Euroopan komission Yleisradiota koskevan tiedonannon perusteella Yleisradio voi julkaista nettisivustoillaan uutisia julkisena palveluna. Komission mielestä online-tietopalvelut saattavat kuulua Yleisradion julkisen palvelun tehtäviin, kun ne täyttävät yhteiskunnan demokraattiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tarpeet.

Komissio toteaa, että ”julkisen palvelun tehtävään saattaa kuulua joitain palveluja, jotka eivät ole ohjelmia perinteisessä merkityksessä, esimerkiksi online-tietopalveluja, silloin kun ne täyttävät samat yhteiskunnan demokraattiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tarpeet, kun otetaan huomioon toiminnan kehitys ja monipuolistuminen digitaalitekniikan myötä”.

Julkisen palvelun tehtävän määritteleminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan ja päätös voidaan tehdä kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla.

Euroopan komission 2. heinäkuuta julkaisemalla tiedonannolla on tarkoitus varmistaa julkisten yleisradiopalvelujen hyvä laatu eri jakelukanavilla aina internetistä julkisten tilojen näyttötauluihin.
Tiedonannon hyväksymistä edelsi laaja julkinen kuuleminen, jolloin sidosryhmät saivat esittää näkemyksensä komissiolle.

Komission tiedonanto sisältää kannanoton julkisille yleisradioyhtiöille myönnettävästä valtiontuesta. Tiedonannolla pyritään ennen kaikkea lisäämään vastuuvelvollisuutta ja tehokasta valvontaa kansallisella tasolla sekä tehostamaan julkisilla varoilla rahoitettujen uusien mediapalveluiden arviointia.

Tiedonannon on tarkoitus selkiyttää vuonna 2001 annettua, alkuperäistä yleisradiotoimintaa koskevaa tiedonantoa, jonka se nyt korvaa. Valvonnan korostamisen lisäksi kansalaisten ja sidosryhmien vaikutusvaltaa lisätään järjestämällä julkisia kuulemisia merkittävien uusien palveluiden tullessa markkinoille. Huomiota kiinnitetään erityisesti maksullisten palveluiden sisällyttämiseen yleisradioiden julkisen palvelun tehtävään. Yleisradioyhtiöille on myös luvassa enemmän taloudellista liikkumisvaraa.

Julkiset yleisradioyhtiöt ovat yksi EU:n suurimmista valtiontuen saajista. EU:ssa yleisradiotoiminnan nähdään liittyvän suoraan yhteiskunnan demokraattisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin. Näiden tarpeiden täyttämiseksi EU takaa jäsenvaltioilleen oikeuden rahoittaa julkista yleisradiotoimintaa, kuitenkin niin, että tuki ei vääristä kilpailua muita tiedotusvälineitä haittaavalla tavalla.

EU:n lehdistötiedote
EU:n tiedonanto