Cocomms kartoitti toukokuussa kansainvälisesti toimivien viestintätoimistojen näkemyksiä siitä, minkälaisia ominaisuuksia viestintäalalla menestyminen edellyttää ja ketkä pääsevät tekemään viestintäalan tulevaisuutta. Sosiaalinen media nähtiin tärkeimmäksi viestintäalaan vaikuttavaksi trendiksi. Seuraavaksi
tärkeimpinä trendeinä pidettiin maailman digitalisoitumista ja yritysvastuun korostumista.

Kyselyyn vastanneiden mielestä viestintäammattilaiset pärjäävät tällä hetkellä parhaiten mediaviestinnässä, viestinnän suunnittelussa ja viestinnän strategisessa neuvonannossa. Eniten kehittämistä vaativat strateginen liiketoimintaymmärrys, eri osaamisalueiden integrointi ja web-maailman ymmärtäminen. Kun näitä suoritustasoja verrataan eri osaamisalueiden arvioituun
tärkeyteen, kriittisimmät osaamiskuilut löytyvät strategisesta
liiketoimintaymmärryksestä sekä kyvystä integroida viestinnän eri osaamisalueet.

“Viestintäammattilaisilta vaaditaan jatkossa samankaltaista osaamista kuin yritysjohdolta ja liikkeenjohdon konsulteilta. Viestinnän koulutuksessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota liiketoiminnan ja eri kulttuurien ymmärtämiseen, sillä alan koulutus on perinteisesti keskittynyt vahvasti mediaan, organisaatioviestintään sekä viestinnän eri välineiden käyttöön”, sanoo Cocommsin toimitusjohtaja Kaija Langenskiöld.

Viestinnän ammattilaisten henkilökohtaisista ominaisuuksista tärkeimmiksi nousivat uskottavuus, rehellisyys, innostuneisuus, tunneäly ja analyyttisyys.

Täydellinen viestinnän ammattilainen on vastaajien mielestä “analyytikko, joka opastaa ja neuvoo yritysjohtoa, laatii luovia viestintäsuunnitelmia ja toteuttaa niitä”, sekä “fiksu, älyllisesti utelias uutisnarkkari, joka osaa nopeasti tiivistää oleellisen tiedon ytimekkäiksi ja selkeiksi viesteiksi”.

Yhdeksän kymmenestä vastaajasta oli sitä mieltä, että menestyksen edellyttämässä osaamisessa on eroja riippuen siitä, työskenteleekö viestintätoimistossa vai organisaation viestinnässä. Vastaajien mukaan konsulteilta vaaditaan enemmän
myyntihenkisyyttä ja kykyä hoitaa montaa eri projektia samanaikaisesti, kun taas organisaatioiden omilta viestintäihmisiltä edellytetään syvempää toimialaymmärrystä sekä organisaation sisäisten vaikutusmahdollisuuksien ja “poliittisen ilmaston” tuntemista.

Kyselyyn vastasi 62 viestintäalan ammattilaista ympäri maailmaa, yhteensä yli 20 eri maasta. Enemmistö vastaajista oli viestintätoimistojen vetäjiä, loput konsultteja ja muita viestinnän asiantuntijoita.