Kilpailuvirasto on antanut liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon Yleisradio Oy:n julkista palvelua ja rahoitusta selvittäneen työryhmän ehdotuksista. Lausunnossa otetaan kantaa kaikkiin työryhmän käsittelemään kolmeen aihealueeseen.

Markkinoita ei voida jakaa julkisen ja yksityisen reviireiksi

Julkisen palvelun määrittelyssä tulisi Kilpailuviraston mielestä keskittyä YLEn ydintehtäviin. Lakiin sisältyvän määritelmän tulisi olla tarkka ja siihen tulisi sisällyttää myös kilpailuvaikutusten arviointi, koska epäselvä määrittely saattaa johtaa kilpailunrajoitusepäilyihin.

Julkista palvelutarjontaa ei tulisi kuitenkaan sulkea markkinoilta pelkästään sillä perusteella, että yksityinen sektori tuottaa tai voi tuottaa samoja palveluja. YLEn toimintakenttää ei siis ole perusteltua rajata niin, että yhtiö ei voisi toimia myös markkinoilla, joilla kaupalliset toimijat toimivat (esim. viihdesarjat). Myös EU:n komissio hyväksyy laajan julkisen palvelun määritelmän, johon sisältyvät urheilu ja viihde osana tasapainotettua ja vaihtelevaa ohjelmatarjontaa.

Markkinoiden jakaminen yksityisen ja julkisen tuotantotoiminnan alueeseen ei toisin sanoen ole kilpailunäkökohdista perusteltua. Julkisen palvelun määrittelyssä ja valvonnassa tulisi kuitenkin huolehtia siitä, että yksityisen ja julkisen toimijan välinen kilpailutilanne on sekä antitrusti- että valtiontukisääntöjen näkökulmasta neutraali.

Ulkopuolinen elin valvomaan Yleisradion toimintaa, valta pois hallintoneuvostolta

Työryhmän ehdottama julkisen palvelun valvontamenettely ei Kilpailuviraston mielestä täytä EU:n komission edellyttämää riippumattomuusehtoa, sillä hallintoneuvosto on osa YLEn organisaatiota. Valvonnan suorittajaksi tulisikin nimetä jokin YLEstä riippumaton taho.

Tällainen riippumaton taho voisi Kilpailuviraston mielestä olla esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriön yhteydessä toimiva puolueeton valvontaelin. Valvontaelimeen tulisi joka tapauksessa kuulua joukkoviestinnän, kilpailuoikeuden ja valtiontuen asiantuntijoita, jotka pystyisivät tarkentamaan rajan julkisen ja kaupallisen palvelun välille, antamaan sisällölliset ja määrälliset tavoitteet YLEn lainmukaisille tehtäville sekä määrittämään jo ennalta selkeät kilpailuneutraalit linjaukset.

Yleisradion rahoitus hoidettava budjettivaroin

YLEn rahoituksen tulisi Kilpailuviraston mielestä olla kestävällä pohjalla ja sen tulisi varmistaa mahdollisimman pitkälti edellytykset kilpailuneutraliteetille. Mikään toiminnan mahdollisista rahoitusmalleista ei ole täydellinen, mutta verovaroin toteutettu rahoitus olisi ilmeisesti kuitenkin tässä mielessä paras vaihtoehto. Kilpailuvirasto kannattaakin, vastoin työryhmän ehdotusta, YLEn toiminnan rahoittamista vastaisuudessa valtion budjetista.