Julkisen sanan neuvosto korostaa, että lähteiden käyttöön on
kiinnitettävä toimituksissa erityistä huomiota riippumatta siitä, mistä
välineestä ja mihin välineeseen toisen juttua lainataan.

Kun verkossa julkaistaan toisen työtä sisältävä juttu, siihen pitää
lähdemaininnan lisäksi mahdollisuuksien mukaan liittää linkki
alkuperäiseen lähteeseen. Näin lähde saa painoarvon, joka sille kuuluu.
Mikäli lähteenä olevaan juttuun ei ole olemassa suoraa linkkiä, linkitys
on syytä tehdä kyseisen nettijulkaisun etusivulle. Tällaisen
etusivulinkityksen merkitys korostuu esimerkiksi, kun viestimet
muuttavat verkkosisältöään maksulliseksi.

Myös lähdejutussa
haastateltujen henkilöiden kannalta on reilua, että alkuperäiset
lausumat ja kommentit ovat lukijoiden tarkistettavissa. Jos viestin
lainaa lausumaa sellaisenaan, lähde on mainittava myös sitaatin
yhteydessä. Hyvä journalistinen tapa edellyttää, että ainutkertaisia,
poikkeuksellista huomiota herättäneitä ja yhteiskunnallisesti
merkittäviä sitaatteja käytettäessä alkuperäinen lähde mainitaan, kunnes
sitaatin voi katsoa muuttuneen yhteiseksi omaisuudeksi.

Mitä enemmän juttu perustuu toisen työlle, sitä näkyvämmin lähde on
syytä tuoda esiin. Toisen tekemää työtä tulee lainata korrektisti ja
mahdollisimman lyhyesti. Alkuperäisen lähteen lisäksi tulee mainita myös
muut viestimet, joiden tietoja jutussa käytetään.

Mikäli juttu ei sisällä omaa tiedonhankintaa tai lähdemateriaalilla on
jutussa hallitseva rooli, lähde on mainittava jo otsikossa tai heti
jutun alussa. Televisiossa ja radiossa tämä tarkoittaa viittaamista
lähteeseen jo esimerkiksi uutisankkureiden juonnoissa tai
otsikkokoosteissa. Lööpissä ja pääuutissivulla lähde on näissä
tapauksissa mainittava aina. Viestinten nettisivuilla lainaamisesta on
kerrottava jo otsikossa. Neuvosto suosittelee lisäksi, että lainattavan
viestimen nimi mainitaan otsikossa tunnistettavasti.

Journalistin ohjeita (2005) hyväksyttäessä ei ollut nähtävissä, millaisen aseman verkkojulkaisut saavuttavat tiedonvälityksessä. Kaikilla merkittävillä sanomalehdillä ja sähköisillä viestimillä on nykyisin kellon ympäri toimivat nettipalvelut. Myös aikakauslehdet palvelevat lukijoitaan verkossa.

Tämän vuoksi JSN:n perussopimukseen sitoutuneiden tiedotusvälineiden toiminta on muuttunut olennaisesti. Viestimet käyvät jatkuvaa uutiskilpailua keskenään, seuraavat toisiaan ja lainaavat toistensa sisältöä tavalla, joka on antanut aiheen tähän toisen työn lainaamista koskevaan periaatelausumaan. Toinen syy lausumaan on se, että verkkojulkaiseminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia antaa tunnustusta alkuperäiselle lähteelle.

Oma tiedonhankinta on journalistisen työn kulmakivi. Nykyisissä Journalistin ohjeissa todetaan, että ”toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja”. Ohjekohdan periaate on yhä kestävä, mutta sen soveltaminen käytäntöön ontuu tai sitä laiminlyödään. Lisäksi painetussa ja sähköisessä mediassa sekä niiden verkkopalveluissa noudatetaan välillä ristiriitaisia käytäntöjä.

Jos viestin ei mainitse lainauksensa lähdettä, se rikkoo Journalistin ohjeita. Lähde pitää mainita aina selkeästi. Lähteen merkitystä tulee erityisesti korostaa, jos toiselta lainattua sisältöä ei täydennetä lainkaan omalla tiedonhankinnalla.