Viestintätoimisto Pilgrim Oy selvitti toimittajien näkemyksiä yritysten vastuullisuusviestinnästä internetkyselyllä. Kyselyn tavoitteena oli saada konkreettista tietoa siitä, pidetäänkö vastuullisuusviestintää mielenkiintoisena viestinnän osa-alueena ja millä tavoin yritykset voivat viestiä omasta vastuullisesta toiminnastaan.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 54 toimittajaa talous-, erikois- ja paikallismedioista. Tutkimuksesta kävi ilmi, että toimittajat ovat lähes poikkeuksetta kiinnostuneita yritysten vastuullisuusviestinnästä.

Kysymykseen ”kuinka kiinnostavana pidät suomalaisten tai Suomessa toimivien yritysten vastuullisuusviestintää?” vastasi 53 toimittajaa. Heistä 94 % (50) piti yritysten vastuullisuusviestintää joko melko tai erittäin kiinnostavana. Yksi toimittaja ei pitänyt vastuullisuusviestintää lainkaan kiinnostavana.

Kysymykseen ”miten yritykset mielestäsi viestivät vastuullisesta toiminnastaan?” vastasi niin ikään 53 toimittajaa. Heistä noin 85 % (45) koki yritysten suoriutuvan vastuullisuusviestinnästä tyydyttävästi tai melko hyvin. Vain 6 % (3) vastasi yritysten hoitavan vastuullisuusviestintäänsä erittäin hyvin.

Vastuullisuudestaan parhaiten viestii toimittajien mielestä Kesko.

Kartoitus sisälsi myös monivalintakysymyksiä, joissa toimittaja sai halutessaan valita useamman vastausvaihtoehdon. Ensimmäiseen monivalintakysymykseen ”miten yritysten tulisi viestiä vastuullisesta toiminnastaan?” saatiin kaikkiaan 121 vastausta.

Valmiiksi vastausvaihtoehdoiksi annettiin tiedotteet, toimittajatapaamiset, innovatiiviset tempaukset ja raportit. 31 % (38) vastauksista kohdistui tiedotteisiin vastuullisuusviestinnän tärkeimpänä työkaluna. Jaetulla kakkossijalla olivat toimittajatapaamiset ja ehkä hieman yllättävästi innovatiiviset tempaukset (24 %, 29 vastausta kummallekin). Vapaissa vastauksissa mainittiin mm. yritysten teot parhaaksi tavaksi kommunikoida vastuullisuutta.

Tarinaa taas arvostetaan

Toinen monivalintakysymys selvitti, mistä vastuullisen toiminnan osa-alueesta yritysten tulisi viestiä nykyistä enemmän. Vastauksia tähän kysymykseen saatiin kaikkiaan 174 ja valmiit vastausvaihtoehdot olivat: ympäristö, henkilöstö, alihankkijat, lähiyhteisö, asiakkaat ja omistajat. Niukasti suurin osa 24 % (42) vastauksista kohdistui ympäristöön vastuullisuusviestinnän tärkeimpänä osa-alueena. Toiseksi tärkein 22 % (38) oli henkilöstö ja kolmanneksi tärkein 16 % (28) alihankkijat.

Kartoitus antaa meille suuntalinjoja asiakkaidemme vastuullisuusviestinnän toteutukseen. Tiedotteet samoin kuin toimittajien ja yritysten väliset tapaamiset kuuluvat tiedotuksen arkipäivään ja niitä tullaan hyödyntämään jatkossakin vastuullisuusviestinnässä. Innovatiiviset tapahtumat antavat mahdollisuuden hyödyntää luovan viestinnän konseptejamme myös vastuullisuuden kommunikoinnissa, sanoo Pilgrimin toimitusjohtaja Olli Ollila.

Esimerkiksi tarinat nostetaan jälleen esiin luontevana, luovana ja samalla uskottavana tapana kommunikoida vastuullista toimintaa. Myös sosiaalinen media, linkitetyt tapahtumat, sidosryhmäyhteistyö ja audiovisuaaliset keinot tarjoavat vastuullisuuden viestinnälle uusia mahdollisuuksia.