Liiton mukaan oikeuksia koskevan yleissopimuksen tulisi olla tulevaisuuteen suuntautunut eikä rajoittua vain tämän päivän tekniikkaan ja toimintamalleihin.

Suojan kohteen määrittely on suojan sisällön ohella keskeisin asia uuden sopimuksen valmistelussa. Suojan kohde tulisi määritellä mahdollisimman teknologianeutraalisti, sillä ohjelmasisällön rakentaminen vaatii käytännössä samat investoinnit välitystekniikasta riippumatta, liitto toteaa.

Televisio- ja radioyritykset tarvitsevat oikeudellista suojaa niiden taloudellisten investointien turvaamiseen, mitä ohjelmatoiminta edellyttää. Ohjelmistoihin sisältyvien aineistojen tuottaminen, lähetysoikeuksien hankkiminen ja hallinnointi, ohjelmistokokonaisuuksien suunnittelu ja aikatauluttaminen, lähetyksiin liittyvä kehitys- ja markkinointityö sekä
monipuolisesta välitystoiminnasta huolehtiminen edellyttävät huomattavia panostuksia lähettäjäyrityksiltä.

Televisio- ja radiolähetysten oikeudeton ja epälojaali hyödyntäminen on teknisen kehityksen myötä käynyt yhä helpommaksi. Ohjelmasisältöjä on mahdollista kopioida ja levittää aiempaa tehokkaammin. Myös kokonaisia uusia ansaintamalleja on rakennettu lähetyksistä otettujen ohjelmaklippien varaan.

Viestinnän Keskusliitto yhtyy Euroopan neuvoston työryhmän muistiossa esitettyyn arvioon, jonka mukaan uusi yleissopimus on tarpeen lähetysten kansainvälisessä suojassa esiintyvien aukkojen paikkaamiseksi. Lähettäjäyritykset tarvitsevat oikeudellisesti varman toimintaympäristön voidakseen tuottaa uusia palveluja katsojille ja kuulijoille. Puollamme voimakkaasti eurooppalaisen yleissopimuksen valmistelutyön pikaista aloittamista työryhmän suosittelemalla tavalla.

Lue VKL:n kannanotto