Lähdesuoja tarkoittaa toimittajan tai viestimen oikeutta olla kertomatta nimettömiä lähteitään. Nykyisen lain mukaan tuomioistuin voi velvoittaa paljastamaan lähteitä tietyissä tapauksissa.

Tiedotusvälineen lähdesuojan murtaminen eli esimerkiksi toimittajan uutislähteen paljastaminen esitutkinnassa mahdollistettaisiin sellaisissa tapauksissa, joissa tiedon alkuperäinen antaja on todennäköisesti syyllistynyt salassapitovelvollisuuden rikkomiseen.

Lisäedellytyksenä kuitenkin olisi, että lähteen ilmaiseminen on välttämätöntä rikoksen selvittämiseksi ja perusteltua rikoksen vakavuuteen ja seurauksiin nähden. Asia voitaisiin viime kädessä saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Toimikunta luovutti ehdotuksensa esitutkinta-, pakkokeino- ja poliisilainsäädännön uudistamiseksi oikeusministeri Tuija Braxille ja sisäasiainministeri Anne Holmlundille. Ehdotuksen keskeisenä tavoitteena on yhtenäistää salaisia tiedonhankintamenetelmiä koskevia pakkokeinolain ja poliisilain säännöksiä.