Oikeusministeriö pyytää lausuntoa esitutkintalain, pakkokeinolain ja poliisilain kokonaisuudistusta koskevasta komiteamietinnöstä.

Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (sananvapauslaki) antaa pykälässä 16 toimittajalle oikeuden antaa ns. lähdesuoja: ”Yleisön saataville toimitetun viestin laatijalla sekä julkaisijalla ja ohjelmatoiminnan harjoittajalla on oikeus olla ilmaisematta, kuka on antanut viestin sisältämät tiedot. Julkaisijalla ja ohjelmatoiminnan harjoittajalla on lisäksi oikeus olla ilmaisematta viestin laatijan henkilöllisyyttä. Edellä 1 momentissa tarkoitettu oikeus on myös sillä, joka on saanut mainituista seikoista tiedon ollessaan viestin laatijan taikka julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan palveluksessa. Velvollisuudesta ilmaista 1 momentissa tarkoitettu tieto esitutkinnassa tai oikeudenkäynnissä säädetään erikseen.”

Journalistin ohjeet on käsitellyt lähdesuojaa seuraavasti:

Lehtimiehen ohjeet 1968: Älä paljasta uutislähdettä, kun tieto on luottamuksellinen. Älä muutoinkaan paljasta uutislähdettä, ellei sitä vaadi suuri yleinen etu tai vaara, että syytön joutuisi kärsimään. Muista, että sinulla on laillinen oikeus, mutta ei laillista velvollisuutta uutislähteesi salassapitämiseen. Käytä vain luotettavia lähteitä. Älä usko kaikkea, mitä sinulle kerrotaan. Älä anna lukijoillesi väärää kuvaa lähteittesi arvosta.

Lehtimiehen ohjeet 1976: Luottamuksellisen tiedon antajaa on suojattava.

Lehtimiehen ohjeet 1983: Luottamuksellisten tietojen antajaa on suojattava. Tiedotusvälineessä esiintyvän henkilöllisyyttä tai hänen käyttämäänsä nimimerkkiä ei saa luvatta paljastaa.

Journalistin ohjeet 1992: Tietolähdettä on suojattava.
Luottamuksellisen tiedon antajaa ei saa ilman tämän suostumusta paljastaa. Sama koskee omassa tiedotusvälineessä nimimerkillä tai salanimellä esiintyvää henkilöä.

Journalistin ohjeet 2005: Journalistilla on oikeus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa. Toimituksen on kunnioitettava tätä periaatetta.

Julkisen sanan neuvosto muistuttaa, että lähdesuojalla on yhteiskunnallinen itseisarvo. Toimittajalle se on myös tärkeä keino saada sellaista tietoa, joka muutoin pysyisi yhteiskunnassa käytävän keskustelun ulkopuolella. Poliisilla on jo nyt mahdollisuus esitutkintavaiheessa murtaa lähdesuoja, jos rikos on törkeä. Lähdesuojan murtamisen laajentuminen salassapitorikoksiin puuttuisi lähdesuojan asemaan länsimaisessa yhteiskunnassa kohtalokkaalla tavalla. Komitean ehdotus merkitsisi pahimmillaan sitä, että eliitti pystyisi määrittelemään yhteiskunnallisen keskustelun aiheita, koska salaista tietoa ei esimerkiksi koston pelossa uskallettaisi kertoa medialle.

Toimikunnan esitys suhtautuu lähdesuojan murtamiseen pelottavan yksioikoisesti, vaikka luottamuksellisten lähteiden käyttö voi olla hyvinkin monimutkainen kokonaisuus. Tieto ei välttämättä ole peräisin juuri alkuperäisestä lähteestä, vaan se voi levitä sähköisenä aikana nopeasti ja tehokkaasti. Myös asianosaisia voi olla useita – jos enemmän kuin kaksi tietää jonkin asian, vuotajaa ei varmuudella saada koskaan selville.

Yhteiskunnan avoimuuden ja moniarvoisuuden sekä demokratian toteutumisen kannalta lähdesuojan kaventaminen merkitsisi askelta taaksepäin ja käytännössä sananvapauden supistumista. Julkisen sanan neuvosto katsoo, että ehdotus etsintäasiamiehestä madaltaisi kynnystä toimituksiin tehtäviin kotietsintöihin.

Julkisen sanan neuvosto vastustaa komitean ehdotuksia, jotka merkitsisivät lähdesuojaan puuttumista, ja etsintäasiamiehen toimen perustamista.