Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan tehtävää on täsmennettävä, peräänkuuluttaa Viestinnän Keskusliitto. Liiton mielestä ainoastaan ne ohjelmistosisällöt ja palvelut, jotka liittyvät yhteiskunnan demokraattisiin, yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin, kuuluvat julkisen palvelun piiriin. Muut ohjelmistosisällöt ja palvelut kuuluvat kaupallisten yhtiöiden hoidettavaksi. Työnjakoa pitäisi valvoa puolueettoman ja riippumattoman elimen toimesta.

EU:n komissiossa on laadittu luonnos uudeksi tiedonannoksi valtiontukisääntöjen soveltamisesta julkiseen yleisradiotoimintaan.

Lausunnossaan komissiolle Viestinnän Keskusliitto toteaa, että suurin markkinoilla tapahtunut muutos edellisen, vuonna 2001 annetun tiedonannon jälkeen on tietoliikenneverkkojen ja internetin merkityksen voimakas kasvu.

Viestinnän Keskusliitto toivoo tiedonantoa päivitettäväksi uusista toiminnoista, kuten verkko- ja mobiilipalveluista, aiheutuvan kilpailun vääristymien ehkäisemiseksi. Julkisen palvelun toiminta verkossa kilpailee kaupallisten televisio- ja radiotoimijoiden lisäksi myös kaikkien muiden medioiden, esimerkiksi lehtien, verkkopalvelujen kanssa.

“Komissiossa tulisi paneutua erityisellä huolella julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden verkkopalveluihin ja pyrkiä laatimaan toiminnalle mahdollisimman selkeät ja kilpailuneutraalit ohjeet”, toteaa toimitusjohtaja Håkan Gabrielsson.

Kaupallisen tiedonvälityksen elinvoimaisuuden turvaaminen on entistäkin tärkeämpää aikana, jolloin kilpailu kuluttajien ajankäytöstä ja huomiosta koko ajan kiristyy esimerkiksi globaalisesti toimivien hakukonepohjaisten palveluntarjoajien toimesta, hän toteaa.

Joukkoviestinnän ja tiedonvälityksen perustana ovat ei-valtiolliset mediat, joiden toimintaedellytyksistä tulee julkisen vallan pitää huolta. Julkisin varoin kustannetulla, markkinoita vääristävällä toiminnalla ei saa heikentää markkinaehtoisesti toimivan viestintäalan tehtävää, Gabrielsson linjaa.

Liitto pitää kotimaisen, julkisen palvelun yleisradioyhtiön toimintaa sinänsä yhteiskunnallisesti merkittävänä.

Sillä on nyt ja jatkossa tärkeä asema ja tehtävä yhteiskunnassamme, painottaa Gabrielsson.

Oleellista on keskittää Yleisradio Oy:n resurssit julkisen palvelun yleisradiotoiminnan ydintehtävän hoitamiseen ja jättää muu markkinaehtoisesti toimivien yhtiöiden hoidettavaksi. Vain tällä tavalla suomalaisen median käyttäjät saavat valittavakseen monipuoliset ja rikkaat viestintäpalvelut, hän sanoo.

Viestinnän Keskusliitto on joukkoviestintäalan ja graafisen teollisuuden kattojärjestö, joka edistää toimialan yleisiä toimintaedellytyksiä tavoitteenaan turvata monipuoliset joukkoviestintäpalvelut suomalaisille. Viestinnän Keskusliitto edustaa noin 800 yritystä, jotka työllistävät noin 25 000 henkilöä. Edustettujen yritysten osuus joukkoviestintämarkkinoista on noin 80 %. Keskusliiton jäseniä ovat Aikakauslehtien Liitto, Graafinen Teollisuus, Sanomalehtien Liitto, Suomen Kustannusyhdistys, Suomen Radioiden Liitto sekä Suomen Televisioiden Liitto.