Esittelijä Marco CAPPATON (ALDE, IT) oma-aloitemietintö hyväksyttiin äänin 355 puolesta, 195 vastaan ja 18 tyhjää.

Parlamentin hyväksymässä mietinnössä korostetaan EY-tuomioistuimen heinäkuussa 2008 antamaa tuomiota, jossa tuomioistuin otti kantaa toimielinten avoimuuteen. Tuomiossa todettiin, että toimielimillä on velvollisuus varmistaa toimintansa julkisuus ja että poikkeuksia tästä on tulkittava tiukasti.

Täysistunto kehottaa neuvostoa varmistamaan, että kaikki sen keskustelut, asiakirjat ja tiedot ovat julkisia. Tässä parlamentti viittaa erityisesti tuomioistuimen johtopäätökseen, jonka mukaan avoimuuden kautta saavutettava yleinen etu on tärkeämpää kuin päätöksenteon luottamuksellisuuden suojelemiseksi tehty poikkeus.

Parlamentti käsitteli myös omaa avoimuuttaan ja totesi, että sen tulisi olla EU:n julkisuuden ja avoimuuden eturintamassa. Parlamentti hyväksyi linjauksen, jonka mukaan sen on käynnistettävä jo ennen tämän vuoden eurovaaleja toimintaohjelma, jonka tuloksena sen omilla sivuilla olisi enemmän tietoa edustajien toiminnasta ja läsnäolosta niin absoluuttisin, suhteellisin kuin prosentuaalisin luvuin.

Täysistunto katsoi myös, että jäsenten kuluista ja korvauksista tulee olla enemmän ja helpommin käytettävissä olevaa tietoa kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

EU:n nykyinen avoimuusasetus on ollut voimassa vuodesta 2001. Komissio on tehnyt siihen vuonna 2008 muutosesityksiä, joita Suomi vastustaa. Näitä muutoksia käsitellään erillisessä mietinnössä yhteispäätösmenettelyssä myöhemmin.