Töiden loppuminen ei ole merkittävä uhka useimmille viestinnän
ammattilaisille. Työttömänä tai lomautettuna on tällä hetkellä vain yksi prosentti tutkittujen tiedottajajärjestöjen jäsenistä.

Reilu kolmannes tutkimukseen vastanneista raportoi viestinnän resurssien lisääntyneen parin viime vuoden aikana. Joka viides vastaaja arvioi, että viestinnän painoarvo on kasvanut samaan aikaan kun organisaatiosta tulevat muutosvaatimukset ovat kasvaneet. Alan kasvun uskotaan jatkuvan edelleen yhtä vahvana kuin vuosina 2005 – 2007.

Uraputki poikki

Yhdeksän kymmenestä viestinnän ammattilaisesta on tyytyväinen työnsä mielekkyyteen. Yleisin tyytymättömyyden aihe on etenemismahdollisuuksien puute. Työpaikan vaihtaminen on usein ainoa mahdollisuus edetä uralla.

Moni kokee ikärasismia

Viestinnän ammattilaiset vaihtavatkin ahkerasti työpaikkaa. Vastaajista 69 % on hakenut työpaikkaa viime 10 vuoden aikana. Puolet on vaihtanut työpaikkaa kolmen vuoden sisällä ja ennätysmäärä (48 %) harkitsee uuteen työpaikkaan hakeutumista.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan, miksi he ovat
tai eivät ole tulleet valituksi. Kokemusta arvostettiin, mutta peräti
viidennes vastaajista toi esiin iän merkityksen: yli 40-vuotiaat naiset ja yli 45-vuotiaat miehet arvioivat iän hankaloittaneen työnsaantia.

Viestinnän ammattilaisen ura etenee horisontaalisesti

Työpaikkaa vaihdetaan samantyyppisestä tehtävästä toiseen. Urapolku ei noudata tavanomaista käsitystä nousujohteisesta työurasta, jossa tehtävien muuttuessa palkka nousee, vastuu lisääntyy ja titteli muuttuu vaativammaksi.

Tulokset osoittavat, että viestinnän ammattilainen voi
parantaa omaa asemaansa ja edistää työtyytyväisyyttään työpaikkaa vaihtamalla. Kokeneiden (yli 7 vuotta alalla toimineiden) keskuudessa työpaikkaa vaihtaneet ovat 1,7 kertaa muita useammin yltäneet päällikkötehtäviin. Useimmat työpaikan vaihtajat työskentelevät kuitenkin edelleen asiantuntijatehtävissä.

Työpaikkaa vaihtaneista noin puolet arvioi, että työpaikan vaihtaminen on edistänyt pääsyä aiempaa vastuullisempiin tehtäviin ja samoin noin puolella työtyytyväisyys oli lisääntynyt. Palkka ei aina nouse: vain reilu kolmannes on saanut merkittävän palkankorotuksen ja peräti neljännes arvioi, ettei vaihto merkinnyt lisää palkkaa. Asiantuntijatasolla työpaikkaa vaihtaneiden palkkataso ei ole merkittävästi muita korkeampi.

Tiedottajajärjestöjen kysely toteutettiin elo-syyskuussa 2007, ja siihen vastasi 1378 viestinnän ammattilaista. Vastausprosentti oli 48 %.

Tutkimuksella kartoitettiin laajasti viestinnän kehityssuuntia,
viestinnän asemaa yhteisöissä, viestinnän tulosten mittaamista sekä viestinnän ammattilaisten palkkausta ja työtyytyväisyyttä. Vastaava tutkimus on tehty 11 kertaa aiemmin, viimeksi vuonna 2005. Tutkimuksen toteutti Viestintätoimisto Pohjoisranta Oy.