Suomi on saanut EU-komissiolta varoituksen, koska Suomen tietosuojalainsäädännössä ei suojata tiedotusvälineissä julkaistuja henkilöverotietoja. Suomalaisten veronmaksajien henkilötiedot ovat julkisia, ja yritykset keräävät niitä myytäviksi erikoisjulkaisuina, CD-levyillä ja tekstiviesteissä. EU:n sääntöjen mukaan henkilötietoja voidaan kerätä ainoastaan laillisiin tarkoituksiin ja käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. Komissio haluaa nyt tietää, kuinka Suomi aikoo varmistaa, että henkilöverotietoja suojataan EU:n sääntöjen mukaisesti.

EU:n tietosuojasäännöissä vahvistetaan yksityisyyden suojaa koskevat yleiset periaatteet, joita on noudatettava tietojen käsittelyssä. Näiden sääntöjen mukaan henkilölle on ilmoitettava tietojen keruusta ja käsittelystä ja häneltä on pyydettävä erityinen suostumus tietojensa käyttöön. Komission mukaan Suomen tietosuojalainsäädäntö ei vastaa EU:n vuoden 1995 tietosuojadirektiiviä, koska se ei koske sellaisenaan tiedotusvälineissä julkaistuja henkilötietoja. Suomessa henkilöverotiedot ovat julkisia, joten niiden käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on helpompaa.

EU:n tietosuojadirektiivistä voidaan poiketa kansallisessa lainsäädännössä joissakin poikkeustapauksissa, esimerkiksi turvallisuussyistä tai journalistisia tarkoituksia varten. EU-tuomioistuin ja Suomen korkein hallinto-oikeus ovat kuitenkin jo vahvistaneet Suomen henkilötietolaissa olevan poikkeuksen olevan EU:n sääntöjen vastainen. EU-tuomioistuin päätti vuonna 2008, ettei henkilöverotietojen keruu ja myynti täytä journalistista tarkoitusta. Suomen korkein hallinto-oikeus vahvisti Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksen syyskuussa 2009. Suomi ei ole kuitenkaan vieläkään ilmoittanut komissiolle, kuinka se aikoo muuttaa lainsäädäntöään.

Komission mukaan viranomaiset eivät saisi kerätä henkilötietoja valikoivasti eivätkä yritykset myydä niitä hyötymistarkoituksessa. Komissio toivookin Suomen muuttavan sääntöjään veronmaksajien henkilötietojen suojaamiseksi.

Hallitus: Julkisten verotustietojen kotikuntatieto vaihtuu maakuntatiedoksi

Hallitus esittää, että tuloverotuksen julkisista tiedoista poistettaisiin henkilön kotikuntaa koskeva tieto ja sen sijasta julkinen olisi tieto maakunnasta, jonka alueella verovelvollisen vuodenvaihteen kotikunta sijaitsee.

Valtioneuvosto päätti istunnossaan 3.6.2010 antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi verotustietojen julkisuudesta annetun lain muuttamisesta. Ehdotus parantaisi ns. turvakiellon saaneiden henkilöiden osalta turvakiellon tuomaa suojaa, mitä eduskunnan oikeusasiamies on edellyttänyt. Turvakiellon saaneen kotikunta ei välillisestikään ilmenisi verotuksen julkisten tietojen luettelosta, jotka nykyisin laaditaan kunnittain. Vastaisuudessa luettelot laadittaisiin maakunnittain. Muutoksella ei olisi vaikutusta eri viranomaisten tiedonsaantioikeuksiin.

Väestötietolain mukaisia turvakieltoja oli vuoden 2009 syyskuun lopussa 8 322 kappaletta. Väestötietolain mukaisten turvakieltojen määrä on viime vuosina selvästi kasvanut.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Muutosta maakuntatiedon julkisuudesta sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuoden 2009 tuloverotuksen julkisiin tietoihin. Verovuotta 2008 ja sitä aiempia verovuosia koskevista julkisista tuloverotuksen ja varallisuusverotuksen tiedoista voitaisiin antaa ainoastaan yksilöityä verovelvollista koskevia tietoja. Tältä osin tätä lakia sovellettaisiin sen voimaantulosta alkaen.

Muita verotuksen julkisia tietoja olisivat nykyiseen tapaan nimi, syntymävuosi, tiedot valtionverotuksessa verotettavan ansiotulon ja pääomatulon määrästä, kunnallisverotuksessa verotettavan tulon määrästä, tuloverosta, kunnallisverosta, maksuunpantujen verojen ja maksujen samoin kuin ennakoiden yhteismäärästä sekä veronkannossa maksettavasta ja palautettavasta määrästä.