Peräti 43 prosenttia yrityksistä hoitaa tavaramerkkiensä rekisteröinnit Patentti- ja rekisterihallituksessa itse, ilman patenttitoimiston juridista apua. Yritysten sisällä tavaramerkkien suojauksesta useimmiten on vastuussa emoyhtiö, markkinointijohtaja tai lakimies.

Puolet yrityksistä on laatinut tavaramerkkien suojausstrategian tai -ohjeiston kirjallisesti. Suurimmissa mainostajayrityksissä suojausstrategian tai -ohjeiston kirjaaminen on huomattavasti yleisempää kuin pienemmissä yrityksissä. Verkkodomain-nimien eli yrityksen internet-osoitteiden suojaus sisältyy ohjeistoon lähes kahdella kolmanneksella yrityksistä. Monialaisissa yrityksissä ja palvelualalla domain-nimien suojauksen on ohjeistanut kolme neljästä yrityksestä. Kaupan alalla näin on tehnyt vajaa puolet (43 %) vastaajista.

–Liian harvoissa yrityksissä on sovittu selkeä linja, miten brändejä suojataan kilpailijoiden jäljittelyltä. Tämä muodostaa yritykselle turhan liiketoiminnallisen riskin, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Tavaramerkkiensä arvon on määritellyt 16 prosenttia vastaajista. Suurimmat mainostajat ovat tehneet määrityksen keskimääräistä useammin, mutta näistäkin 61 prosenttia ilmoittaa, ettei tällaista ole tehty.

Tavaramerkkien suojaus usein emoyhtiön vastuulla

Tavaramerkkien suojauksesta vastaa lähes neljänneksessä (23 %) yrityksistä emoyhtiö.

Viidennes vastaajista kertoi tehtävän olevan juristilla tai IPR-yksiköllä (kaikkia yrityksen immateriaalisia oikeuksia hoitavalla yksiköllä). Samoin viidennes ilmoitti vastuulliseksi markkinointijohtajan. Suurimmilla mainostajilla vastuu on muita useammin lakiasiantuntijoilla (39 %). Teollisuudessa suojausvastuu on annettu useimmiten joko markkinointijohdolle tai lakimiehille. Kaupan alalla asian hoitaa usein emoyhtiö (35 %).

–Lakimiehet eivät pysty tehokkaaseen brändien suojaukseen ilman markkinointijohdon aktiivista osallistumista tähän prosessiin, muistuttaa Ritva Hanski-Pitkäkoski

Mainostoimisto suosittelee tavaramerkkien suojausta ainakin joskus 42 prosentille vastaajista.

Kolmanneksessa vastaajayrityksistä tehdään aina ennakkotutkimus Patentti- ja

rekisterihallituksen tavaramerkkiosastossa, kun uusia tavaramerkkejä lanseerataan. Ennakkotutkimuksen avulla selvitetään onko markkinoilla jo käytössä samaa tai samankaltaista tavaramerkkiä. Viidennes yrityksistä (19 %) ilmoitti, ettei tutkimusta tehdä koskaan.

Lähes puolet yrityksistä rekisteröi tavaramerkkinsä itse

Mainostajien Liiton tutkimukseen osallistuneista jäsenyrityksistä 43 prosenttia hoitaa tavaramerkkiensä rekisteröinnit Patentti- ja rekisterihallituksessa omin voimin. Kolmannes ilmoittaa käyttävänsä tähän patenttitoimistoa. Peräti neljännes vastaajista ei osannut sanoa, miten rekisteröinneissä omassa yrityksessä menetellään. Suurempien mainosbudjettien yritykset käyttävät enemmän patenttitoimistoja, kun taas pienemmät mainostajat hoitavat asian itse. Toimialoista teollisuudessa patenttitoimiston käyttö on selvästi muita yleisempää.

–Patenttitoimistot esimerkiksi muistuttavat automaattisesti tavaramerkkirekisteröintien uudistamisista, huomauttaa Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Tavaramerkkibarometri selvitti myös, ovatko yritykset koskaan tutkineet tavaramerkkisuojaustensa riittävyyttä – esimerkiksi lisänneet uusia ja poistaneet vanhoja rekisteröintejä. Vastaajista 45 prosenttia tutkii tavaramerkkien suojauksen riittävyyden vuosittain tai ohjeiden mukaan. Teollisuudessa näin tekee 53 ja kaupan alla 48 prosenttia vastaajista. Vastaajista 15 prosenttia ilmoitti, ettei tutki tavaramerkkien suojauksen riittävyyttä koskaan.

–Suosittelen ehdottomasti kaikille yrityksille, että he tekisivät kokonaisvaltaisen selvityksen siitä, että jokainen brändi on suojattu tavaramerkkirekisteröinneillä riittävästi. Suojaustaso voi olla yllättävän alhainen jopa todella vahvoilla brändeillä, sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski.

Valvonta tavaramerkkiloukkausten löytämiseksi on järjestetty 40 prosentissa vastaajista.

Teollisuudessa (58 %) menettely on yleisintä ja monialayrityksissä (18 %) vähäisintä.

Suuret mainostajat ovat hoitaneet asian muita useammin.