Media- ja painoalalla tarvitaan asiakaslähtöistä innovaatiotoimintaa, Viestinnän Keskusliitto toteaa. Ala elää murroksessa, jossa asiakas- ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset asettavat yhä kovenevia haasteita tulevaisuuden ennakoinnille, yritysten ketteryydelle sekä uusien innovaatioiden nopealle kehittämiselle ja kaupallistamiselle.

Viestinnän Keskusliiton juuri valmistuneiden innovaatiolinjausten mukaan toimialan menestyminen edellyttää uutta kuluttajalähtöistä liiketoimintaa ja olemassa olevan uudistamista. Kehitystyön tulosten hyödyntämistä on pystyttävä nopeuttamaan.

Uusien, asiakaslähtöisten tuote-, palvelu- ja liiketoimintainnovaatioiden kehittäminen vaatii tavoitteellista, monialaista tutkimus- ja kehitystoimintaa, sen tuloksellisuuden arviointia ja saavutusten esilletuomista sekä monipuolista osaamisen kehittämistä, VKL toteaa.

Viestinnän innovaatioita kansainväliseksi

Globalisoitumisen myötä ala on mukana kansainvälisessä kilpailussa. “Ei riitä, että ollaan hyviä kansallisella tasolla. Viestintäalalla on mahdollisuudet, yhdessä muiden toimijoiden kanssa, kehittää myös kansainvälisille markkinoille yltäviä innovaatioita. Kannustavia esimerkkejä tästä on jo olemassa” , uskoo toimitusjohtaja Jukka Ottela Esa-konsernista.

Viestinnän Keskusliiton julkaisemat Innovaatiolinjaukset 2010 asettaa päämäärät viestintätoimialalle kolmen vuoden aikajänteellä:

-Yrityksen strategiasta lähtevä innovaatiotyö on tärkeässä roolissa kilpailukykyä kehitettäessä. Yrityksen johdon tehtävänä on osallistua innovaatiotyöhön asettamalla tavoitteita, luomalla innostusta ja auttamalla esteiden ylittämisessä.

-Jatkuvan uudistumisen edellyttämät panostukset innovaatiotoimintaan ovat toimialalla 50 prosenttia nykyistä korkeammalla tasolla. T&K&I -toiminta on tavoitteellista ja monialaista ja tähtää kaupalliseen hyödyntämiseen.

-Innovaatiotoimintaan tarvittava kriittinen massa varmistetaan aktiivisella verkottumisella ja yhteistyöllä. Hyvät käytännöt leviävät alalla systemaattisen benchmarkkauksen ja alakohtaisen tutkimuksen keinoin. Innovaatiotoimintaa tuetaan erityiskoulutuksella ja sitä tukevia opintoja on sisällytetty alan peruskoulutukseen. Innovaatiotoiminnan tuloksellisuutta arvioidaan.

-Toimialan mielikuvaa luonnehtivat laatusanat kehityshakuinen, luova ja uudistuva. Alan kehittämiä tuotteita ja palveluita käytetään esimerkkeinä innovaatioista puhuttaessa. Toimiala on varteenotettava vaikuttaja Suomen innovaatiopolitiikassa.

Innovaatiolinjauksien taustalla on Viestinnän Keskusliiton Strategia- ja tulevaisuusryhmä, jonka muodostaa 13 alan ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä. Ryhmän puheenjohtajana on toiminut toimitusjohtaja Jukka Ottela Esa-konsernista ja koordinaattorina kehitysjohtaja Helene Juhola Viestinnän Keskusliitosta. Linjausten taustaksi teetettiin innovaatiotoimintaan liittyvä selvitys, jossa tehtiin vertailua muihin toimialoihin kotimaassa sekä mediatoimialaan Ruotsissa.