Viestinnän Keskusliiton näkökulmasta ehdotus kaventaisi radikaalisti nykyistä lähdesuojaa. Uudella sääntelyllä alitettaisiin myös Euroopan ihmisoikeussopimuksessa määritelty sananvapauden vähimmäissuojataso. Lähdesuoja on tärkeimmillään nimenomaan esitutkintavaiheessa ja nimenomaan salassapitorikoksien tutkinnassa, eli juuri niissä tilanteissa, joihin lakiehdotuksella puututtaisiin.

Lähdesuojan murtamista koskevan kynnyksen on oikeusvaltiossa oltava erittäin korkea. Jotta yhteiskunnallisia epäkohtia voitaisiin jatkossakin paljastaa ja saattaa julkiseen keskusteluun, tietolähteiden on voitava luottaa toimittajan vahvaan lähdesuojaan. Sananvapauteen kuuluu myös jokaisen oikeus vastaanottaa tällaista tietoa.

Pakkokeinolain osalta toimikunta ehdottaa erityisen etsintäasiamiehen tehtävän perustamista, minkä yhtänä tarkoituksena on tehostaa lähdesuojaa etsintätilanteissa. Mietinnön perusteella jää kuitenkin epäselväksi, toisiko etsintäasiamies jotakin tosiasiallista parannusta etsinnän kohteena olevan oikeuksiin.

Journalistit torjuvat esityksen

Suomen Journalistiliitto ei voi hyväksyä tällaista heikennystä lähdesuojaan, joka on sanan- ja lehdistönvapauden tärkeä kulmakivi.

Kyse on journalistin oikeudesta kieltäytyä paljastamasta lähdettään tai anonyymisti julkaistun kirjoituksen laatijaa. Lähdesuojan tarkoituksena on taata julkiselle sanalle keinot valvoa vallankäyttöä ja tuoda esiin salattuja epäkohtia. Lähdesuojan avulla voidaan varmistaa, että journalistille tietoja antavan henkilöllisyys ei paljastu eikä tietolähteen tarvitse pelätä joutuvansa painostuksen tai kostotoimien kohteeksi.

Lähdesuoja kuuluu olennaisena osana sananvapauteen, minkä on myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) ratkaisukäytännössään selkeästi vahvistanut. Suojan puuttuminen heikentäisi journalismin roolia vallan vahtikoirana sekä sen mahdollisuutta jakaa yleisölle täsmällistä ja luotettavaa tietoa. Tämän takia EIT on katsonut, että lähdesuoja voidaan murtaa vain erittäin tärkeistä syistä. Salassapitorikos ei ole tällainen tärkeä syy, EIT ei ole kertaakaan hyväksynyt lähdesuojan murtamista salassapitorikoksen selvittämiseksi.