myös auttaa toimittajia
suhtautumaan teknologian mukanaan tuomaan muutokseen eli jatkuvasti
lisääntyvään vuorovaikutteisuuteen.