Viestinnän ammattilaisille syntyy eettisiä ongelmatilanteita työssään etenkin mediasuhteissa ja sisäisessä viestinnässä. Eettisiä toimintaperiaatteita, lakeja sekä asetuksia tarvitaan ja käytetään yhä useammin yritysten ja yhteisöjen viestinnän arjessa.

Tiistaina julkistetun ProComin Etiikkapulssi 2009 -kyselyn tulokset osoittavat, että selvästi yli puolella (58 %) jäsenistön edustamista yrityksistä tai yhteisöistä on yhteisölle laaditut eettiset toimintaperiaatteet. Käytössä olevista toimintaperiaatteista suosituin on Code of Conduct. Yhdeksän kymmenestä kyselyyn vastanneesta sanoo hyödyntäneensä yrityksensä eettisiä toimintaperiaatteita työssään.

”Kiinnostavaa kyllä, suurin syy eettisten ohjeiden puuttumiseen on tutkimuksen mukaan se, että niiden määrittelyä ei yrityksissä koeta tarpeelliseksi. Tällainen tilanne voi olla haastava silloin, kun kriisitilanteeseen joudutaan ensimmäisen kerran. Valmiudet eettisten ongelmatilanteiden kohtaamiseen tulisi nykyisessä yritysvastuuta ja mainetta korostavassa yhteiskunnassa ja julkisuuskulttuurissa olla kunnossa”, kommentoi ProComin puheenjohtaja Anna Sorainen tutkimustuloksia.

Niistä jäsenistä, joiden edustamissa yrityksissä/yhteisöissä eettiset toimintaperiaatteet on laadittu, joka kolmannes (35 %) kertoi niistä olleen hyötyä viimeisen 12 kuukauden aikana yritystä kohdanneessa kriisitilanteessa. Eettisesti haasteellisia tilanteita on syntynyt erityisesti mediasuhteiden (54 %) ja sisäisen viestinnän (53 %) alueilla. Jonkin verran ongelmatilanteita syntyy myös sopimusneuvottelujen, sponsoroinnin tai sosiaalisen median käytön yhteydessä.

”Sosiaalinen media varmasti osaltaan asettaa vaatimuksia myös yritysten eettisten toimintatapojen uudelleen arvioinnille. Sisäisen viestinnän korostumista selittää selkeästi talouden taantuma ja sen aiheuttamat ristiriitatilanteet ja kommunikoinnin haasteet – viestinnän ammattilaiset ovat usein mukana muun muassa YT-prosesseissa. Kolmas yleisesti viime aikoina puhuttanut aihe eli lahjukset sen sijaan eivät ole yritysten eettisissä ongelmatilanteissa korostuneet – vain 12 % vastaajista kertoi yrityksensä kohdanneen eettisiä ongelmia sillä alueella”, kertoo Sorainen.

Globaalin yrityksen vastuut vaikeita

Sananvapauslaki ohjaa mediaa, mutta myös yritysviestijää. Se on perustana viestinnän eettisissä toimintaperiaatteissa, joka nojaa YK:n peruskirjaan. Pörssiviestintää tekevän viestinnän ammattilaisen on lisäksi noudatettava ennen kaikkea arvopaperimarkkinalakia.

”Viestijä voi joutua hankaliin tilanteisiin, jossa esimerkiksi sisäiset säännöt ja yleisön oikeus saada tietää ovat keskenään ristiriidassa. On myös harkittava, milloin organisaatiolla on oikeus olla kertomatta. Viestijä voi rikkoa velvoitteitaan monella eri tavalla – myös tietämättään”, jatkaa Sorainen.

Näin tutkimus tehtiin

Sähköinen kysely kohdistettiin yritysten ja yhteisöjen johto- ja päällikkötasolle, lähinnä viestintäjohtajille ja -päälliköille sekä viestintätoimistojen toimitusjohtajille. Nämä henkilöt vastaavat yrityksen brändistä, heillä on vastuullaan yritysvastuukysymykset ja he toimivat yhteisöjen sisäisinä konsultteina eettisissä asioissa. ProComiin kuuluu 1900 viestinnän ammattilaista, joista yllämainittujen kriteerien perusteella kutsuttiin tutkimukseen kutsuttiin 814 henkilöä. 207 henkilöä eli 25,4 % tutkimuksen kohderyhmästä vastasi. Vastausaikaa oli reilu viikko.