Hallituksen asettama alkoholimainontaa selvittävä työryhmä on päättänyt tänään 3.6.2010, että se ei suosittele nykyisen alkoholilain muuttamista tai mainonnan sääntelyn kiristämistä. Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL ry:n mielestä linjaus on järkevä ja vastaa myös Mainonnan neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämän tutkimuksen mukaisia tuloksia. Tutkimuksessa todetaan muun muassa, että ”alaikäisten alkoholinkäyttöön ja ylipäänsä alkoholihaittoihin vaikuttavat vanhempien alkoholinkäyttö sekä kaveriporukan paine”.

Alkoholimainonnan sääntely on Suomessa jo nykyisin erittäin kireää. Muun muassa väkevien alkoholijuomien mainonta on kokonaan kielletty ja ns. mietojen alkoholijuomien mainontaa on rajoitettu huomattavasti. Esimerkiksi televisiossa mainoksia saa lähettää vasta klo 21 jälkeen ja käytännössä tv-yhtiöt lähettävät suurimman osan alkoholiin liittyvistä mainoksista vasta klo 22:30 jälkeen.

Mainonnalla pyritään tässä tuoteryhmäalueessa vaikuttamaan nimenomaan eri merkkien ja brändien markkinaosuuksiin ja niiden jakautumiseen. Kokonaiskulutukseen alkoholimainonnalla ei ole todettu olevan merkittävää vaikutusta. Tästä on osoituksena muun muassa se, että vuosien 2007–2009 aikana alkoholin mediamainonta on vähentynyt 25%. Samaan aikaan nuorten alkoholinkäyttö on kuitenkin noussut. Markkinoinnilla ei siten ole todettu olevan merkittävää osuutta kulutuksen kasvuun.

Sulkemalla tuotealueen mainonta pois Suomessa ei MTL:n mielestä ole ratkaisu, jo siksikään, että tämän päivän yhteiskunnassa emme voisi kuitenkaan poistaa kaikkea maassamme esimerkiksi internetin tai kansainvälisten tv-kanavien kautta nähtävää tuotealueen mainontaa. MTL yhtyy näin Sosiaali- ja terveysministeriön näkemykseen siitä, että lisärajoitukset voisivat siirtää alkoholin mainontaa enenevästi sääntelemättömiin ympäristöihin.

MTL:n kanta asiassa on, että mainonnan rajoituksien ja kieltojen sijaan huomiota tulisi kiinnittää valistamiseen ja alkoholin käyttöä ihannoivan sosiaalisen merkityksen muuttamiseen. MTL ja sen jäsenyritykset ovat vastuullisen markkinointiviestinnän puolestapuhujia ja toimijoita. MTL:n jäsenyritykset ovat olleet mukana tekemässä ”Kännissä olet ääliö” -kampanjaa, joka on voittanut useita mainospalkintoja sekä vuoden 2009 Vuoden terveyspalkinnon.

Alkoholiongelmat eivät häviä mainontaa rajoittamalla

 
Viestinnän Keskusliitto ei kaipaa uusia rajoituksia alkoholimainontaan. Tutkimusnäyttöä siitä, että mainontasäännösten kiristäminen vähentäisi nuorten juomista, ei ole.
 
Liitto on tyytyväinen alkoholimainontaa selvittäneen STM:n työryhmän lopputulokseen. Työryhmä selvitti alkoholin mainontarajoitusten toimivuutta ja tarvetta puuttua alkoholin ns. mielikuvamainontaan. Työryhmä totesi tuoreimpien lainmuutosten toimineen hyvin eikä esittänyt muutoksia lakiin.
 
Osa työryhmän jäsenistä oli kuitenkin sitä mieltä, että mainontasäännöksiä pitäisi kiristää nykyisestä. ”Alkoholihaittojen vähentämiseen löytyy tehokkaampiakin keinoja, lähtien saatavuuden rajoittamisesta, verotuksesta tai puuttumisesta nuorten kuljettajien rattijuopumukseen”, toteaa Viestinnän Keskusliiton lakiasiainjohtaja Satu Kangas. Liiton mielestä olisi järkevämpää etsiä ratkaisua juomisongelmiin muualta kuin mainosrajoituksista, esimerkiksi valistuksesta.
 
Alkoholin tv-mainontaa rajoitettiin vuonna 2008 siten, että mainoksia saa lähettää vasta klo 21 jälkeen. ”Tv:n katselua mitataan jatkuvasti ja mittaustulosten perusteella tiedämme alaikäisten katsovan mainoskanavia keskimäärin vain 12 minuuttia iltayhdeksän jälkeen”, toteaa Satu Kangas.
 
Tv-yhtiöt lähettävät suurimman osan alkoholimainoksista vasta klo 22.30 jälkeen. ”Näiden tietojen valossa en usko, että tv-mainonnan lisärajoituksilla olisi pienintäkään vaikutusta nuorison alkoholinkäyttöön”, jatkaa Satu Kangas.
 
Vuosina 2007 – 2009 alkoholin mediamainonta on vähentynyt 25 %. Samaan aikaan nuorten alkoholinkäyttö on kääntynyt nousuun. Mainosmarkkinan kutistuminen ei siis ole vähentänyt nuorten juomista.
 
”Mainonnan rajoittaminen ilman kiistattomia perusteita olisi sananvapauden vastaista”, Satu Kangas painottaa.